Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

 

I medfør af § 16, stk. 4, og § 129, stk. 2, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 11. juni 1997, fastsættes:

Ansøgning om optagelse på valglisten

§ 1. Vælgere, der er omfattet af lovens § 2, optages efter anmodning på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret, jf. dog § 17.

    Stk. 2. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§ 2-3, jf. § 14, og at afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 18.-dagen før valgdagen.

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren (ansøgeren) sidst har været tilmeldt folkeregistret.

    Stk. 2. Ansøgningen, der skal være dateret og egenhændigt underskrevet af ansøgeren, skal indeholde oplysning om ansøgerens

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) udrejsedato,

4) seneste adresse i Danmark (tilmeldt et folkeregister),

5) adresse i udlandet og

6) årsag til udlandsopholdet.

    Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 1, skal ansøgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 2, tillige indeholde en attestation fra vedkommende statslige styrelse af, at ansøgeren er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget.

    Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal ansøgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 2, tillige indeholde oplysning om ansøgerens ægtefælles, herunder registrerede partners, eller samlevers

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) udrejsedato,

4) seneste adresse i Danmark (tilmeldt et folkeregister),

5) adresse i udlandet og

6) årsag til udlandsopholdet.

    Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, skal ansøgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 2, og de oplysninger om ansøgerens ægtefælle eller samlever, der er nævnt i stk. 4, tillige indeholde en attestation fra vedkommende statslige styrelse af, at ansøgerens ægtefælle eller samlever er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget.

§ 3. Ansøgning skal indgives på en formular (ansøgningsskema), der er godkendt af Indenrigsministeriet.

    Stk. 2. Ansøgningsskema til brug for ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, kan fås hos vedkommende statslige styrelse.

    Stk. 3. Ansøgningsskema til brug for ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 2, kan fås hos kommunen (folkeregistret) samt hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der anmelder flytning til udlandet, får udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema, jf. stk. 3. Det noteres i folkeregistret, hvilke personer der i forbindelse med anmeldelse af flytning til udlandet har fået udleveret eller tilsendt et ansøgningsskema.

Behandling af ansøgningen

§ 4. En ansøgning, der ikke er indgivet på et ansøgningsskema, der er godkendt af Indenrigsministeriet, jf. § 3, tilbagesendes til ansøgeren tillige med et ansøgningsskema og med meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen. Hvis ansøgningen vedrører fornyet optagelse på valglisten, jf. § 11, stk. 4, skal ansøgningen dog kun tilbagesendes, hvis der er særlig grund hertil.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal undersøge, om

1) ansøgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 2, stk. 2, nr. 1-5, svarer til oplysningerne i Det Centrale Personregister (CPR),

3) ansøgningen er dateret og egenhændigt underskrevet af ansøgeren, samt

4) ansøgningen for så vidt angår ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 1, indeholder den foreskrevne attestation fra vedkommende statslige styrelse, jf. § 2, stk. 3.

    Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen endvidere undersøge, om

1) ansøgerens ægtefælle eller samlever har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle eller samlever, der er nævnt i § 2, stk. 4, nr. 1-5, svarer til oplysningerne i CPR,

3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået ægteskab, herunder registreret partnerskab, eller opfylder betingelserne herfor med den person, som ansøgeren har anført som sin ægtefælle eller samlever, samt

4) ansøgningen for så vidt angår ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, indeholder den foreskrevne attestation fra vedkommende statslige styrelse, jf. § 2, stk. 5.

§ 6. Hvis ansøgeren ikke opfylder de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1, meddeler kommunalbestyrelsen den pågældende, at ansøgningen som følge heraf ikke kan imødekommes.

    Stk. 2. Hvis der er fejl eller mangler i ansøgningen vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningen de korrekte henholdsvis manglende oplysninger. Hvis der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningen og oplysningerne i CPR eller på grund af manglende oplysninger i ansøgningen er tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil.

    Stk. 3. Hvis ansøgningen ikke er dateret, tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil. Hvis ansøgningen er indgivet i forbindelse med ansøgerens udrejse. eller ansøgningen skal videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9, skal ansøgningen dog ikke tilbagesendes til ansøgeren. Tilsvarende gælder, at manglende datering af en ansøgning fra en ansøger, der søger om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, ikke skal medføre, at ansøgningen tilbagesendes til ansøgeren, idet dateringen af den foreskrevne attestation, jf. § 2, stk. 3 og 5, kan træde i stedet for ansøgerens datering af ansøgningen.

