Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fiskeriet i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning


I medfør af § 25, § 26, stk. 3, § 27, §28, § 42, stk. 2 i lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 19. november 1997 som ændret ved lov nr. 314 af 3. juni 1998 om ændring af lov om saltvandsfiskeri fastsættes:

§ 1. Ved fiskeri med bundgarn og pæleruseredskaber, bortset fra kasteruser, i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning, mod nord afgrænset af linien mellem punkterne:

pkt. 1. 56 grader 37,28'N 09 grader 18,25'Ø

og

pkt. 2. 56 grader 37,07'N 09 grader 17,22'Ø,

skal »gården«, bundgarnshovedet være neddykket i perioden 15. marts til 31. maj incl. Ved neddykning må ingen del af hovedgarnet være højere end 30 cm under vandoverfladen. Ved pæleruser uden hovedgarn skal radgarnet sænkes tilsvarende.

§ 2. I de i § 1 nævnte områder skal alle ruseredskaber i forreste bøjle være forsynet med et spærrenet med højst 120 mm masker (helmasker), minium 0,60 mm monofil.

§ 3. Langs østsiden af Hjarbæk Fjord fastlægges en udvidet nedgarnszone på 500 m fra lavvandslinien, regnet fra det udvidede fredningsbælte ved Virksund til linien mellem punkterne:

pkt. 3. 56 grader 32,37'N 09 grader 19,98'Ø

pkt. 4. 56 grader 33,31'N 09 grader 18,46'Ø

Stk. 2. Langs den vestlige side af Lovns Bredning fastlægges en udvidet nedgarnsfri zone på 500 m, mod nord afgrænset af den i § 1, stk. 1 nævnte linie, og mod syd af fredningsbæltet ved Virksund.

§ 4. Ved udløbene af Jordbro Å, Fiskebæk Å, Simested Å og Skals Å fastsættes ved almindeligt dagligt højvande fredningsbælter på 500 m, gældende hele året.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte fredningsbælter er alt fiskeri forbudt.

Stk. 3. I tilslutning til de i stk. 1 nævnte fredningsbælter ved Simested Å og Skals Å, fastsættes et udvidet fredningsbælte, mod vest afgrænset af den i § 3, stk. 1 nævnte linie, og inden for hvilket fiskeri kun er tilladt i månederne august, september, oktober og november med ruseredskaber, herunder fritidsfiskerpæleruser, bestemt til fangst af blankål.

§ 5. I Hjarbæk Fjord er trawlfiskeri forbudt.

§ 6. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse, der viser de i §§ 1-4 nævnte fredningszoner.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1998.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 635 af 6. juli 1994 om fiskeriet i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 26. juni 1998

Henrik Dam Kristensen

/ Lene Jensen

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen