Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Den selvstændige offentlige virksomhed DSB's etablering, formål,

ledelse og opgaver

§ 1. Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) etableres med virkning fra den 1. januar 1999 som en selvstændig offentlig virksomhed, DSB.

§ 2. DSB's formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed m.v. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Virksomheden drives på forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 2. DSB kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 3. DSB kan udføre jernbanetrafik i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

§ 3. DSB overtager den af statsvirksomheden DSB hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Trafikministeren kan som led i etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed bestemme, at visse rettigheder og forpligtelser forbliver hos staten.

Stk. 2. DSB's formue holdes adskilt fra statens formue, og DSB disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

Stk. 3. Tinglysning og anden registrering af DSB's rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov.

Stk. 4. DSB kan erhverve ejendomsret til bygninger beliggende på grunde, der forbliver statens ejendom. Adkomsten tinglyses efter tinglysningslovens regler om bygninger på lejet grund.

§ 4. DSB ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Trafikministeren udpeger 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 2 år. Genudpegning kan ske. Trafikministeren kan til enhver tid afsætte de af ministeren udpegede medlemmer.

Stk. 2. Medarbejderne vælger 3 medlemmer til bestyrelsen. Reglerne i aktieselskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, herunder reglerne om valg af koncernrepræsentanter og suppleanter for disse, finder anvendelse.

Stk. 3. Bestyrelsens formand og næstformand er forpligtet til at orientere trafikministeren om sager af væsentlig betydning.

§ 5. Trafikministeren udøver i forhold til DSB de beføjelser, der efter aktieselskabslovens kapitel 9 om selskabets ledelse og kapitel 16 om erstatning m.v. samt årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter vedtægter for DSB. Vedtægterne kan ændres af trafikministeren efter forhandling med bestyrelsen.

Stk. 3. I DSB afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde. Trafikministeren fastsætter i vedtægterne nærmere bestemmelser om virksomhedsmødets indhold og kompetence.

§ 6. Aktieselskabslovens kapitel 9 om selskabets ledelse, kapitel 16 om erstatning m.v. og kapitel 19 om anmeldelse og registrering m.m., herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de ændringer, der følger af denne lov.

Kapitel 2

DSB S-tog A/S

§ 7. DSB's S-togsdivision etableres med virkning fra den 1. januar 1999 som et af DSB helejet datterselskab, DSB S-tog A/S.

§ 8. DSB S-tog A/S' formål er at drive S-togstrafik i hovedstadsområdet på grundlag af en kontrakt med trafikministeren om passagertrafik udført som offentlig service, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 8, samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

§ 9. DSB S-tog A/S overtager den af DSB's S-togsdivision hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

Stk. 2. Tinglysning og anden registrering af DSB S-tog A/S' rettigheder kan ske på grundlag af denne lov.

§ 10. DSB S-tog A/S ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 2 vælges af medarbejderne, idet reglerne i aktieselskabslovgivningen om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse finder anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk 2. De tjenestemænd, der udlånes fra DSB til DSB S-tog A/S, jf. § 15, stk. 1, deltager på lige fod med selskabets medarbejdere ved valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til denne. Tilsvarende kan de udlånte tjenestemænd deltage i valg af koncernrepræsentanter til bestyrelsen i DSB.

Kapitel 3

Regnskabsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af

lån og forsikring

§ 11. De for aktieselskaber gældende regler i årsregnskabsloven, herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for DSB med de ændringer, der følger af denne lov. Herudover fastsætter trafikministeren et regnskabsreglement for virksomheden, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 7, stk. 1.

Stk. 2. DSB's årsregnskaber revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Den statsautoriserede revisor vælges af trafikministeren på virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen, og valget gælder for eet år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Rigsrevisor reviderer endvidere DSB's regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

Stk. 5. Ved afgivelse af årsregnskabet skal virksomhedens revisor afgive en erklæring om, hvorvidt det af trafikministeren fastsatte regnskabsreglement for virksomheden, jf. stk. 1, er overholdt.

§ 12. Investeringer, som ønskes foretaget af DSB eller datterselskaber heraf, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beløbsgrænsen skal fremgå af virksomhedens vedtægter og kan ændres efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Stk. 2. Rammer for optagelse af lån til driftsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af trafikministeren og skal fremgå af virksomhedens vedtægter.

