Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole


I medfør af § 3 og § 7 i lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole fastsættes følgende bestemmelser:

Uddannelsernes formål og struktur

§ 1. Formålet med de biblioteks- og informationsfaglige uddannelser er på et videnskabeligt grundlag at kvalificere til beskæftigelse i den offentlige og private sektor på grundlag af viden om biblioteks- og informationsfaglige teorier, metoder og processer.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende uddannelser:

 • 1) En bacheloruddannelse af 3 eller 3,5 års varighed.
 • 2) En kandidatuddannelse af 2 års varighed.

Stk 2. De anførte uddannelseslængder i stk. 1 angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund ved planlægningen af uddannelserne. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

§ 3. Den biblioteks- og informationsfaglige bacheloruddannelse af 3 års varighed giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i biblioteks- og informationsvidenskab. Den biblioteks- og informationsfaglige bacheloruddannelse af 3,5 års varighed gives tillige betegnelsen bibliotekar DB. Den biblioteks- og informationsvidenskabelige kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen cand. scient. bibl.(candidatus scientiae bibliothecariae).

Uddannelsernes indhold

Bacheloruddannelsen

§ 4. Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, der skal

 • 1) give den studerende et grundlæggende kendskab til de biblioteks- og informationsvidenskabelige fag og discipliner samt til de offentlige og private biblioteks- og informationssystemer,
 • 2) kvalificere den studerende til erhvervsmæssig beskæftigelse indenfor folkebiblioteker, forskningsbiblioteker og andre virksomheder med biblioteks-, dokumentations- og informationsaktiviteter, og
 • 3) danne grundlag for en kandidatuddannelse.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole tilrettelægger bachelorforløbet med et fagudbud med tilvalgsmuligheder, som giver den studerende mulighed for at afslutte uddannelsen efter 3 år eller 3,5 år eller at søge optagelse på en kandidatuddannelse.

§ 5. På bacheloruddannelsen indgår følgende:

 • 1) Biblioteks- og informationsvidenskabelige fag.
 • 2) Valgfag.
 • 3) Bacheloropgave.

Stk 2. Biblioteks- og informationsvidenskabelige fag omfatter bl.a. vidensorganisation, informationssøgning og -formidling, informationsselektion, design af informationssystemer, organisationsteori og informationsøkonomi, kultur- og mediesociologi, kultur- og bibliotekshistorie, videnskabelig kommunikation og forskningsmetoder.

Stk 3. Vægtfordelingen mellem fagene og fagenes tidsmæssige placering i uddannelsen fastsættes i studieordningen.

§ 6. Bacheloruddannelsen afsluttes med en bacheloropgave svarende til 1/6 årsværk. Opgaven skal behandle problemstillinger inden for uddannelsens centrale fag/fagområder.

§ 7. Den 3-årige bacheloruddannelse kan suppleres med et erhvervsrelateret projektmodul, hvorved bacheloruddannelsen forlænges med 1/2 år. Det erhvervsrelaterede projekt består af seminarundervisning og vejledning i relation til projektet, feltpraktik samt udarbejdelse af en projektopgave.

Stk. 2. Projektopgaven skal behandle problemstillinger indenfor biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren.

Stk. 3. Vægtningen af det erhvervsrelaterede projektmoduls forskellige dele fastsættes i studieordningen.

Stk. 4. Projektopgavens emne skal godkendes af Danmarks Biblioteksskole. Nærmere regler om udarbejdelse af projektopgaven fastsættes i studieordningen.

Kandidatuddannelsen

§ 8. Det fastsættes i studieordningen

 • 1) hvilke bacheloruddannelser eller andre uddannelser bestående af mindst 3 års teoretiske studier, der giver adgang til at blive optaget på kandidatuddannelsen, og
 • 2) hvilke adgangskrav med hensyn til fag og niveau den studerende skal have opfyldt på bacheloruddannelsen for at kunne optages på kandidatuddannelsen.

§ 9. Kandidatuddannelsen skal

 • 1) udbygge den studerendes bacheloruddannelse med videregående studier i biblioteks- og informationsvidenskabelige fag og discipliner samt tilgrænsende relevante fagområder,
 • 2) sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende biblioteks- og informationsvidenskabelig teori, metode og viden til analyse og løsning af problemer indenfor både den offentlige og private sektor, og
 • 3) kvalificere den studerende til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde.

