Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland

(Ændringer vedrørende kandidatanmeldelser, stedfortrædere, brevstemmeafgivning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland, som ændret ved lov nr. 877 af 24. november 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Med samlevende ægtefæller, jf. stk. 1, sidestilles ugifte samlevende i ægteskabslignende samlivsforhold, såfremt fælles bopæl var etableret inden udrejsen.«

2. I § 8, stk. 1, § 47, § 60, 2. pkt., § 65, 4. pkt., og § 79, 4. pkt., ændres »Statsministeren« til: »Indenrigsministeren«.

3. I § 15, stk. 2, 2. pkt., ændres »Grønlands hjemmestyres Danmarkskontor« til: »folkeregisteret i Grønlands Hjemmestyres Skattedirektorat«.

4. I § 15, stk. 5, § 18, stk. 5, § 19, stk. 3, § 42, stk. 4, 6 og 7, § 60, 1. pkt., § 63, § 65, 3. pkt., § 79, 3. pkt., og § 84, stk. 2, ændres »statsministeren« til: »indenrigsministeren«.

5. § 27, stk. 1 og 2, affattes således:

»Anmeldelse af kandidater indgives til formanden for en valgbestyrelse senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. Anmeldelsen skal ske på en formular, der tilvejebringes af Rigsombudsmanden.

    Stk. 2. Anmeldelsen skal være underskrevet af kandidaten og indeholde oplysning om kandidatens fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. I anmeldelsen skal endvidere angives navn og bopæl på en vælger, hvortil der ud over kandidaten kan rettes henvendelse, hvis anmeldelsen er mangelfuld.«

6. § 27, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 27 indsættes efter stk. 6, der bliver stk. 5:

»Stk. 6. Den, der indleverer en kandidatanmeldelse, har ret til at få kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunktet for indleveringen.«

8. Efter § 27 indsættes:

»§ 27 a. En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse over for formanden for den valgbestyrelse, hvortil kandidatanmeldelsen er indleveret, senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. En vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til formanden for en valgbestyrelse.«

9. I § 31, 1. pkt., udgår »og disses stedfortrædere i den anmeldte rækkefølge«.

10. § 32, 2. pkt., udgår.

11. I § 34, stk. 3, 1. pkt., udgår »og disses stedfortrædere i den anmeldte rækkefølge«.

12. I § 42, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »om bord«: »på skibe hjemmehørende i Grønland eller«.

13. I § 43, stk. 2, indsættes efter »Søfolk på«: »grønlandske skibe eller på«.

14. Efter § 43 indsættes:

»§ 43 a. Når valg til Folketinget er udskrevet, underrettes skibsførere på grønlandske skibe herom.

    Stk. 2. Så snart skibsføreren på et grønlandsk skib bliver bekendt med, at der er udskrevet valg til Folketinget, skal skibsføreren sørge for, at der straks foretages brevstemmeafgivning om bord. Gennemførelse af brevstemmeafgivning kan dog undlades, hvis brevstemmerne selv ved anvendelse af hurtigste forsendelsesmåde ikke kan påregnes at komme frem inden afstemningens begyndelse på valgdagen, eller hvis tvingende eller uopsættelige skibsforretninger er til hinder herfor.«

15. I § 44, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Grønland«: », herunder på grønlandske skibe,«.

16. I § 44, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Brevstemmematerialet bør så vidt muligt altid findes om bord i grønlandske skibe.«

17. I § 49, stk. 2, nr. 3, ændres »andet eller mere« til: »flere«.

18. Efter § 62 indsættes:

»§ 62 a. De ikke valgte kandidater er stedfortrædere for de valgte af samme parti henholdsvis kandidatforbund i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.«

19. I § 67 ændres »jf. § 68« til: »jf. § 62 a«.

20. § 68, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis der ved mandatledighed ikke er nogen stedfortræder, afholdes udfyldningsvalg, jf. § 68 a.«

