Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om anlæg af rute 18, strækningen Ris-Ølholm, og om nedlæggelse af visse vejstrækninger som hovedlandeveje m.v.

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Trafikministeren bemyndiges til som motortrafikvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet at lade anlægge en hovedlandevej fra hovedlandevej 344, Vejle-Herning, ved Ris til landevej 348, Vejle-Viborg, ved Ølholm.

     § 2. Ministeren bemyndiges til at optage landevej 348, Vejle-Viborg, som hovedlandevej for så vidt angår strækningen fra hovedlandevej 60, Den Jyske Motorvej, ved Hornstrup til den i § 1 nævnte hovedlandevejs endepunkt ved Ølholm.

     § 3. Ministeren bemyndiges til at nedlægge følgende vejstrækninger som hovedlandeveje:

  • 1) Hovedlandevej 341, Fredericiavej i Vejle.
  • 2) Hovedlandevej 363, Vejle-Grindsted, fra hovedlandevej 341 til hovedlandevej 345 i Vejle.
  • 3) Hovedlandevej 345, Forbindelsesvej fra hovedlandevej 363 til hovedlandevej 344 i Vejle.
  • 4) Hovedlandevej 344, Vejle-Herning, fra hovedlandevej 345 i Vejle til den i § 1 nævnte hovedlandevejs begyndelsespunkt ved Ris.

     § 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Samtidig ophæves følgende lovbestemmelser:

  • 1) § 1 og § 2, nr. 4 og 5, i lov nr. 208 af 23. maj 1979 om visse hovedlandevejsstrækninger.
  • 2) § 2 og § 5, nr. 3 og 4, i lov nr. 225 af 22. april 1987 om visse hovedlandevejsstrækninger.

Givet på Marselisborg, den 1. juli 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    / Sonja Mikkelsen

Officielle noter

Ingen