§ 10. I kandidatuddannelsen indgår følgende:

 • 1) Biblioteks- og informationsvidenskabelige fag.
 • 2) Valgfag.
 • 3) Speciale.

Stk. 2. Biblioteks- og informationsvidenskabelige fag omfatter bl.a. informationssøgnings- og formidlingsteori, informationsstyring og -økonomi, systemdesign og -analyse, videregående biblioteks- og informationsvidenskabelige teori, samt forskningsmetoder.

Stk 3. Vægtfordelingen mellem fagene og fagenes tidsmæssige placering i udddannelsen fastsættes i studieordningen.

Stk. 4. Uddannelsen kan tilrettelægges med to eller flere linier.

§ 11. Kandidatuddannelsen omfatter en større selvstændig afhandling, et speciale.

Stk 2. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.

Stk 3. Specialeemnet skal afgrænses således, at det samlede specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til 1/2 årsværk.

Stk 4. Specialeemnet skal godkendes af Danmarks Biblioteksskole. Nærmere regler om udarbejdelse af specialet fastsættes i studieordningen.

Bedømmelse

§ 12. De kvalifikationer, der er erhvervet ved uddannelserne, dokumenteres ved prøver, herunder bedømmelse af opgaver, afhandlinger og speciale.

Stk. 2. Fag, hvis indhold og arbejdsformer begrunder det, kan helt eller delvist dokumenteres ved aktiv deltagelse i undervisningen. Nærmere regler herfor fastsættes i studieordningen.

Stk. 3. Bedømmelsen af studerendes deltagelse i undervisningen efter stk. 2. foretages af den/de pågældende lærer/lærere.

§ 13. Bedømmelserne er enten interne eller eksterne.

Stk. 2. Interne prøver bedømmes af læreren(lærerne) ved den pågældende undervisning og eventuelt en eller flere interne censorer, der udpeges af rektor blandt lærerne på skolen.

Stk. 3. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en eller flere censorer, der er beskikket af Kulturministeriet.

§ 14. Mindst halvdelen af henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentligste områder.

§ 15. Der afholdes prøver i det enkelte fag.

Stk. 2. Fagene på bacheloruddannelsens 1. år skal være bestået, inden den studerende indstiller sig til prøverne på 2. år.

§ 16. Prøveformerne skal tilgodese uddannelsernes formål og sikre, at der sker en individuel bedømmelse af den studerende. Prøverne kan tilrettelægges som individuelle prøver eller gruppeprøver. Nærmere regler herfor fastsættes i studieordningerne.

Stk. 2. Ved mundtlige gruppeprøver skal indgå eksamination af hver enkelt studerende, således at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 3. I en skriftlig gruppeprøve skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, således at det sikres, at en individuel bedømmelse kan finde sted.

§ 17. Ved bedømmelsen gives karakter efter 13-skalaen efter Undervisningsministeriets bestemmelser om karaktergivningen ved de højere uddannelsesinstitutioner, eller der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Stk. 2. De studerende skal opnå karakteren 6 i de prøver, der bedømmes efter 13-skalaen for at bestå.

Stk. 3. Bedømmelsen bestået/ikke bestået kan højst anvendes ved prøver svarende til 1/3 af uddannelsen. Bacheloropgaven, projektopgaven og specialet skal bedømmes efter 13-skalaen.

§ 18. Eksamensresultatet af bacheloruddannelsens og kandidatuddannelsens prøver beregnes som et gennemsnit af de karakterer, der er opnået i samtlige fag. Bacheloropgaven og specialet tæller med dobbelt vægt ved beregningen af det opnåede karaktergennemsnit.

§ 19. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve eller anden form for bedømmelse. Danmarks Biblioteksskole kan tillade indstilling en 4. gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Tredje og fjerde gang en studerende indstiller sig til en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en af Kulturministeriet beskikket censor.

Stk. 3. Hvert fag eller kursus kan tages om hver for sig. Prøver og andre uddannelseselementer bestået med karakteren 6 eller derover, eller hvor bedømmelsen bestået er opnået, kan ikke tages om.