21. Efter § 68 indsættes:

»§ 68 a. Hvis der er afholdt udfyldningsvalg, gælder valget af det nye medlem for den resterende del af gyldighedsperioden for valgene på den almindelige valgdag.«

22. I § 74, stk. 1, ændres »afstemningsområder« til: »valgkredse og afstemningsdistrikter«.

23. I § 78 udgår »statsministeren og«.

24. I § 83, stk. 1, ændres »§§ 40 eller 46« til: »§ 40, § 43 a, stk. 2, eller § 46«.

25. Bilaget til loven (Fortegnelse over valgkredse i hver kommune) træder i stedet for bilaget (Fortegnelse over valgkredse i hver kommune) til lov nr. 845 af 21. december 1988.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

Bilag
Ilanngussaq

Fortegnelse over valgkredse i hver kommune

Kommuneni tamani qinersivinnut nalunaarsuut

 

Kommune

Kommune

Valgkredse

i hver kommune

Kommuneni tamani Qinersiviit

Valgstedet

Qinersivissaq

Valgkredsens

Område

Qinersiviup

Annertussusia

Nanortalik

1. Aappilattoq

Aappilattoq

Ikerasassuaq

(Prins Christians Sund)

Aappilattoq

2. Narsaq Kujalleq

(Frederiksdal)

Narsaq Kujalleq

(Frederiksdal)

Narsaq Kujalleq

(Frederiksdal)

3. Nanortalik

Nanortalik

Nanortalik

4. Tasiusaq

Tasiusaq

Nalasut

Nuugaarsuk

Tasiusaq

Saputit

Saputit Tasia

5. Ammassivik

(Sletten)

Ammassivik

(Sletten)

Ammassivik (Sletten)

Qallimiut

Qorlortorsuaq

6. Alluitsup Paa

(Sydprøven)

Alluitsup Paa

(Sydprøven)

Narsarsuaq

Akuliaruseq

Alluitsoq (Lichtenau)

Alluitsup Paa (Sydprøven)

Qaqortoq

(Julianehåb)

1. Saarloq

Saarloq

Saarloq

Qaarsutsiaq

2. Eqalugaarsuit

Eqalugaarsuit

Eqalugaarsuit

3. Qaqortoq

(Julianehåb)

Qaqortoq

(Julianehåb)

Qaqortoq (Julianehåb)

Kingittoq

4. Tasiluk

Qaqortoq

(Julianehåb)

Tasiluk

Eqaluit Akia

Eqaluit

Tatsip ataa

Qanisartuut

Upernaviarsuk

Arpatsivik

Illorsuit

Akia

Kangerluarsorujuk

5. Qassimiut

Qassimiut

Qassimiut

Narsaq

1. Igaliku

Igaliku

Igaliku

Igaliku Kujalleq

(Søndre Igaliku)

Iterlak

Uummannartuuaraq

Atarnaatsoq

2. Narsarsuaq

Narsarsuaq

Narsarsuaq

3. Qassiarsuk

Qassiarsuk

Qassiarsuk

Arnannguit

Qinngua

Qinngua Kangilleq

Qorlortoq

Tasiusaq

Nunataaq

Kangerlua

Inneruulalik

Issormiut

Sillisit

Kiattuut

Qorlortup itinnera

4. Narsaq

Narsaq

Narsaq

Ipiutaq

Itilleq killeq

Narsarsuaaraq

Eqaluit ilua

Ivittuut

1. Ivittuut

Kangilinnguit

(Grønnedal)

Kangilinnguit

(Grønnedal)

Paamiut

(Frederikshåb)

1. Arsuk

Arsuk

Arsuk

2. Paamiut

(Frederikshåb)

Paamiut

(Frederikshåb)

Narsalik

Paamiut (Frederikshåb)

Nuuk

(Godthåb)

1. Qeqertarsuatsiaat

(Fiskenæsset)

Qeqertarsuatsiaat

(Fiskenæsset)