Stk. 3. Rammer for optagelse af lån til investeringsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af trafikministeren efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Principper for låneoptagelsen skal fremgå af virksomhedens vedtægter.

Stk. 4. Trafikministeren kan på statens vegne efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg garantere for forpligtelser, som DSB og datterselskaber heraf har over for leverandører og långivere i forbindelse med investeringer over en beløbsmæssig grænse, som skal fremgå af virksomhedens vedtægter.

§ 13. DSB og datterselskaber heraf skal tegne de for virksomhederne nødvendige forsikringer.

Kapitel 4

Personalemæssige forhold

§ 14. Tjenestemænd i DSB er omfattet af tjenestemandslovgivningen.

Stk. 2. Trafikministeren kan bemyndige DSB til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandslovgivningen henhører under ministeren. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår sager om afsked efter tjenestemandslovens § 26.

Stk. 3. DSB kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for statstjenestemænd i DSB.

Stk. 4. For tjenestemænd i DSB betaler virksomheden de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

§ 15. De tjenestemænd i DSB, der ved etableringen af DSB S-tog A/S gør tjeneste i DSB's S-togsdivision, er forpligtet til at gøre tjeneste i DSB S-tog A/S med bevarelse af deres ansættelsesforhold i DSB, ligesom DSB S-tog A/S i forhold til DSB er forpligtet til at beskæftige dem.

Stk. 2. DSB S-tog A/S tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd, at de inden for en periode på 2 år fra etableringen af selskabet kan overgå til ansættelse i dette.

Stk. 3. Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse i DSB S-tog A/S efter stk. 2, udbetaler DSB løn m.v., og indbetaler pensionsbidrag m.v. til staten, jf. § 14, stk. 4.

Stk. 4. DSB S-tog A/S refunderer fra overtagelsen af S-togsdriften DSB de lønninger, pensionsbidrag m.v., som DSB betaler i henhold til stk. 3.

Stk. 5. Til de tjenestemænd, som overgår til ansættelse i DSB S-tog A/S efter stk. 2 med ret til tjenestemandspension, afholder staten udgifter til pension, mod at selskabet betaler de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, der gør tjeneste i øvrige dele af DSB, som måtte blive omdannet til aktie- eller anpartsselskab.

§ 16. DSB kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ikketjenestemandsansatte i DSB.

§ 17. I relation til § 25 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel sidestilles DSB med private arbejdsgivere.

Stk. 2. I relation til § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension sidestilles DSB med private arbejdsgivere.

§ 18. I relation til §§ 24 a-24 e i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik sidestilles DSB og DSB S-tog A/S med offentlige virksomheder, for så vidt angår den del af deres virksomhed, som omfattes af forhandlede kontrakter om offentlig servicetrafik, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 8.

Kapitel 5

Offentlighed

§ 19. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for sager om de ansatte i DSB og for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB som led i udførelsen af forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 8. De i 1. pkt. nævnte love gælder ikke for den øvrige virksomhed, der udøves af DSB.

Stk. 2. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB S-tog A/S som led i udførelsen af forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. § 8.

Kapitel 6

Tilsyn og straf

§ 20. Trafikministeren fører tilsyn med, at DSB efterlever bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. DSB skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for trafikministeren. Trafikministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde

  • 1) overtrædelse af de i § 6 omhandlede bestemmelser i aktieselskabsloven om indsendelse af anmeldelser og meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
  • 2) overtrædelse af de i § 6 omhandlede bestemmelser i aktieselskabslovens § 53, stk. 1 og 3, § 54, § 54 a, § 55, § 56, stk. 2 og 6, § 157 b og § 157 d,
  • 3) bestyrelsesmedlemmer, direktører, vurderingsmænd og revisorer samt deres suppleanter, såfremt de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv for DSB har fået kendskab om.

Stk. 2. Overtrædelse af de i § 11 omhandlede bestemmelser i årsregnskabsloven straffes efter reglerne i årsregnskabslovens kapitel 10.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel

§ 22. Undlader DSB's bestyrelse eller direktion at efterkomme de pligter, der efter de i § 6 omhandlede bestemmelser i aktieselskabsloven eller regler fastsat i medfør heraf påhviler dem i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan styrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 7

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 23. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 13. Indtil bestemmelsen træder i kraft, er statens selvforsikringsordning gældende for DSB og DSB S-tog A/S.

Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 1999 ophæves lov nr. 230 af 4. april 1995 om styrelsen af DSB m.v.

§ 24. § 19, stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget af DSB eller er kommet i DSB's besiddelse før lovens ikrafttræden.

§ 25. Medarbejdernes valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 4, stk. 2, og § 10, stk. 1, skal finde sted inden den 1. april 1999.

Stk. 2. Bestemmelserne i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., og aktieselskabslovens § 49, stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved de i stk. 1 omhandlede valg.

§ 26. De tjenestemænd, som er ansat i DSB, og som på frivillig basis udlånes til Scandlines A/S efter etableringen af Scandlines AG, deltager på lige fod med medarbejdere i Scandlines A/S ved valg af medarbejderrepræsentanter til Scandlines A/S' bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til denne, jf. aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Udlånte tjenestemænd, som vælger at lade sig ansætte på særlige vilkår i Scandlines A/S eller i et af selskabet ejet datterselskab, samt de af Scandlines A/S' medarbejdere, der som følge af organisationsændringer bliver ansat i et af selskabet ejet datterselskab, er valgbare til de respektive bestyrelser, uanset at de ikke opfylder aktieselskabslovgivningens krav om ansættelse i vedkommende selskab i de sidste 12 måneder, før valget finder sted.

Stk. 3. De af Scandlines A/S' medarbejdere, der som følge af organisationsændringer bliver udlånt til et af selskabet ejet datterselskab, har valgret og er valgbare til vedkommende selskabs bestyrelse. Det samme gælder udlånte tjenestemænd fra DSB, som lader sig udlåne til et af Scandlines A/S ejet datterselskab.

§ 27. I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 6, indsættes efter »Post Danmark«: »og DSB«.

§ 28. I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 90 af 2. februar 1990 og senest ved lov nr. 409 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, litra b, 2. pkt., indsættes efter »Post Danmark«: »og DSB«.

§ 29. I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 26. oktober 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 888 af 3. december 1997, lov nr. 891 af 3. december 1997, lov nr. 1106 af 29. december 1997 og § 2 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 2 c:

»2 d) DSB«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »jf. dog § 1, stk. 1, nr. 2 b«: »og 2 d«.

3. I § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 c, 3 a-5 og 5 b« til »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 d, 3 a-5 og 5 b«.

4. I § 17, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 c og 3 a-6,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-6,».

5. I § 17, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 c, 3 a-5 og 5 b,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 d, 3 a-5 og 5 b,».

6. I § 23 indsættes efter »Post Danmark«: »og DSB«.

7. I § 31, stk. 4, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

  • »4) DSB.«.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

§ 30. I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret ved § 20 i lov nr. 980 af 17. december 1997, lov nr. 1097 af 29. december 1997, § 21 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, lov nr. 1101 af 29. december 1997, § 2 i lov nr. 1104 af 29. december 1997, lov nr. 1105 af 29. december 1997, lov nr. 119 af 20. februar 1998, § 9 i lov nr. 129 af 25. februar 1998 og § 1 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 G, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 c og 3 a-6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-6«.

2. I § 8 H, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 c og 3 a-6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-6«.

§ 31. I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 30. oktober 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 975 af 17. december 1997 og § 6 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 3. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 c og 3 a-5 b« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-5 b«.

2. I § 2 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 c og 3 a-5 b« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-5 b«.

3. I § 4, stk. 6, 1. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 c og 3 a-5 b« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-5 b«.

§ 32. I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 745 af 21. september 1997, som ændret ved lov nr. 440 af 10. juni 1997 og lov nr. 976 af 17. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 c og 3 a-6« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-6«.

§ 33. I lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti foretages følgende ændring:

1. I § 1 ændres »og offentlige erhvervsdrivende fonde« til: », offentlige erhvervsdrivende fonde og selvstændige offentlige virksomheder«.

Givet på Marselisborg, den 1. juli 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Sonja Mikkelsen

Officielle noter

Ingen