Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love (Særlig pensionsopsparing)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 30. januar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 b ændres i nr. 1 »m.v. og« til: »m.v.,», og efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

  • »2) Personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, og som modtager seniorydelse efter lov om seniorydelse, og«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

2. § 17 c, stk. 1, affattes således:

»Efter 1. november 1999 sker der en godskrivning på særskilte konti, jf. dog stk. 5, 2. pkt., og § 17 d, stk. 3, af de enkelte bidragyderes pensionsopsparing omfattet af § 17 b, stk. 1, på grundlag af årsopgørelserne for 1998 samt af pensionsopsparing omfattet af § 17 b, stk. 4, med de beløb, der er indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

3. § 17 c, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Ved dødsfald udbetales det på kontoen indestående beløb med tillæg til dødsboet. Sker dødsfaldet i 1998, udbetales den opkrævede pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 1, for indkomståret 1998 ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning til dødsboet. Arbejdsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler for udbetaling efter 2. pkt.«

4. § 17 d, stk. 1, affattes således:

»Når kontohaveren fylder 67 år, udbetales det på kontoen indestående med tillæg, jf. dog stk. 3.«

5. I § 17 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Opkrævet pensionsopsparing for 1998 efter § 17 b, stk. 1, udbetales for personer, der den 31. december 1999 er fyldt 67 år, ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning på grundlag af den skattemæssige årsopgørelse for 1998.«

6. Efter kapitel 5 b indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 5 c

Den Særlige Pensionsopsparing

§ 17 f. For 1999 og senere år opkræves der en særlig pensionsopsparing til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 1,0 pct. af bidragsgrundlaget efter § 8, stk. 1, litra a, b, d og e, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsfonde for lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af bidragspligten efter § 7, stk. 1 og 3, i samme lov, jf. dog stk. 2. Lov om arbejdsmarkedsfondes regler om opkrævning, angivelse og indbetaling, periodisering, indberetning, straf, regulering m.v. finder tilsvarende anvendelse for pensionsopsparing efter 1. pkt., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 1, litra a og b samt litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 1, opkræves pensionsopsparing efter stk. 1, 1. pkt., første gang af løn, vederlag m.v., der ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode i det kalenderår, hvor personen fylder 17 år, og sidste gang af løn, vederlag m.v., der ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode i det kalenderår, hvor personen fylder 66 år. For personer omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 1, litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 8, og § 7, stk. 3, opkræves pensionsopsparing første gang for det indkomstår, hvor personen fylder 17 år, og for sidste gang for det indkomstår, hvor personen fylder 66 år.

Stk. 3. For personer omfattet af § 2 a opkræves der endvidere en særlig pensionsopsparing på 1,0 pct. af de i bestemmelsen nævnte dagpenge, kursusgodtgørelser m.v.

Stk. 4. Opkrævede beløb efter stk. 1 overføres af de statslige told- og skattemyndigheder til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Opkrævede beløb efter stk. 3 indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 6. Arbejdsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler til gennemførelse af reglerne i stk. 1, 2 og 4.

§ 17 g. På grundlag af årsopgørelserne for et givet indkomstår sker der efter den 1. november i året efter indkomståret en godskrivning på særskilte konti af de enkelte bidragyderes pensionsopsparing omfattet af § 17 f, stk. 1, samt af pensionsopsparing omfattet af § 17 f, stk. 3, på grundlag af de til Arbejdsmarkedets Tillægspension indbetalte beløb. Godskrivning sker i øvrigt efter stk. 2-6.

Stk. 2. For personer omfattet af § 17 f, stk. 2, 2. pkt., godskrives det opkrævede beløb, dog højst det beløb, som i medfør af stk. 4 godskrives en person, for hvem der er indbetalt ATP-bidrag for et fuldtidsbeskæftiget medlem.

Stk. 3. For personer omfattet af § 17 f, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, for hvem der er indbetalt mindre end 895 kr. i ATP-bidrag, godskrives det opkrævede beløb, dog højst det beløb, som i medfør af stk. 4 godskrives en person, for hvem der er indbetalt ATP-bidrag for et fuldtidsbeskæftiget medlem.

Stk. 4. For personer omfattet af § 17 f, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, fordeles de samlede pensionsopsparingsbeløb ifølge årsopgørelserne og indberetningerne fra de dagpenge- og kontanthjælpsudbetalende myndigheder med tillæg af eventuelle beløb efter stk. 8 samt med fradrag af, hvad der er indbetalt for personer omfattet af stk. 2 og 3, efter forholdet mellem de for de enkelte personer indbetalte ATP-bidrag efter § 15, § 4 a og § 2 a, stk. 1 og 2, reguleret efter stk. 5.

