Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren, lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v., lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren og lov om ændring af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren. (Beregning af samtrafikpriser m.v.)(* 1)

(Styrket forbrugerbeskyttelse, adgang til indgåelse af

tjenesteudbyderaftaler, leje af fysiske infrastrukturstrækninger

m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 466 af 12. juni 1996 om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren, som ændret ved lov nr. 397 af 10. juni 1997 og lov nr. 1090 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »§ 13, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 13, stk. 3«.

2. I § 10 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. I forbindelse med Telestyrelsens fastsættelse af maksimalpriser efter stk. 1 indhenter Telestyrelsen en udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt forsyningspligtudbyderens oplæg til maksimalpriser er i overensstemmelse med konkurrenceloven.

Stk. 7. Konkurrencerådet afgiver udtalelse som nævnt i stk. 6 senest 14 dage efter anmodning herom. Udtalelsen er bindende for Telestyrelsen og udgør en del af grundlaget for Telestyrelsens afgørelse efter stk. 1.«

3. § 13 affattes således:

»§ 13. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler for udbudet af telenet og teletjenester, som offentligheden har adgang til, med henblik på at tilgodese hensynet til sikring af grundlæggende brugerrettigheder i forbindelse med indgåelse af aftaler om levering af telenet og teletjenester.

Stk. 2. Regler efter stk. 1 kan blandt andet omfatte,

 • 1) at der som grundlag for ethvert kundeforhold skal foreligge en skriftlig kontrakt,
 • 2) minimumskrav til, hvilke forhold kontrakter som nævnt i nr. 1 skal omfatte, herunder blandt andet, at alle kontrakter skal indeholde oplysninger om priser, leveringstider, kvalitets- og serviceniveauer, hvilke kompensations- og/eller tilbagebetalingsordninger der gælder for abonnenterne, hvis der er mangler ved den aftalte tjeneste, samt vilkår for opsigelse og afbrydelse i tilfælde af misligholdelse fra slutbrugerens side,
 • 3) minimumskrav til kontraktvilkår vedrørende konsekvenserne af manglende betaling fra slutbrugerens side, herunder navnlig rammer for adgangen til at opsige eller afbryde et kundeforhold,
 • 4) minimumskrav til udbydernes offentliggørelse af fyldestgørende og ajourførte oplysninger på alle områder nævnt i nr. 2, samt at udbyderens tekniske grænseflader og specifikationer er offentligt tilgængelige,
 • 5) minimumskrav vedrørende tilslutning og anvendelse af terminaludstyr og tilrådighedsstillelse af særlige tekniske grænseflader , tjenester og faciliteter, herunder eventuelt krav om, at disse stilles gratis til rådighed,
 • 6) eventuelle minimumskrav til kvaliteten af de udbudte tjenester, herunder krav om regelmæssig måling heraf og om offentliggørelse af måleresultaterne,
 • 7) minimumskrav til udbydernes procedurer for behandling af klager fra slutbrugerne, herunder at sådanne klager skal undersøges af en særlig intern undersøgelsesenhed,
 • 8) krav om certificering af takserings-, debiterings-, fakturerings-, klagebehandlings- og undersøgelsessystemer samt kvalitetskrav til sådanne systemer og
 • 9) bestemmelser med henblik på opfyldelse af særlige brugergruppers, herunder handicappedes, behov.

Stk. 3. Regler som nævnt i stk. 1 og 2 kan ligeledes fastsættes for telenet og teletjenester, hvortil offentligheden ikke har adgang.

Stk. 4 . Udbydere af telenet eller teletjenester som nævnt i stk. 1 skal efter nærmere regler fastsat af Telestyrelsen meddele Telestyrelsen oplysninger om økonomiske, statistiske og øvrige forhold med henblik på udarbejdelse af rapporter m.v. om forhold vedrørende udbud af sådanne telenet og teletjenester.

Stk. 5. Forskningsministeren kan bestemme, at regler fastsat i medfør af stk. 1 ikke finder anvendelse på analoge centraler.«

4. § 14, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»I forbindelse med en sags afgørelse kan Telestyrelsen med henblik på at sikre overholdelse af bestemmelserne i denne lov og regler udstedt i medfør heraf meddele påbud til forsyningspligtudbydere eller til andre udbydere af telenet eller teletjenester, herunder dels påbud om ændring af gældende kontrakts- og abonnementsvilkår, i det omfang disse ikke opfylder de stillede krav, dels påbud om, at udbyderen over for slutbrugeren opfylder kontrakts- og abonnementsvilkår, inklusive eventuelle påbudte ændringer heraf.«

5. § 14, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4 . Telestyrelsen kan henvise en klage til afgørelse i Telebrugernævnet, hvis den på grund af særlige forhold af bevismæssig karakter ikke skønnes egnet til behandling i Telestyrelsen. Henvisning kan ske i sager vedrørende manglende overholdelse af

 • 1) abonnementsvilkår godkendt i medfør af § 5, stk. 1,
 • 2) § 5, stk. 3,
 • 3) vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 3 og 4, § 7 stk. 3 og 4, og § 8, stk. 2 og 3,
 • 4) maksimalpriser fastsat i medfør af § 10 og
 • 5) regler udstedt i medfør af § 12, stk. 4, og § 13.«

6. I § 14, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»Telestyrelsen kan desuden foretage tekniske undersøgelser til brug for sagens oplysning eller rekvirere sådan bistand fra andre.«

7. I § 17 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Uanset stk. 1 skal klager over de dele af Telestyrelsens afgørelser, der træffes på grundlag af de i § 10, stk. 6 og 7, omtalte udtalelser, indbringes for Konkurrenceankenævnet. Konkurrencelovens § 19, stk. 4, § 20, stk. 2 og 3, og § 21, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på klager til Konkurrenceankenævnet efter denne lov.«

8. § 19, 1. pkt., affattes således:

»Telestyrelsen, Telebrugernævnet eller personer, der er bemyndiget hertil af styrelsen eller nævnet, har efter retskendelse og mod forevisning af legitimation adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at foretage tekniske undersøgelser som nævnt i § 14, stk. 8, og § 16, stk. 2.«

9. I § 19, 2. pkt., udgår »jf. §16, stk. 2,».

§ 2

I lov nr. 392 af 10. juni 1997 om tildeling og anvendelse af nummerressourcer m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. En slutbruger kan kræve at blive optaget i alle almene, offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabaser og -registre. Slutbrugeren skal efter anmodning have adgang til at kontrollere oplysninger om egne nummeroplysningsdata hos udbyderen af nummeroplysningsdatabasen eller -registret og skal kunne kræve rettelser heri eller sletning af data. Adgangen til at kontrollere egne nummeroplysningsdata sker i henhold til den almindelige register- og databeskyttelseslovgivning.«

2. I § 12, stk. 1, ændres »§ 11, stk. 1, 3 og 4,» til: »§ 11, stk. 1, 3, 4 og 5«.

§ 3

I lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 469 af 12. juni 1996 og lov nr. 398 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, nr. 1, affattes således:

 • »1) Sikring af adgang til samfundsvigtige teletjenester, herunder skrive- og teksttelefontjenester, nummeroplysningstjenester samt den offentlige alarmtjeneste.«

§ 4

I lov nr. 467 af 12. juni 1996 om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, som ændret ved lov nr. 391 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1 . § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Denne lov finder anvendelse på aftaler om udveksling af trafik mellem telenet eller teletjenester (koblet samtrafik), aftaler om leje af infrastrukturkapacitet inklusive leje af faste kredsløb, fysiske infrastrukturstrækninger m.v., samt aftaler om særlig netadgang (tjenesteudbyderaftaler). Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvem der kan kræve, at der indgås aftale om samtrafik, jf. stk. 3.«

2 . § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved samtrafik forstås i denne lov:

 • 1) Fysisk eller logisk sammenkobling af telenet med henblik på at give slutbrugere hos en udbyder mulighed for at kommunikere med andre slutbrugere hos den samme udbyder eller med slutbrugere hos en anden udbyder eller med henblik på at give slutbrugere adgang til teletjenester, der udbydes af en anden udbyder (koblet samtrafik).
 • 2) Leje af infrastrukturkapacitet, herunder leje af faste kredsløb, fysiske infrastrukturstrækninger m.v.
 • 3) Tjenesteudbyderaftaler, herunder aftaler om særlig netadgang, for eksempel i form af adgang via andre nettermineringspunkter end dem, der tilbydes slutbrugere, og aftaler om adgang til en gros-køb af abonnementer og samtaleminutter med henblik på videresalg.«

3 . § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om koblet samtrafik, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, inden for følgende områder:

 • 1) Telefoninet og basale telefonitjenester.
 • 2) Datakommunikationsnet og basale datakommunikationstjenester.
 • 3) Mobilkommunikationsnet og basale mobilkommunikationstjenester.
 • 4) Øvrig kabel- eller radiobaseret teleinfrastruktur, dog ikke satellitkommunikation.«

4. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af tjenesteudbyderaftaler, jf. § 1, stk. 3, nr. 3, inden for følgende områder:

 • 1) Basale telefonitjenester.
 • 2) Basale datakommunikationstjenester.
 • 3) Basale mobilkommunikationstjenester.«

Stk. 3-9 bliver herefter til stk. 4-10.

5. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »leje af infrastrukturkapacitet«: », som omfattet af § 1, stk. 3, nr. 2,».

6. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

7. I § 2, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2 og 3 » til: »stk. 2 og 4«.

8. I § 2, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes efter »koblet samtrafik, jf. § 1, stk. 3, nr. 1,»: »eller indgåelse af tjenesteudbyderaftaler, jf. § 1, stk. 3, nr. 3,».

9. I § 2, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »nr. 1« til: »nr. 1 og 3«.

10. § 2, stk. 9, der bliver stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Aftaler om samtrafik efter stk. 2-4 skal give adgang til samtrafik på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal således efter anmodning fra Telestyrelsen eller den, der anmoder om indgåelse af en aftale om samtrafik, dokumentere, at udbyderen under tilsvarende forhold anvender samme betingelser over for andre udbydere, der stiller samme tjenester til rådighed, og at udbyderen stiller samtrafikydelser til rådighed for andre på samme vilkår og med samme kvalitet, som de stilles til rådighed for udbyderens egne tjenester eller for tjenester under deres datterselskaber eller partnere, når dette er relevant. Ved indgåelse af aftaler om samtrafik som nævnt i § 1, stk. 3, nr. 3, skal den i 2. pkt. nævnte dokumentation alene forelægges for Telestyrelsen.«

11. I § 2 indsættes som stk. 11-13:

»Stk. 11. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal efter anmodning stille alle nødvendige oplysninger og specifikationer til rådighed for udbydere, der overvejer indgåelse af samtrafikaftaler. Oplysningerne skal omfatte information om nye samtrafikydelser og ændringer i eksisterende udbud heraf, der planlægges gennemført i løbet af de næste 6 måneder, medmindre Telestyrelsen godkender, at disse oplysninger kan tilbageholdes. Oplysninger om nye samtrafikydelser skal offentliggøres snarest muligt.

Stk. 12. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal give den, der anmoder om indgåelse af aftaler om samtrafik, som omfattet af § 1, stk. 3, adgang til sammenkobling på geografiske positioner og i det omfang, der fremsættes anmodning herom. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal, i det omfang det er praktisk muligt, give den, der anmoder om indgåelse af aftale om samtrafik, adgang til selv i udbyderens lokaler at placere egne centraler og andet udstyr, som giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter, samt adgang til selv at varetage drift og vedligeholdelse m.v. heraf. Hvis det ikke er muligt at gennemføre bestemmelserne i 2. pkt. og den, der anmoder om indgåelse af en aftale om samtrafik ikke har en stærk markedsposition, påhviler det udbyderen omkostningsfrit at stille den nødvendige transmissionskapacitet til rådighed frem til de lokaler, der ønskes adgang til. Forpligtelsen til at sikre den nødvendige transmissionskapacitet er begrænset til en afstand, der svarer til afstanden mellem de lokaler, der ønskes adgang til, og nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed.

Stk. 13. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indgåelse af samtrafikaftaler og kan herunder fastsætte minimumskrav til, hvilke bestemmelser og vilkår m.v. sådanne aftaler skal indeholde.«

12. I § 2 a, stk. 1, indsættes efter »samtrafik«: »som nævnt i § 1, stk. 3, nr. 1 og 2,».

13. I § 2 a, stk. 1 og 2, ændres »markedet for lejede kredsløb« til: »markedet for leje af infrastrukturkapacitet, jf. § 1, stk. 3, nr. 2,».

14. I § 2 a, stk. 2, ændres »leje af faste kredsløb« til: »leje af infrastrukturkapacitet, jf. § 1, stk. 3, nr. 2,».

15. I § 2 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Telestyrelsen kan, når Telestyrelsen skønner, at det er berettiget for at sikre reel konkurrence, træffe afgørelse om, at udbydere, der har en stærk markedsposition på fastnet- eller mobilkommunikationsmarkedet, skal give adgang til samtrafik som nævnt i § 1, stk. 3, nr. 3, til omkostningsbaserede priser, herunder at en sådan udbyder skal give adgang hertil til priser fastsat og dokumenteret efter stk. 1-4, og § 7, stk. 4. Telestyrelsen kan i forbindelse med sin generelle tilsynsvirksomhed, jf. § 5, træffe afgørelse herom på eget initiativ og skal træffe afgørelse om, hvorvidt et indgreb fra Telestyrelsens side er berettiget for at sikre reel konkurrence, hvis en af parterne i overensstemmelse med mæglings- og afgørelsesproceduren i §§ 6-8 anmoder herom. Ved indgåelse af aftaler om samtrafik som nævnt i § 1, stk. 3, nr. 3, hvor stk. 1-4 og § 7, stk. 4, finder anvendelse, skal dokumentation som nævnt i stk. 2 alene forelægges for Telestyrelsen. Såvel Telestyrelsen som den part, der anmoder om indgåelse af en aftale, kan anmode om, at dokumentation fremlægges.«

16. I § 2 b, stk. 1, ændres »markedet for lejede kredsløb« til: »markedet for leje af infrastrukturkapacitet, jf. § 1, stk. 3, nr. 2,».

17. I § 3, stk. 1-3 og 6, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

18. I § 4, stk. 1-3, ændres »§ 2, stk. 2 og 3,» til: »§ 1, stk. 3, nr. 1 og 2,».

19. I § 5, stk. 1, ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

20. I § 6, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2 og 4«.

21. I § 7 b indsættes efter »infrastrukturkapacitet«: »eller indgåelse af grænseoverskridende tjenesteudbyderaftaler«.

22 . § 14, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Konkurrencelovens § 19, stk. 4, § 20, stk. 2 og 3 og § 21, stk. 3, samt administrative forskrifter udstedt i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse på klager til Konkurrenceankenævnet efter denne lov.«

23. I § 17, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2 og 4«.

24 . § 17, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Konkurrencelovens kapitel 2 og 3 gælder for udbydere af telenet og teletjenester, medmindre andet følger af telelovgivningen, herunder regler fastsat med hjemmel heri.«

25. I § 18, stk. 1, nr. 1, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

§ 5

I lov nr. 391 af 10. juni 1997 om ændring af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren. (Beregningen af samtrafikpriser m.v.), foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forskningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 2 a i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og kan herunder beslutte at sætte bestemmelsen i kraft for et eller flere, eller for samtlige, samtrafikprodukter.«

2. § 2, stk. 3-11, ophæves.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 1998.

Stk. 2. Sager, som Telestyrelsen har henvist til Telebrugernævnet inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

§ 7

Stk. 1. Indtil ikrafttrædelsen af § 2 a i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren som affattet ved § 1, nr. 5, i lov nr. 391 af 10. juni 1997 og ændret ved denne lovs § 4, nr. 12-15, skal udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på det samlede marked for fastnet- og mobilkommunikation, på markedet for leje af infrastrukturkapacitet eller på fastnetmarkedet, ved indgåelse af aftaler om samtrafik efter § 2, stk. 2 og 4, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren som ændret ved denne lovs § 4, nr. 3 og 5, give adgang til samtrafik til priser, der beregnes efter stk. 2-8 og forskrifter udstedt i medfør af stk. 9. Indtil ikrafttrædelsen af § 2 a i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren som affattet ved § 1, nr. 5, i lov nr. 391 af 10. juni 1997 og ændret ved denne lovs § 4, nr. 12-15, skal udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition på markedet for fastnet- eller mobilkommunikation, i situationer, hvor Telestyrelsen træffer afgørelse herom, give adgang til samtrafik som nævnt i § 2, stk. 3, i lov om konkurrenceforhold og samttrafik i telesektoren som affattet ved denne lovs § 4, nr. 4, til priser, der beregnes efter stk. 10 og 11 og forskrifter udstedt i medfør af stk. 9.