§ 20. Danmarks Biblioteksskole udsteder bevis for gennemførelsen af den pågældende uddannelse med angivelse af de aflagte prøver og de opnåede karakterer samt den betegnelse, uddannelsen giver ret til. Beviset skal indeholde en beskrivelse af uddannelsen med en redegørelse for den faglige sammensætning.

Stk. 2. En studerende, der forlader uddannelsen uden at bestå den afsluttende eksamen, har ret til at få attestation for beståede prøver.

Studieordning

§ 21. Danmarks Biblioteksskole fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelserne i en studieordning.

Stk. 2 . Studieordningen skal indeholde

 • 1) Beskrivelse af, hvilke faglige forudsætninger, der er lagt til grund for uddannelsen.
 • 2) Beskrivelse af mål, indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte fag opgjort i studieenheder (årsværksandele), og fagenes tidsmæssige indplacering i studieforløbet.
 • 3) Regler om udbud af fag og tilvalgsfag.
 • 4) Regler om studieopgaver, projektrapporter, bacheloropgave, erhvervsrelateret projekt og speciale.
 • 5) Beskrivelse af pensum og undervisningsformer.
 • 6) Beskrivelse af adgangskrav til kandidatuddannelsen.
 • 7) Beskrivelse af bachelorforløbet.
 • 8) Beskrivelse af, hvilke tilgrænsende fag der kan indgå i prøverne.
 • 9) Regler om eksamen, herunder antallet af prøver, deres form og tidsmæssige placering.
 • 10) Regler om bedømmelse, herunder fordelingen på eksterne og interne prøver og på individuelle- og gruppeprøver.
 • 11) Fastsættelse af, ved hvilke prøver der gives karakter og ved hvilke der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Stk. 3. Danmarks Biblioteksskole kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Danmarks Biblioteksskole.

Stk. 4. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 5. Studieordningen sendes til Kulturministeriet til orientering.

Orlov

§ 22. Studerende kan få orlov fra Danmarks Biblioteksskole efter regler, der fastsættes af skolen.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisning eller indstille sig til bedømmelse på skolen.

§ 23. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført 1. studieår, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ansøgt orlov kan meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller FN-tjeneste.

Stk. 3. Danmarks Biblioteksskole kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Andre bestemmelser

§ 24. Danmarks Biblioteksskole kan udbyde videre- og efteruddannelse, der har til formål at udbygge bibliotekarers m.fl.'s kvalifikationer indenfor afgrænsede faglige og erhvervsmæssige områder.

§ 25. Danmarks Biblioteksskole kan beslutte, at gennemførte uddannelseselementer indenfor et fag/fagområde fra andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer indenfor et fag/fagområde ved Danmarks Biblioteksskole.

Stk. 2. Afgørelse træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

Stk. 3. Bedømmelsen af de i stk. 1. nævnte uddannelseselementer kan overføres som bestået/ikke bestået eller som karakterer efter 13-skalaen. Danmarks Biblioteksskole fastsætter bestemmelser herfor.

§ 26. Kulturministeriet kan tillade, at Danmarks Biblioteksskole fraviger bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 27. Klage over Danmarks Biblioteksskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til skolen. Danmarks Biblioteksskoles afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Kulturministeriet. Danmarks Biblioteksskole fastsætter selv de nærmere regler for behandling af klager.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Eksamensklager behandles efter bekendtgørelse om behandling af eksamensklager ved Danmarks Biblioteksskole.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1998.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 574 af 25. august 1989 om studie- og eksamensordning for grunduddannelsen inden for biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet ved Danmarks Biblioteksskole og bekendtgørelse nr. 175 af 14. marts 1990 om optagelse ved overbygningsuddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab på Danmarks Biblioteksskole ophæves.

§ 29. Danmarks Biblioteksskole fastsætter overgangsregler for studerende, der er påbegyndt en uddannelse efter en af de i § 28, stk. 2 nævnte uddannelser.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole afgør, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter de hidtidige regler.

Kulturministeriet, den 15. juni 1998

Elsebeth Gerner Nielsen

/ Kirsten Hermansen

Officielle noter

Ingen