Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, lov om kommunal indkomstskat og lov om amtskommunal indkomstskat (Ændringer som følge af lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 4. juli 1997, som ændret ved § 15 i lov nr. 980 af 17. december 1997 og § 8 i lov nr. 1094 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 indsættes i afsnittet Beskatningsgrundlag for en kommune efter »grundværdier«: »og provenuet af kommunens andel af ejendomsværdiskat divideret med udskrivningsprocenten i beregningsåret«.

2. I § 24 indsættes i afsnittet Beskatningsgrundlag for en amtskommune efter »grundskyld«: »og amtskommunens andel af ejendomsværdiskat«.

3. I § 24 indsættes i afsnittet Faktisk beskatningsniveau efter »indkomstskat«: », andel af ejendomsværdiskat«.

4. I § 27 indsættes efter »udskrivningsgrundlag«: », andel af ejendomsværdiskat«.

5. I § 28, stk.2, indsættes efter »udskrivningsprocent«: », andel af ejendomsværdiskat«.

6. I § 33, stk. 5, 7, 8 og 13, indsættes efter »udskrivningsgrundlag«: »og skøn over kommunal ejendomsværdiskat«.

§ 2

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som bl.a. ændret ved § 26 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og senest ved § 7 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skattepligtige personer svarer kommunal ejendomsværdiskat efter reglerne i lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat.«

2. I § 2, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 6, 1. og 2. pkt., stk. 7, 1. pkt., og § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »indkomstskat«: »og kommunal ejendomsværdiskat«.

3. § 7, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan enten selv skønne over udskrivningsgrundlaget og kommunal ejendomsværdiskat eller anvende et af indenrigsministeren udmeldt udskrivningsgrundlag og skøn over ejendomsværdiskat.«

4. I § 7, stk. 2, ophæves 3. og 4. pkt., og i stedet indsættes:

»Indenrigsministeren fastsætter bestemmelser om fremskrivningsgrundlaget for henholdsvis kommunernes og amtskommunernes udskrivningsgrundlag samt grundlag for opgørelse af skøn over kommunal ejendomsværdiskat. Indenrigsministeren giver meddelelse om de udmeldte udskrivningsgrundlag og skøn over kommunal ejendomsværdiskat senest den 1. juli i året forud for det indkomstår, de vedrører. Fremskrivningsprocenterne for kommunernes henholdsvis amtskommunernes udskrivningsgrundlag og for skøn over kommunal ejendomsværdiskat fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.«

5. I § 7, stk. 3, indsættes efter »udskrivningsgrundlaget«: »og kommunal ejendomsværdiskat«.

6. I § 7, stk. 4, indsættes efter »udskrivningsgrundlag«: »og skøn over kommunal ejendomsværdiskat«.

7. I § 15, 1. og 2. pkt., § 16, stk. 3, 5. pkt., § 16 b stk. 2, 4. pkt., stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 5, 2. pkt. og § 17 indsættes efter »indkomstskat«: », kommunal ejendomsværdiskat«.

8. I § 16, stk. 1, indsættes efter »udskrivningsgrundlaget«: »og kommunal ejendomsværdiskat«.

9. I § 16, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt. og § 16 b stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. og 7. pkt., indsættes efter »indkomstskatter«: », kommunal ejendomsværdiskat«.

10. I § 16 a, stk. 1, indsættes efter »udskrivningsgrundlag«: »og skøn over kommunal ejendomsværdiskat«.

§ 3

I lov om amtskommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 6. oktober 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skattepligtige personer svarer amtskommunal ejendomsværdiskat efter reglerne i lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat.«

2. I § 5, stk. 1, indsættes efter »Skatten«: »og amtskommunal ejendomsværdiskat«.

3. I §§ 6 og 7 og to steder i § 10 indsættes efter »indkomstskat«: »og ejendomsværdiskat«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med tilskudsåret 2000.

Stk. 3 . §§ 2 og 3 har virkning fra og med indkomståret 2000.

Givet på Marselisborg, den 1. juli 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Thorkild Simonsen

Officielle noter

Ingen