    Stk. 4. Hvis ansøgningen ikke er underskrevet egenhændigt af ansøgeren, tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil. Hvis det drejer sig om en ansøgning, der skal videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9, skal ansøgningen dog ikke tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til Valgretsnævnet uanset manglende egenhændig underskrift.

    Stk. 5. Hvis en ansøgning fra en ansøger, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 1, ikke indeholder den foreskrevne attestation fra vedkommende statslige styrelse, tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil.

    Stk. 6. Hvis en ansøgning fra en ansøger, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, ikke indeholder den foreskrevne attestation fra vedkommende statslige styrelse, tilbagesendes ansøgningen til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil. Hvis ansøgningen skal videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9, skal ansøgningen dog ikke tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til Valgretsnævnet uanset manglende attestation.

§ 7. Hvis ansøgerens ægtefælle eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, ikke opfylder de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 5, stk. 2, nr. 1, skal ansøgningen videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9.

    Stk. 2. Hvis der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, er fejl eller mangler i ansøgningen vedrørende oplysninger om ægtefællens eller samleverens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningen de korrekte henholdsvis manglende oplysninger, såfremt ægtefællens henholdsvis samleverens identitet kan fastslås på grundlag af oplysningerne i ansøgningen. Hvis der er tvivl om ægtefællens henholdsvis samleverens identitet, skal ansøgningen videresendes til Valgretsnævnet, jf. § 10, jf. § 9.

§ 8. Hvis en ansøgning er indgivet til en anden kommune end den, hvor ansøgeren sidst har været tilmeldt folkeregistret, skal ansøgningen videresendes til denne kommune.

    Stk. 2. Hvis ansøgeren med rette ikke er frameldt folkeregistret, underrettes ansøgeren om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk, så længe den pågældende står tilmeldt et folkeregister i Danmark.

    Stk. 3. Hvis ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland, underrettes ansøgeren om, at vedkommende automatisk vil blive optaget på valglisten på Færøerne henholdsvis i Grønland.

Afgørelse om optagelse på valglisten

§ 9. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt

1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2) ansøgerens ægtefælle eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

3) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, herunder er dateret og underskrevet egenhændigt af ansøgeren, samt indeholder en foreskreven attestation, jf. dog stk. 2 og 3,

4) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af en af de persongrupper, der er nævnt i lovens § 2, samt

5) for så vidt angår ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 2, ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været tilmeldt folkeregistret. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 2, er det tillige en betingelse, at ansøgerens ægtefælle eller samlever inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været tilmeldt et dansk folkeregister.

    Stk. 2. Fejl eller mangler i ansøgningen vedrørende de forhold, der er nævnt i § 6, stk. 2-6, som ikke har givet anledning til at tilbagesende ansøgningen til ansøgeren, er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse.

    Stk. 3. Fejl eller mangler i ansøgningen vedrørende de oplysninger om ansøgerens ægtefælle eller samlever, der er nævnt i § 7, stk. 2, som ikke har været til hinder for at fastslå ægtefællens henholdsvis samleverens identitet, er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt ansøgeren i øvrigt opfylder betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse.

§ 10. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af § 9, og dette ikke skyldes, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningen til Valgretsnævnet, der herefter træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten.

    Stk. 2. Ved videresendelsen til Valgretsnævnet skal kommunalbestyrelsen angive årsagen til videresendelsen samt så vidt muligt give oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald skal afgive stemme på valgdagen.

Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR

§ 11. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om optagelse på valglisten, jf. § 9, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren herom.

    Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om,

1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 14, stk. 1 og 3,

2) at ansøgeren - uden at modtage valgkort - i denne periode kan stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, medmindre ansøgeren er optaget på valglisten til Europa-Parlamentet i et af de øvrige EU-lande,

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale valg,

4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemningsstedet på vidt muligt angives,

5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt ansøgeren flytter tilbage til Danmark, idet ansøgeren i så fald automatisk vil blive optaget på valglisten efter de almindelige regler, og

6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten efter fornyet udrejse til udlandet, at der indgives ansøgning herom.

    Stk. 3. Underretningen til ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, skal tillige indeholde oplysning om, at ansøgeren i medfør af denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, henholdsvis § 15, stk. 2, har pligt til at underrette Indenrigsministeriet, CPR-kontoret, såfremt betingelserne for valgret uanset udlandsophold bortfalder under udlandsopholdet.

    Stk. 4. Underretningen til ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 2, skal tillige indeholde oplysning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at ansøge om fornyet optagelse på valglisten.

