Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om internationalt udviklingssamarbejde

Herved bekendtgøres lov om internationalt udviklingsamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 285 af 1. april 1976 som ændret ved lov nr. 566 af 16. november 1977, lov nr. 629 af 13. december 1978, lov nr. 122 af 31. marts 1982, lov nr. 182 af 8. maj 1985 og lov nr. 344 af 24. maj 1989.


Målsætning

§ 1 . Målet for Danmarks statslige bistand til udviklingslandene skal være gennem et samarbejde med disse landes regeringer og myndigheder at støtte deres bestræbelser på at opnå økonomisk vækst for derigennem at medvirke til sikring af deres sociale fremgang og politiske uafhængighed i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt, formål og bærende principper og tillige gennem et kulturelt samarbejde at fremme den gensidige forståelse og solidaritet.

Generelle bestemmelser

§ 2 . Udviklingsministeren fremlægger een gang om året for folketinget plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for den fem års periode, som begynder den følgende 1. januar. Sådanne planer skal omfatte såvel bevillingerne til det direkte samarbejde med udviklingslandene som bevillingerne til det indirekte samarbejde gennem internationale og private organisationer.

§ 3 . Det påhviler udviklingsministeren at samordne Danmarks deltagelse i internationale forhandlinger, der vedrører bistand til udviklingslandene, og at samordne den statslige danske bistandsindsats, såvel den, der finder sted i et direkte samarbejde med udviklingslandene, som den, der ydes gennem internationale organisationer.

Faglig bistand

§ 4 . Udviklingsministeren kan iværksætte fagligt samarbejde med udviklingslandene og herunder iværksætte eller støtte samarbejdsprojekter eller andre foranstaltninger med udviklingssigte, rekruttere, uddanne og udsende bistandspersonel, herunder frivillige, og yde uddannelsesstipendier.

Stk. 2 . Et sådant samarbejde kan iværksættes enten direkte med regeringerne i udviklingslandene eller med disses godkendelse gennem internationale eller private organisationer.

Finansiel bistand

§ 5 . Udviklingsministeren kan yde finansiel bistand, herunder i følgende former:

  • 1) støtte til finansinstitutter, der har til formål at fremme den økonomiske udvikling i udviklingslandene ved erhvervelse af andele, ved ydelse af garantier eller fondsbidrag eller på anden lignende måde,
  • 2) vareleverancer til udviklingslande, der anmoder om sådanne til støtte for deres økonomiske og sociale udvikling, og
  • 3) tilskud til uddannelses-, sundheds-, forsknings-, sociale og kulturelle institutioner i udviklingslandene.

§ 6 . På samhandelsområdet kan udviklingsministeren yde finansiel bistand til foranstaltninger, som har til formål at fremme erhvervsspredningen i udviklingslandene og øge eksportindtægterne for disse eller afbøde virkningerne af svigtende eksportindtægter.

Private kapitaloverførsler

§ 7 . Udgået.

§ 8 . Udviklingsministeren kan inden for en beløbsramme på 2.500 mio. kr. give garanti til virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, mod tab i forbindelse med direkte nyinvesteringer i udviklingslandene og hermed ligestillede lån.

Stk. 2 . Garanti kan kun gives mod tab, der skyldes politiske forhold, såsom nationalisering og dermed ligestillede offentlige foranstaltninger, hindringer for overførsel af betalinger, krigshandlinger eller lignende i det land, i hvilket investeringen er foretaget.

Stk. 3 . For ydede garantier betales en risikopræmie, der indgår i en garantifond, som anvendes til imødegåelse af tab.

§ 9 . Med det formål at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslandene oprettes en fond til fremme af investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution benævnt »Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene«.

Stk. 2 . Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed.

Stk. 3 . Fonden kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslandene ved aktietegning, finansiering af undersøgelser vedrørende investeringsmuligheder og andre igangsættelsesforanstaltninger, långivning, ydelse af garantier og kautioner samt andre foranstaltninger, der efter bestyrelsens skøn kan fremme fondens formål.

Stk. 4 . Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for 3 år ad gangen udnævnes af udviklingsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udviklingsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler.

Stk. 5 . De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastlægges i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren.

Oplysning

§ 10 . Med henblik på at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for udviklingslandenes problemer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde kan udviklingsministeren iværksætte eller yde statstilskud til virksomhed med dette formål.