Stk. 2. I forbindelse med aftaler om koblet samtrafik kan den samlede pris for en samtrafikydelse maksimalt udgøre summen af følgende beløb:

 • 1) De ekstra driftsomkostninger ved at gennemføre samtrafikken.
 • 2) En forholdsmæssig andel af afskrivninger og forrentning af de nye investeringer, der er nødvendige for at gennemføre samtrafikken.
 • 3) En forholdsmæssig andel af afskrivninger og forrentning af de øvrige investeringer på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken.
 • 4) En forholdsmæssig andel af de driftsomkostninger, der er snævert forbundet med frembringelsen af samtrafikydelsen. Andelen af de driftsomkostninger, hvoraf en forholdsmæssig andel kan indgå i samtrafikprisen, fastsættes med udgangspunkt i markedsandelen på det relevante marked.
 • 5) En rimelig fortjeneste.

Stk. 3. Omkostninger ved abonnentledningsnettet kan ikke indregnes ved fastsættelsen af samtrafikpriser for koblet samtrafik.

Stk. 4. Nye investeringer, der er nødvendige for at gennemføre samtrafikken, og som udelukkende kommer den, der anmoder om samtrafik, til gode, betales fuldt ud af den pågældende ved etableringen af samtrafikken.

Stk. 5. Ved den i stk. 2, nr. 2-4, anførte forholdsmæssige andel forstås samtrafikkens procentvise andel af den samlede trafik i den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken.

Stk. 6. Udbydere, der har en stærk markedsposition på det samlede marked for fastnet- og mobilkommunikation, på markedet for leje af infrastrukturkapacitet eller på fastnetmarkedet, skal efter anmodning fra Telestyrelsen eller den, der anmoder om indgåelse af en aftale om samtrafik, dokumentere, at de samtrafikpriser, der forlanges i forbindelse med koblet samtrafik, er beregnet efter reglerne i stk. 2, og at prisen for leje af infrastrukturkapacitet er beregnet efter reglerne i stk. 8.

Stk. 7. Telestyrelsen kan nedsætte de efter stk. 2 beregnede samtrafikpriser, hvis der kan fremlægges dokumentation for, at prisniveauet for tilsvarende samtrafikydelser i tilsvarende danske eller udenlandske samtrafikaftaler er lavere end de efter stk. 2 beregnede samtrafikpriser.

Stk. 8. Prisen for leje af infrastrukturkapacitet beregnes som anført i stk. 2, idet der dog ved den i stk. 2, nr. 2-4, anførte forholdsmæssige andel forstås samtrafikkens procentvise andel af den samlede kapacitet i den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken, samt at det element af omkostningerne, der fremgår af stk. 2, nr. 4, beregnes som en forholdsmæssig andel af de driftsomkostninger, der vedrører det net, der udlejes helt eller delvis.

Stk. 9. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter stk. 2, 8 og 10. Forskningsministeren kan herunder fastsætte differentierede fortjenesteprocenter som nævnt i stk. 2, nr. 5, for de enkelte samtrafikprodukter.

Stk. 10. Telestyrelsen kan, når Telestyrelsen skønner, at det er berettiget for at sikre reel konkurrence, træffe afgørelse om, at udbydere, der har en stærk markedsposition på fastnet- eller mobilkommunikationsmarkedet, skal give adgang til samtrafik som nævnt i § 1, stk. 3, nr. 3, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 2, til omkostningsbaserede priser, herunder at en sådan udbyder skal give adgang hertil til priser beregnet med udgangspunkt i slutbrugerprisen, som denne fremgår af listepriser for abonnementer og samtalepriser korrigeret for sparede omkostninger. Denne korrigering udgør 21 pct.

Stk. 11. Udbydere, der har en stærk markedsposition på markedet for fastnet- eller mobilkommunikation skal i tilfælde, hvor Telestyrelsen har truffet afgørelse efter stk. 10, efter anmodning fra Telestyrelsen eller den, der anmoder om indgåelse af en tjenesteudbyderaftale, dokumentere, at de priser, der forlanges, er beregnet efter reglerne i stk. 10. Dokumentation som nævnt i 1. pkt. skal alene forelægges for Telestyrelsen.

Stk. 12. § 5, stk. 1, § 7, stk. 4, § 9, og § 15 i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med fastsættelse af samtrafikpriser i medfør af stk. 2-11.

Givet på Marselisborg, den 1. juli 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Jan Trøjborg

Officielle noter

(* 1) Loven implementerer bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF af 26. februar 1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold, jf. EFT nr. 101 af 1. april 1998, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/51/EF af 6. oktober 1997 om ændring af Rådets direktiv 90/387/EØF og 92/44/EØF med henblik på tilpasning til konkurrenceforhold på telekommunikationsområdet, jf. EFT nr. 295 af 29. oktober 1997.