Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse, lov om vandløb og lov om planlægning(* 1) (Justering af harmonikravene og genopretning af vådområder i overensstemmelse med aftalen om Vandmiljøplan II)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 9, ændres »herunder om vilkår for sådanne placeringer og anvendelse, og« til: »herunder om vilkår for sådanne placeringer og anvendelse,».

2. I § 7, stk. 1, nr. 10, ændres »udledning til miljøet.« til: »udledning til miljøet, og«.

3. I § 7, stk. 1, indsættes som nr. 11:

  • »11) anvendelse af husdyrgødning og anden organisk gødning i jordbruget med henblik på at beskytte vandløb, søer og havet samt grundvandet mod forurening.«

§ 2

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

» § 2. Lovens beføjelser skal tillige anvendes med sigte på at bekæmpe sandflugt og forøge skovarealet samt på at genoprette vådområder, som skal medvirke til at forbedre vandmiljøet.«

2. § 60, stk. 1, affattes således:

»Miljø- og energiministeren kan ekspropriere ejendom i landzone eller sommerhusområder, når det er af væsentlig betydning at råde over ejendommen for at gennemføre foranstaltninger på grundlag af en planlægning til fremme af lovens formål, herunder til genopretning af vådområder, som skal medvirke til at forbedre vandmiljøet.«

3. Efter § 60 indsættes som ny paragraf med tilhørende overskrift:

»Genopretning af vådområder med henblik på at forbedre vandmiljøet

§ 60 a. Miljø- og energiministeren kan med henblik på genopretning af vådområder, som skal medvirke til at forbedre vandmiljøet, bemyndige amtsrådet til at udøve de beføjelser, som er tillagt miljø- og energiministeren i henhold til § 55, stk. 1, nr. 1, § 55, stk. 2 og 3, § 57, stk. 1, § 59, stk. 1, og § 60, stk. 1 og 3, samt i henhold til § 55, stk. 1, nr. 3, dog kun for så vidt angår ydelse af tilskud.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om og retningslinjer for, hvorledes amtsrådets beføjelser skal udøves.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 60, stk. 3.«

§ 3

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, som ændret ved § 1 i lov nr. 402 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. Efter § 46 indsættes i kapitel 9:

» § 46 a. Vandløbsmyndigheden må ikke uden miljø- og energiministerens forudgående tilladelse godkende ændring eller omlægning af udpumpningsanlæg med henblik på yderligere grundvandssænkning i lavbundsområder i landzone eller sommerhusområder.«

§ 4

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 3, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

  • »9) beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,».

Nr. 9-13 bliver herefter nr. 10-14.

§ 5

Loven træder i kraft den 15. juli 1998.

Givet på Marselisborg, den 1. juli 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Svend Auken

Officielle noter

(* 1) Indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand imod forurening forårsaget af nitrater fra landbruget.