Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af mønstre


I medfør af § 7, § 8, § 14, stk. 1, § 46 og § 47 i lov om mønstre, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 17. april 1989, samt efter bemyndigelse i henhold til Industriministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 27. maj 1992 fastsættes1):

Kapitel 1

Mønsteransøgningens indlevering og journalisering

§ 1. Mønsteransøgninger indgives til Patentdirektoratet. Ansøgningsblanketter udleveres vederlagsfrit af Patentdirektoratet.

§ 2. Ansøgningen skal angive,

 • 1) ansøgerens navn eller firmanavn, postadresse og, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, eventuelt telefon- og telefaxnummer samt, hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn, postadresse og eventuelt telefon- og telefaxnummer,
 • 2) mønsterfrembringerens navn og postadresse,
 • 3) den eller de varer, for hvilke mønstret søges registreret,
 • 4) den eller de klasser, til hvilke mønstret er henført af ansøgeren, jf. § 27,
 • 5) om mønstret er forbillede for en vares udseende eller for et ornament,
 • 6) hvis mønsterregistrering søges af flere i forening, og de ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, hvem af dem der skal være bemyndiget til at modtage meddelelse fra registreringsmyndigheden på alles vegne,
 • 7) hvis der begæres prioritet i henhold til mønsterlovens § 8, de i § 7 krævede oplysninger,
 • 8) hvis ansøgeren begærer udsættelse med bekendtgørelsen, jf. mønsterlovens § 18, oplysning herom, og
 • 9) de bilag, der følger med ansøgningen.

Stk. 2. Som bilag skal medfølge

 • 1) afbildninger, som viser mønstret, jf. § 4,
 • 2) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmagt for denne, med mindre fuldmagt er meddelt i ansøgningen,
 • 3) hvis mønstret er frembragt af en anden end ansøgeren, dokumentation for ansøgerens ret, og
 • 4) nyhedserklæring, jf. mønsterlovens § 10, stk. 3.

Stk. 3. Registreringsmyndigheden kan undtage fra kravet om skriftlig fuldmagt.

Stk. 4. Med ansøgningen skal følge de foreskrevne gebyrer.

§ 3. Ansøgningen med bilag skal være affattet på dansk, norsk eller svensk. Registreringsmyndigheden kan forlange, at vareangivelsen affattes på dansk.

Stk. 2. Er et dokument affattet på et andet sprog end bestemt i stk. 1, 1. pkt., skal der indleveres en oversættelse. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden af Patentdirektoratet godkendt måde. Registreringsmyndigheden kan undtage fra kravet om oversættelse.

§ 4. Afbildninger, som viser mønstret, og som kan være fotografier eller tegninger, skal indleveres i 3 eksemplarer i et format, der ikke overstiger A4 (21 cm x 29,7 cm). Er formatet mindre end A4, skal 2 eksemplarer være gengivet på papir i format A4. Afbildninger skal være egnet til reproduktion i sort/hvidt tryk også i ændret størrelse.

Stk. 2. Indleverer ansøgeren model af mønstret, skal den være af holdbart materiale. Modellen må ikke på nogen led være større end 40 cm eller veje mere end 4 kg. Modeller af fordærveligt eller farligt materiale kan ikke indleveres.

Stk. 3. Omfatter en ansøgning flere mønstre, jf. mønsterlovens § 11, skal der indleveres særskilte afbildninger af hvert mønster. Afbildninger og eventuelle modeller skal være tydeligt mærket med fortløbende numre.

§ 5. Patentdirektoratet forsyner ansøgningen med ansøgningsnummer og angivelse af den dag, ansøgningen blev indleveret.

§ 6. Patentdirektoratet fører en journal over indgivne ansøgninger.

S tk. 2. I journalen angives for hver ansøgning

 • 1) ansøgningens indleveringsdato og -nummer,
 • 2) den dag, da afbildning eller model først blev indleveret, hvis dette ikke skete samtidig med ansøgningen,
 • 3) den eller de varer, for hvilke mønstret søges registreret,
 • 4) den eller de klasser, til hvilke mønstret er henført af ansøgeren, jf. § 27,
 • 5) om mønstret er forbillede for en vares udseende eller for et ornament,
 • 6) ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse,
 • 7) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse,
 • 8) mønsterfrembringerens navn og postadresse,
 • 9) hvis prioritet er begæret i henhold til mønsterlovens § 8, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, samt denne ansøgnings indleveringsdato og -nummer,
 • 10) hvis ansøgningen er fremkommet ved deling, stamansøgningens nummer,
 • 11) når der ved deling af ansøgning er fremkommet nye ansøgninger, oplysning herom med angivelse af de pågældende ansøgningers numre,
 • 12) hvis ansøgeren har begæret udsættelse med bekendtgørelsen, oplysning herom,
 • 13) oplysninger om i sagen indkomne skrivelser, meddelelser, afbildninger, eventuelle modeller og betalte gebyrer, og
 • 14) oplysning om, hvorvidt mønstret er begæret registreret i farver,
 • 15) i sagen foretagne ekspeditioner.

Stk. 3. Journalen er for den enkelte ansøgning offentligt tilgængelig, når ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig. Patentdirektoratet kan dog bestemme, at visse af de i stk. 2 nævnte oplysninger skal være offentligt tilgængelige inden nævnte tidspunkt.

Kapitel 2

Prioritet m.v.

§ 7. Er et mønster indeholdt i en ansøgning om mønsterregistrering eller om brugsmodelbeskyttelse i et andet land, som er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af den industrielle ejendomsret, eller som er medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO), og søges mønstret registreret her i landet inden 6 måneder fra ansøgningsdagen i dette andet land, skal ansøgningen i forhold til mønsterlovens §§ 2 og 6 betragtes som indgivet samtidig med ansøgningen i dette andet land. Den samme ret til prioritet gælder, selv om den tidligere ansøgning om beskyttelse ikke hidrører fra et land, der er tilsluttet konventionen eller WTO, når en tilsvarende prioritet fra en dansk mønsteransøgning indrømmes i det land, hvor den tidligere ansøgning blev indgivet, og lovgivningen i det pågældende land i hovedsagen stemmer overens med Pariserkonventionen. Den samme ret til prioritet gælder endvidere, dersom mønsteret er indeholdt i en ansøgning om brugsmodel beskyttelse her i landet.

Stk. 2. Begæring om prioritet for ansøgningen skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, fra hvilken dag og på hvilket grundlag prioriteten påberåbes, samt den påberåbte ansøgnings nummer, eller indgives med de nævnte oplysninger senest 1 måned efter ansøgningsdatoen.

S tk. 3. Deles en ansøgning i henhold til § 11, skal begæring om prioritet for stamansøgningen uden særskilt begæring også gælde for nye ansøgninger, der fremkommer herved.

Stk. 4. Tilbagekaldelse af prioritet skal ske i en særskilt skrivelse.

§ 8. Registreringsmyndigheden kan forlange, at den begærede prioritet dokumenteres ved indsendelse af attest fra den myndighed, der har modtaget den oprindelige ansøgning. Attesten skal angive dagen for den oprindelige ansøgnings indlevering og ansøgerens navn eller firmanavn. Registreringsmyndigheden kan tillige forlange indleveret en af den nævnte myndighed bekræftet kopi af ansøgningen og medfølgende afbildninger, som viser mønstret.

S tk. 2. Indsender ansøgeren ikke den krævede dokumentation rettidigt, bortfalder ansøgerens ret til prioriteten.

§ 9. For at en ansøgning skal kunne danne grundlag for prioritet efter § 7, skal den være den første, hvori mønstret er angivet.

Stk. 2. Har den, som har indleveret den første ansøgning, eller hans retsefterfølger senere sammesteds indleveret en ansøgning vedrørende samme mønster, skal den senere ansøgning dog kunne påberåbes som prioritetsbegrundende, forudsat at den første ansøgning ved indleveringen af den sidste er taget tilbage, henlagt eller afslået, uden at mønstret har været gjort almindelig tilgængelig, og forudsat at den ikke danner grundlag for nogen bestående rettighed eller har tjent som grundlag for krav om prioritet. Er prioritet opnået på grundlag af en sådan senere ansøgning, kan den tidligere ansøgning ikke længere påberåbes som prioritetsbegrundende.

§ 10. Ved ansøgning om samregistrering, jf. mønsterlovens § 11, kan prioritet kræves for et eller flere af mønstrene.

Stk. 2. Prioritet kan ved sådan ansøgning påberåbes på grundlag af flere ansøgninger, selv om disse er indleveret i forskellige lande. Begæres prioritet på grundlag af flere ansøgninger, begynder de frister, der løber fra prioritetsdagen, at løbe fra den tidligste prioritetsdag.

§ 11. Omfatter en ansøgning flere mønstre, kan ansøgeren dele ansøgningen i flere ansøgninger, som på ansøgerens begæring skal anses for indleverede samtidig med den oprindelige ansøgning.

Kapitel 3

Ansøgningens behandling

§ 12. Ved undersøgelsen af mønstrets registrerbarhed tager registreringsmyndigheden hensyn til alt, hvad den har kendskab til.

Stk. 2. Registreringsmyndighedens undersøgelse omfatter ikraftværende danske mønsterregistreringer og danske verserende ansøgninger. Yderligere omfatter undersøgelsen danske mønsterregistreringer, der er slettet inden for de sidste 5 år fra ansøgningens indleveringsdato.

§ 13. Ved kollision med en ældre mønsteransøgning kan behandlingen af en yngre ansøgning stilles i bero, indtil den ældre ansøgning er afgjort eller er blevet almindelig tilgængelig.

Ansøgningens bekendtgørelse m.v.

§ 14. Bekendtgørelse om ansøgningens almindelige tilgængelighed skal indeholde oplysninger om

 • 1) ansøgningens nummer,
 • 2) den dag, ansøgningen blev indgivet eller skal anses for indgivet,
 • 3) ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse,
 • 4) den eller de varer, for hvilke mønstret søges registreret,
 • 5) den eller de klasser, til hvilke mønstret henføres, jf. § 27, og
 • 6) om mønstret er forbillede for en vares udseende eller for et ornament.

Stk. 2. Bekendtgørelse af ansøgninger efter mønsterlovens § 18, stk. 1, skal indeholde angivelse af

 • 1) ansøgningens nummer,
 • 2) oplysning om den dag, ansøgningen blev indgivet eller skal anses for indgivet,
 • 3) den eller de varer, for hvilke mønstret søges registreret,
 • 4) den eller de klasser, til hvilke mønstret henføres, jf. § 27,
 • 5) om mønstret er forbillede for en vares udseende eller for et ornament,
 • 6) ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse,
 • 7) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn eller postadresse,
 • 8) mønsterfrembringerens navn og postadresse,
 • 9) hvis prioritet er begæret i henhold til mønsterlovens § 8, oplysning om, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indgivet, samt dennes ansøgningsdato og -nummer,
 • 10) afbildninger, som viser mønstret,
 • 11) oplysning om, hvorvidt model er indleveret, og
 • 12) oplysninger om, hvorvidt mønstret er begæret registreret i farver.

§ 15. Dansk Mønstertidende, jf. § 26, skal indeholde oplysning om adgangen til at nedlægge indsigelse mod registreringen af et mønster.

Stk. 2. Indsigelser og senere indlæg fra indsigere og ansøgere skal indleveres til registreringsmyndigheden i 2 eksemplarer.

Stk. 3. Indsigelsen skal være ledsaget af begrundelse.

§ 16. Indkommer der under behandlingen af en mønsteransøgning uden for det tidsrum, hvor indsigelse kan nedlægges, oplysninger af betydning for bedømmelse af ansøgningen, underrettes ansøgeren herom. Den, som er fremkommet med sådanne oplysninger, underrettes om, at der er adgang til at nedlægge indsigelse, når mønsteransøgningen måtte blive bekendtgjort, medmindre der er nedlagt påstand om bedre ret til mønstret.

Kapitel 4

Mønsterregistret m.v.

§ 17. Patentdirektoratet fører et register over de mønstre, der er registreret her i landet.