Stk. 5. For ATP-bidrag indbetalt i henhold til § 2 a, stk. 1 og 2, medregnes ved fordelingen halvdelen af de i medfør af disse bestemmelser indbetalte bidrag. ATP-bidrag indbetalt i henhold til § 4 a, stk. 4 og 5, reguleres til brug for beregningen efter stk. 3 og 4 efter forholdet mellem bidrag efter § 15 og bidrag efter § 4 a, stk. 4, respektive stk. 5.

Stk. 6. Ved modtagelse af skatteopgørelser efter den 1. november, som medfører yderligere indbetaling af pensionsopsparing vedrørende tidligere skatteår, godskrives det yderligere beløb på den pågældendes konto.

Stk. 7. En person kan for det enkelte år i alt højst få godskrevet et beløb efter stk. 2-6 svarende til, hvad der i medfør af stk. 4 godskrives en person, for hvem der efter § 15 er indbetalt ATP-bidrag for et fuldtidsbeskæftiget medlem.

Stk. 8. Beløb, der ikke har kunnet indgå i fordelingen efter stk. 2-7, indgår i det følgende års fordeling af pensionsopsparing efter stk. 4.

§ 17 h. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal forvalte de særskilte konti adskilt fra fondens øvrige formue.

Stk. 2. Der aflægges særskilt regnskab for forvaltning og administration af de særskilte konti. Administrationsomkostninger dækkes efter tilsvarende regler, som er gældende for andre ordninger, der administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Årets resultat tilskrives een gang årligt på de enkelte konti i forhold til deres andel af den samlede formue, første gang for perioden indtil 31. december 2000.

Stk. 4. Ved dødsfald udbetales det på kontoen indestående beløb med tillæg til dødsboet. Opkrævet pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 1, vedrørende det år, hvori dødsfaldet har fundet sted, udbetales ved de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning til dødsboet. Arbejdsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler for udbetaling efter 2. pkt.

Stk. 5. For udbetalinger i løbet af et regnskabsår fastsætter bestyrelsen en forrentning fra årets begyndelse til udbetalingstidspunktet.

§ 17 i. Pensionsopsparing med tillæg udbetales månedsvis forud fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til kontohavere fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år, i det omfang der er sket godskrivning på kontoen efter § 17 g, jf. dog 4. pkt. Udbetaling sker over en periode på 10 år. Det beløb, der udbetales i hvert af de 10 år, udgør et beløb svarende til kontoens indestående ved kalenderårets begyndelse delt med det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetalinger. Arbejdsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nærmere regler om udbetalingen, herunder at mindre beløb kan udbetales for længere perioder ad gangen eller som engangsbeløb.

Stk. 2. Beløb, der ikke har kunnet udbetales senest 5 år efter, at den sidste rate ville være blevet udbetalt efter reglerne i stk. 1, er forældede og indgår i fordelingen efter § 17 g, stk. 8.

§ 17 j. Arbejdsministeren fastsætter efter forhandling med skatteministeren nærmere regler for anvendelsen af § 17 g, herunder for godskrivning af Den Særlige Pensionsopsparing.

§ 17 k. For §§ 17 g-17 i finder reglerne i kapitlerne 7, 7 a, 8, 9 og 10 samt §§ 29, 32, 34, 35, 36, stk. 1, og 38 tilsvarende anvendelse. Dog skal aktiverne hørende til de særskilte konti efter § 17 g opgøres til markedsværdi.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 28. januar 1998, som ændret ved § 4 i lov nr. 980 af 17. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 85 e, stk. 1, ændres »i 1998 en midlertidig pensionsopsparing« til: »en særlig pensionsopsparing«.

2. I § 85 e, stk. 1, ændres »17 b, stk. 4« til: »§ 17 f, stk. 3«.

3. § 85 e, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

4. I § 85 e, stk. 3, der bliver stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Opsparingen for en uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

5. I § 85 e, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1 og 2«, og 2. pkt. udgår.

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 1997, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997 og senest ved § 3 i lov nr. 1081 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 38 b, stk. 1, ændres »i 1998 en midlertidig pensionsopsparing« til: »en særlig pensionsopsparing«.

2. I § 38 b, stk. 1, ændres »§ 17 b, stk. 4« til: »§ 17 f, stk. 3«.

3. § 38 b, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

4. I § 38 b, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1 og 2«.

§ 4

I lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 508 af 18. juni 1997, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, ved § 4 i lov nr. 1081 af 29. december 1997 og senest ved § 1 i lov nr. 1082 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 41 c, stk. 1, ændres »i 1998 en midlertidig pensionsopsparing« til: »en særlig pensionsopsparing«.

2. I § 41 c, stk. 1, ændres »§ 17 b, stk. 4« til: »§ 17 f, stk. 3«.

3. § 41 c, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

4. I 41 c, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1 og 2«.

§ 5

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 22. juli 1997, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, ved § 1 i lov nr. 1111 af 29. december 1997 og senest ved § 11 i lov nr. 264 af 7. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 30 c, stk. 1, ændres »i 1998 en midlertidig pensionsopsparing« til: »en særlig pensionsopsparing«.