Kulturelt samarbejde

§ 11 . Kulturelt samarbejde med udviklingslandene, der ikke er led i bistandssamarbejdet, varetages af kulturministeriet og undervisningsministeriet i forening med udenrigsministeriet inden for rammerne af indgåede kulturaftaler eller på andet tilsvarende grundlag.

Stk. 2 . Der nedsættes et samarbejdsudvalg til at samordne bistandsarbejdet og det kulturelle samarbejde med udviklingslandene. Udvalgets medlemmer udpeges af kulturministeriet, undervisningsministeriet og udenrigsministeriet.

Forskning

§ 12 . Udviklingsministeren kan efter indstilling fra forskningsrådet for udviklingsforskning yde tilskud til forskning vedrørende udviklingslandene.

Stk. 2 . Forskningsrådet for udviklingsforskning udnævnes af udviklingsministeren for 3 år ad gangen. Ministeren udpeger efter indstilling fra forskningsrådet for udviklingsforskning dets formand og næstformand blandt rådets medlemmer.

Stk. 3 . Center for udviklingsforskning er en selvstændig institution under udenrigsministeriet. Centrets opgave er at udføre samfundsvidenskabelig udviklingsforskning og at yde service og vejledning ved forskeruddannelse på området gennem et samarbejde med andre forskningsinstitutioner og højere læreanstalter. Centret skal bidrage til at stimulere interessen for samfundsvidenskabelig udviklingsforskning i Danmark og medvirke til at udbrede kendskabet til den danske og internationale forskning på området. Centret kan yde konsulent- og rådgivningsvirksomhed i det omfang, dette er foreneligt med varetagelsen af de øvrige opgaver. De nærmere regler for centrets virksomhed fastsættes i en statut, der godkendes af udviklingsministeren.

Stk. 4 . Centret ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer, der udnævnes af udviklingsministeren for en periode på 3 år. Udviklingsministeren udnævner efter indstilling fra bestyrelsen en direktør, der med ansvar over for bestyrelsen fungerer som faglig og administrativ leder af centret.

§ 13 . Udgået.

Organisation

§ 14 . Udviklingsministeren udnævner medlemmerne til en »Styrelse for Internationalt Udviklingssamarbejde«.

Stk. 2 . Styrelsens medlemmer udnævnes for en periode af 3 år.

Stk. 3 . Styrelsen omfatter indtil 9 medlemmer.

Stk. 4. Ministeren udpeger blandt medlemmerne en formand og en næstformand.

§ 15 . Styrelsen skal være rådgivende for udviklingsministeren ved gennemførelsen af de opgaver, der i medfør af denne lov er pålagt ministeren.

Stk. 2 . Styrelsen skal årligt aflægge beretning om sin virksomhed.

§ 16 . Udviklingsministeren udnævner medlemmer til et »Råd for Internationalt Udviklingssamarbejde«, hvis opgave det er at følge styrelsens virksomhed, modtage beretning fra styrelsen og fremkomme med råd og henstillinger.

Stk. 2 . Rådets medlemmer udnævnes for en periode af 3 år.

Stk. 3 . Rådet omfatter indtil 75 medlemmer.

Stk. 4 . Som medlemmer af rådet kan udnævnes dels personer udpeget af myndigheder, institutioner og organisationer, der er særligt interesserede i spørgsmål om bistand til udviklingslandene, dels personer, der har særlig sagkundskab eller erfaring med hensyn til de under rådet henhørende opgaver.

Stk. 5 . Ministeren udpeger blandt medlemmerne rådets formand. Rådet vælger blandt sine medlemmer desuden 2 næstformænd.

§ 17 . Udviklingsministeren fastsætter styrelsens og rådets forretningsorden.

§ 18 . Udviklingsministeren bistås ved udførelsen af de opgaver, der ved denne lov er pålagt ham, af et departement i udenrigsministeriet.

Stk. 2 . Det i stk. 1 nævnte departement i udenrigsministeriet varetager tillige sekretariatsforretningerne i forbindelse med styrelsens og rådets virksomhed.

§ 19. Udgået.

§ 20 . Loven træder i kraft den 1. oktober 1971. Bestemmelsen i § 16 træder dog i kraft den 1. januar 1972.

Stk. 2 . Lov nr. 94 af 19. marts 1962 om teknisk samarbejde med udviklingslandene samt lov nr. 219 af 27. maj 1970 om udsendelse af frivillige til udviklingslandene ophæves.

Udenrigsministeriet, den 10. juli 1998

Poul Nielson

Officielle noter

Ingen