§ 18. Når endelig afgørelse om registrering af et mønster foreligger, indføres det i registret, og registreringsbevis tilsendes registreringsindehaveren.

Stk. 2. I mønsterregistret angives oplysninger om

 • 1) ansøgningens nummer og mønstrets registreringsnummer,
 • 2) den eller de varer, for hvilke mønstret er registreret,
 • 3) den eller de klasser, hvortil mønstret er henført, jf. § 27,
 • 4) om mønstret er registreret som forbillede for en vares udseende eller for et ornament,
 • 5) mønsterhaverens navn eller firmanavn og postadresse,
 • 6) hvis mønsterhaveren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse,
 • 7) mønsterfrembringerens navn og postadresse,
 • 8) oplysning om den dag, da
 • a) ansøgningen blev indgivet eller skal anses for indgivet,
 • b) ansøgningens dokumenter blev tilgængelige for enhver,
 • c) ansøgningen blev bekendtgjort, og
 • d) mønstret blev registreret,
 • 9) hvis prioritet er begæret efter mønsterlovens § 8, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indgivet, samt dennes ansøgningsdato og -nummer,
 • 10) afbildning eller afbildninger, som viser mønstret, og
 • 11) oplysning om, hvorvidt model er indleveret.

S tk. 3. Ved samregistrering tildeles alle mønstre et fælles registreringsnummer.

§ 19. Har flere ansøgere på samme dag indgivet ansøgninger om registrering af mønstre, som ikke væsentligt adskiller sig fra hinanden, sker der ved registreringen notering herom i mønsterregistret og på registreringsbeviset. Ved noteringen angives ansøgnings- eller registreringsnummer for det eller de mønstre, som har lighed med det mønster, der er omfattet af den pågældende registrering.

Stk. 2. Har en ansøger på samme dag indgivet flere ansøgninger om registrering af mønstre, som er forbillede for samme vare eller lignende varer, sker der ved registreringen notering herom i mønsterregistret og på registreringsbeviset. Ved noteringen angives ansøgnings- eller registreringsnummer for det eller de øvrige mønstre.

§ 20. Bekendtgørelse af registreringen, jf. mønsterlovens § 23, stk. 1, indeholder oplysning om registreringsdato, registreringsnummer og henvisning til den tidligere bekendtgørelse.

§ 21. Når registreringsmyndigheden modtager meddelelse om en endelig afgørelse af de sagsanlæg, der er omhandlet i mønsterlovens § 42, stk. 1, sker der notering herom i registret.

§ 22. Notering efter mønsterlovens § 27 om overgang af retten til et registreret mønster, meddelelse af licens, pantsætning eller foretagelse af udlæg indeholder navnet eller firmanavnet og postadresse på indehaveren af den pågældende ret samt tidspunktet for rettighedens stiftelse. Efter begæring noteres for licenser, om mønsterhaverens ret til at give yderligere licens er begrænset. Kan spørgsmålet om notering ikke umiddelbart afgøres, anføres det i registret, at begæring om notering er fremsat.

Stk. 2. Anmeldte ændringer i fuldmagtsforhold eller i mønsterhaverens navn eller firmanavn og postadresse noteres i registret.

S tk. 3. Begæring om notering som nævnt i stk. 1 og 2 skal være ledsaget af behørig dokumentation for ændringen.

§ 23. Er mønsterregistreringen fornyet, noteres dette i mønsterregistret.

S tk. 2. Bekendtgørelse om fornyelsen indeholder oplysning om registreringsnummer og datoen for registreringsperiodens udløb.

Stk. 3. Er indbetaling af gebyret eller gebyrerne for registreringens fornyelse ikke sket ved registreringsperiodens udløb, sender registreringsmyndigheden registreringshaveren eller dennes fuldmægtig underretning herom. Registreringsmyndigheden er uden ansvar for manglende underretning.

§ 24. Er registreringen ophørt, slettes mønstret i registret.

Stk. 2. Når et mønster slettes af registret, eller når retten til et registreret mønster overføres til en anden ved endelig dom, bekendtgøres dette.

Kapitel 5

Øvrige bestemmelser

§ 25. Mønsterlovens §§ 12 og 45 anvendes ikke overfor norske eller svenske ansøgere eller mønsterhavere.

§ 26. Bekendtgørelser sker i Dansk Mønstertidende, som udgives af Patentdirektoratet.

§ 27. Mønstre registreres i overensstemmelse med den ifølge Locarno-arrangementet af 8. oktober 1968 gældende klassifikation, jf. den fortegnelse over klasserne, der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 28. Reservedele og tilbehør til luftfartøjer kan uanset en mønsterregistrering indføres her til landet og anvendes til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en anden stat, som er tilsluttet konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart og enten er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret eller har en mønsterlovgivning, som anerkender forbilleder for en vares udseende eller for et ornament gjort af statsborgere i en anden stat, der er tilsluttet den førstnævnte konvention, og som beskytter disse forbilleder for en vares udseende eller for et ornament ved en lovgivning, der i hovedsagen stemmer overens med Pariserkonventionen.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 29. Patentdirektoratet kan ved behandling af ansøgninger m.m. i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, anmode om indsendelse af yderligere materiale til dokumentation for indgivne begæringer, anmodninger m.m.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998. Samtidig ophæves Patentdirektoratets bekendtgørelse nr. 1192 af 23. december 1992 om ansøgning og registrering af mønstre.(* 1)

Patentdirektoratet, den 19. juni 1998

Mogens Kring

/ Lene Bach Andersen

Bilag 1

Fortegnelse over mønsterklasser jf. § 27

Klasse 1 - Næringsmidler.

Klasse 2 - Beklædningsgenstande og sy- og besætningsartikler til beklædning.

Klasse 3 - Varer til rejsebrug, etuier, parasoller og varer til personlig brug (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 4 - Børstenbindervarer.

Klasse 5 - Tekstilmetervarer, folier eller ark af kunstige eller naturlige materialer.

Klasse 6 - Møbler og andre boligudstyrsartikler.

Klasse 7 - Husholdningsartikler (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 8 - Værktøj og isenkramvarer.

Klasse 9 - Emballage og beholdere til transport eller håndtering af varer.

Klasse 10 - Ure og andre måleinstrumenter, instrumenter til kontrol og signalgivning.

Klasse 11 - Udsmykningsartikler.

Klasse 12 - Transportmidler og hejseapparater.

Klasse 13 - Udstyr til produktion, distribution og transformation af elektricitet.

Klasse 14 - Udstyr til optagelse og gengivelse af data, telekommunikationsudstyr.

Klasse 15 - Maskiner (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 16 - Fotografiske, kinematografiske og optiske artikler.

Klasse 17 - Musikinstrumenter.

Klasse 18 - Trykkeri- og kontormaskiner.

Klasse 19 - Papirhandlervarer og kontorartikler, materiale til brug for kunstnere og til undervisning.

Klasse 20 - Udstyr til salg og reklame, skilte.

Klasse 21 - Varer til spil, leg og sport, telte.

Klasse 22 - Våben, pyrotekniske artikler, tilbehør til jagt, fiskeri og udryddelse af skadedyr.

Klasse 23 - Udstyr til distribution af væsker og luftarter, sanitets-, opvarmnings-, ventilations- og luftkonditioneringsudstyr, fast brændsel.

Klasse 24 - Medicinal- og laboratorieudstyr.

Klasse 25 - Bygninger og byggeelementer.

Klasse 26 - Belysningsapparatur.

Klasse 27 - Tobak og artikler for rygere.

Klasse 28 - Farmaceutiske og kosmetiske artikler og produkter, toiletartikler og -apparater.

Klasse 29 - Indretninger og udstyr til bekæmpelse af og beskyttelse mod brand, til beskyttelse mod og redning i tilfælde af ulykker.

Klasse 30 - Artikler og udstyr til pleje og behandling af dyr.

Klasse 31 - Maskiner og apparater til tilberedning af mad og drikke (ikke indeholdt i andre klasser).

Klasse 99 - Diverse.

Officielle noter

(* 1) 1) Ordene »gebyr« og »gebyrer« omfatter samme begreb som ordene »afgift« og »afgifter« i mønsterloven.