Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af medaljen for udmærket lufttjeneste i forsvaret


§ 1. Medaljen skal kaldes MEDALJEN FOR UDMÆRKET LUFTTJENESTE og

præget i sølv fremstille på den ene side: Den kongelige stifters

navnetræk med omskrift: FOR UDMÆRKET LUFTTJENESTE og på den anden

side: En egekrans med indskrift: FORTJENT.

Stk. 2. Ved gentagen tildeling af medaljen forsynes den tidligere tildelte medaljes bånd med et spænde med det pågældende værns mærke i sølv.

Stk. 3. Enhver, der erholder medaljen tildelt, bærer denne som angivet i det til enhver tid gældende uniformsreglement. Den bæres i et bånd med skiftevis røde og hvide diagonalstriber, og det er tilladt også at bære den til civil påklædning. Til denne påklædning bæres medaljen ved højtidelige lejligheder.

§ 2. Tildeling af medaljen sker ved kongelig resolution efter Forsvarsministeriets indstilling.

§ 3. Adgang til at erholde medaljen tildelt har ganske særligt fortjente piloter eller andre besætningsmedlemmer, som har ydet særlig fortjenstfuld og udmærket tjeneste i luften ved

enten at have forrettet en sådan lang og særligt udmærket lufttjeneste, som har kunnet tjene som inspirerende eksempel for andre,

eller ved en enkelt lejlighed under overordentlig kritiske forhold at have vist fremragende tjeneste i luften - særlig hvor menneskeliv eller materiel er reddet ved koldblodighed og udmærket luftmandskab - for så vidt der ikke herved er taget en utilbørlig risiko, idet efter almindelig luftmandskab en anden udvej var nærmest foreliggende.

§ 4. Den, hvem medaljen er tildelt, beholder den til sin død, medmindre den pågældende for utilbørligt forhold afskediges af tjenesten eller gør sig skyldig i en sådan forseelse eller viser et sådant forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få medaljen tildelt. I så tilfælde vil den være at tilbagelevere.

Stk. 2. Når nogen, hvem medaljen er tildelt, afgår ved døden, indsendes den ham tilhørende medalje til Forsvarsministeriet.

§ 5. Skulle forsvarets myndigheder få kundskab om, at nogen, hvem medaljen er tildelt, skulle have vist et forhold, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde dette udmærkelsestegn, skal der straks afgives indberetning derom til ministeriet.

§ 6. I øvrigt overdrages de nærmere forhold, denne sag vedrørende, til Forsvarsministeriets forsorg.

§ 7. Indstillinger om tildeling af medaljen for udmærket lufttjeneste indsendes til Forsvarsministeriet.

§ 8. Cirkulæret træder i kraft ved udsendelsen.

Stk. 2. Samtidig ophæves Kundgørelse for Forsvaret B. 4-10 af 1/7 1989.

P.M.V.

E.B.

Else K. Sørensen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun året for offentliggørelsen er kendt.