2. I § 30 c, stk. 1, ændres »§ 17 b, stk. 4« til: »§ 17 f, stk. 3«.

3. § 30 c, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

4. I § 30 c, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1 og 2«.

§ 6

I lov nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997 og senest ved § 2 i lov nr. 345 af 15. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 80 a, stk. 1, ændres »i 1998 en midlertidig pensionsopsparing« til: »en særlig pensionsopsparing«.

2. I § 80 a, stk. 1, ændres »§ 17 b, stk. 4« til: »§ 17 f, stk. 3«.

§ 7

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 167 af 24. februar 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 1081 af 29. december 1997 og § 3 i lov nr. 127 af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, 3. pkt., ændres »midlertidige pensionsopsparing« til: »særlige pensionsopsparing«.

2. I § 16, stk. 1, 3. pkt., ændres »kapitel 5 b« til: »kapitel 5 c«.

§ 8

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1104 af 29. december 1997 og senest ved § 1 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 L ændres i 1. pkt. »medregnes ikke bidrag indeholdt i medfør af« til: »medregnes ikke beregnede bidrag omfattet af indeholdelsespligten i«, og 2. pkt. ophæves.

2. I § 7 L indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på beregnet pensionsopsparing opkrævet efter § 17 b, stk. 1, og § 17 f, stk. 1, og indbetalt pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 4, og § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog 2. og 3. pkt. Der bortses ikke fra beregnet pensionsopsparing, der udbetales i medfør af samme lovs § 17 c, stk. 5, 2. pkt., § 17 d, stk. 3, og § 17 h, stk. 4, 2. pkt. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder i medfør af § 17 b, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke foretager opkrævning af restbeløb eller udbetaling af overskydende beløb i forbindelse med ændring af den skattemæssige årsopgørelse for 1998, bortses alene fra de beregnede beløb i de skattemæssige årsopgørelser, som dannede grundlag for godskrivning på særskilte konti i Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

3. § 8 M, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

4. I § 8 M indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 1, og § 17 f, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog 2. og 3. pkt. Beregnet pensionsopsparing, der udbetales i medfør af samme lovs § 17 c, stk. 5, 2. pkt., § 17 d, stk. 3, og § 17 h, stk. 4, 2. pkt., fragår ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder i medfør af § 17 b, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ikke foretager opkrævning af restbeløb eller udbetaling af overskydende beløb i forbindelse med ændring af den skattemæssige årsopgørelse for 1998, fragår alene de beregnede beløb i de skattemæssige årsopgørelser, som dannede grundlag for godskrivning på særskilte konti i Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

§ 9

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 11. september 1997, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997 og senest ved § 3 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 7, ændres »midlertidig pensionsopsparing« til: »pensionsopsparing«.

§ 10

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997 og senest ved § 3 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, litra f, indsættes efter »og arbejdsløshedskasserne for«: »modtagere af seniorydelse efter lov om seniorydelse,».

2. § 8, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 4, og § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension medregnes ikke til bidragsgrundlaget.«

§ 11

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997 og senest ved § 9 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 29 B, 1. pkt., ændres »§ 17 c, stk. 5,» til: »§ 17 c, stk. 5, 1. pkt., § 17 h, stk. 4, 1. pkt., og § 17 i, stk. 1,».

§ 12

I lov om en satsreguleringsprocent, jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 13. november 1997, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved opgørelsen af tilpasningsprocenten m.v. skal den i § 17 b og § 17 f i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte pensionsopsparing ikke fratrækkes i bruttoårslønnen for arbejdere og funktionærer.«

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Dog træder §§ 2-7 først i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. Loven har virkning for opkrævning af særlig pensionsopsparing fra og med indkomståret 1999, jf. stk. 3 og 4. § 1, nr. 2-4, § 8 og § 11 har virkning for opkrævning af midlertidig pensionsopsparing fra og med indkomståret 1998. § 1, nr. 1, og § 12, nr. 1, har virkning for indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension foretaget efter den 31. juli 1998.

Stk. 3. For personer omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 1, litra a og b samt litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 1, opkræves der særlig pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 1, og § 17 f, stk. 2, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, af løn, vederlag m.v., der udbetales fra og med den 1. januar 1999, samt af løn, vederlag m.v., der udbetales før den 1. januar 1999, i det omfang lønnen m.v. ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode efter den 31. december 1998.

Stk. 4. For personer omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 1, litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 8, og § 7, stk. 3, opkræves der særlig pensionsopsparing efter § 17 f, stk. 1, og § 17 f, stk. 2, 2. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, fra og med indkomståret 1999. For personer, hvis indkomstår 1999 er startet før den 1. august 1998, udgør pensionsopsparingen dog kun 1/12 af den for indkomståret 1999 beregnede pensionsopsparing for hver måned fra den 1. august 1998 at regne og indtil indkomstårets udløb.

Givet på Marselisborg, den 1. juli 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ove Hygum

Officielle noter

Ingen