§ 12. I de tilfælde, hvor Valgretsnævnet træffer afgørelse om optagelse på valglisten, jf. § 10, giver Valgretsnævnet ansøgeren den underretning, der er nævnt i § 11, stk. 2-4.

    Stk. 2. Valgretsnævnet underretter tillige kommunalbestyrelsen, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning til CPR, jf. § 13.

    Stk. 3. Hvis Valgretsnævnet træffer afgørelse om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, underretter Valgretsnævnet ansøgeren og kommunalbestyrelsen herom.

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal straks indberette afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, til CPR.

    Stk. 2. Som indberetningsbilag anvendes ansøgningsskemaet. Feltet "Valgretsdato" udfyldes for ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, med 99999999 og for ansøgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 2, med datoen for kommunalbestyrelsens henholdsvis Valgretsnævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten. Denne dato vil normalt være datoen på det brev, hvori ansøgeren er underrettet om, at ansøgningen er imødekommet.

Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten

§ 14. Afgørelser om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, gælder, indtil den beordrede tjeneste i udlandet ophører, jf. dog stk. 2 og 6.

    Stk. 2. Afgørelser om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, ophører med at have gyldighed, såfremt samlivet på fælles bopæl med ægtefælle eller samlever ophører under tjenesten i udlandet.

    Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af lovens § 2, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 2, gælder i 2 år fra afgørelsens dato, jf. dog stk. 4-6.

    Stk. 4. Hvis vælgeren inden udløbet af 2- årsperioden indgiver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.

    Stk. 5. Hvis afgørelse om fornyet optagelse på valglisten træffes inden udløbet af 2- årsperioden, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato.

    Stk. 6. Afgørelser om optagelse på valglisten af vælgere, der er omfattet af lovens § 2, bortfalder, når vælgeren på ny tilmelder sig et dansk folkeregister.

Underretning af Indenrigsministeriet om bortfald af betingelser for valgret uanset udlandsophold

§ 15. Vælgere, der er optaget på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1, skal underrette Indenrigsministeriet, CPR-kontoret, såfremt den beordrede tjeneste i udlandet ophører, og vælgeren ikke i forbindelse hermed tilmelder sig et dansk folkeregister.

    Stk. 2. Vælgere, der er optaget på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, jf. stk. 1, skal underrette Indenrigsministeriet, CPR-kontoret, såfremt

1) ægtefællens eller samleverens beordrede tjeneste i udlandet ophører, og vælgeren ikke i forbindelse hermed tilmelder sig et dansk folkeregister, eller

2) samlivet på fælles bopæl med ægtefælle eller samlever ophører under tjenesten i udlandet, og vælgeren ikke i forbindelse hermed tilmelder sig et dansk folkeregister, eller

3) ægtefællen eller samleveren afgår ved døden og vælgeren ikke i forbindelse hermed tilmelder sig et dansk folkeregister.

    Stk. 3. Underretning efter stk. 1 skal, ud over tidspunktet for ophøret af tjenesten i udlandet, indeholde oplysning om vælgerens fulde navn og personnummer, seneste adresse (bopælskommune) i Danmark samt nuværende adresse.

    Stk. 4. Underretning efter stk. 2 skal, ud over tidspunktet for ophøret af tjenesten i udlandet henholdsvis af samlivet på fælles bopæl eller for dødsfaldet, indeholde oplysning om såvel vælgerens som ægtefællens eller samleverens fulde navn og personnummer og seneste adresse (bopælskommune) i Danmark. Underretningen skal endvidere indeholde oplysning om vælgerens nuværende adresse.

§ 16. Såfremt tjenesten i udlandet for en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, ophører på grund af vælgerens død, skal vedkommende statslige styrelse underrette Indenrigsministeriet, CPR-kontoret, om tidspunktet herfor med angivelse af afdødes fulde navn og personnummer og seneste adresse (bopælskommune) i Danmark. Underretningen skal endvidere indeholde oplysning om afdødes eventuelle ægtefælles eller samlevers fulde navn og personnummer samt seneste adresse (bopælskommune) i Danmark og nuværende adresse, såfremt styrelsen har kendskab hertil.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 17. Vælgere, der er optaget på valglisten i Københavns Kommune i medfør af lovens § 129, stk. 1, kan efter ansøgning i stedet optages på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret. I så fald finder reglerne i denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 332 af 23. juni 1988 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, og cirkulære nr. 75 af 23. juni 1988 om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet.

Indenrigsministeriet, den 19. november 1998

Thorkild Simonsen

/Anne Birte Pade