Qeqertarsuatsiaat

(Fiskenæsset)

Polar Oil

2. Nuuk

(Godthåb)

Nuuk

(Godthåb)

Nuuk

(Godthåb)

Qooqqut

Pituffimmi sakkutooqarfik

(Forsvarsområdet ved Thule)

Kangerlussuaq

(Søndre Strømfjord)

Danmarkshavn

Qimussimik

Alapernaarsuisut

Sirius

(Slædepatruljen Sirius)

3. Kapisillit

Kapisillit

Kapisillit

Itinnera

Neriunaq

Qoornoq

Maniitsoq

(Sukkertoppen)

1. Atammik

Atammik

Atammik

2. Napasoq

Napasoq

Napasoq

3. Maniitsoq

(Sukkertoppen)

Maniitsoq

(Sukkertoppen)

Maniitsoq

(Sukkertoppen)

4. Kangaamiut

Kangaamiut

Kangaamiut

Sisimiut

(Holsteinsborg)

1. Itilleq

Itilleq

Itilleq

2. Sarfannguaq

Sarfannguaq

Sarfannguaq

3. Sisimiut

(Holsteinsborg)

Sisimiut

(Holsteinsborg)

Sisimiut

(Holsteinsborg)

Kangaatsiaq

1. Attu

Attu

Attu

2. Niaqornaarsuk

Niaqornaarsuk

Niaqornaarsuk

3. Iginniarfik

Iginniarfik

Iginniarfik

4. Ikerasaarsuk

Ikerasaarsuk

Ikerasaarsuk

5. Kangaatsiaq

Kangaatsiaq

Kangaatsiaq

Aasiaat

(Egedesminde)

1. Aasiaat

(Egedesminde)

Aasiaat

(Egedesminde)

Aasiaat

(Egedesminde)

2. Kitsissuarsuit

(Hunde Ejland)

Kitsissuarsuit

(Hunde Ejland)

Kitsissuarsuit

(Hunde Ejland)

3. Akunnaaq

Akunnaaq

Akunnaaq

Qasigiannguit

(Christianshåb)

1. Ikamiut

Ikamiut

Ikamiut

2. Qasigiannguit

(Christianshåb)

Qasigiannguit

(Christianshåb)

Qasigiannguit

(Christianshåb)

Ilulissat

(Jakobshavn)

1. Ilimanaq

(Claushavn)

Ilimanaq

(Claushavn)

Ilimanaq

(Claushavn)

2. Ilulissat

(Jakobshavn)

Ilulissat

(Jakobshavn)

Ilulissat

(Jakobshavn)

3. Oqaatsut

(Rodebay)

Oqaatsut

(Rodebay)

Oqaatsut

(Rodebay)

4. Qeqertaq

Qeqertaq

Qeqertaq

5. Saqqaq

Saqqaq

Saqqaq

Qeqertarsuaq

(Godhavn)

1. Qeqertarsuaq

(Godhavn)

Qeqertarsuaq

(Godhavn)

Qeqertarsuaq

(Godhavn)

2. Kangerluk

(Diskofjord)

Kangerluk

(Diskofjord)

Kangerluk

(Diskofjord)

Uummannaq

1. Niaqornat

Niaqornat

Niaqornat

2. Qaarsut

Qaarsut

Qaarsut

3. Uummannaq

Uummannaq

Uummannaq

4. Ikerasak

Ikerasak

Ikerasak

5. Saattut

Saattut

Saattut

6. Ukkusissat

Ukkusissat

Ukkusissat

7. Illorsuit

Illorsuit

Illorsuit

8. Nuugaatsiaq

Nuugaatsiaq

Nuugaatsiaq

Upernavik

1. Upernavik

Upernavik

Upernavik

2. Upernavik Kujalleq

(Søndre Upernavik)

Upernavik Kujalleq

(Søndre Upernavik)

Upernavik Kujalleq

(Søndre Upernavik)

3. Kangersuatsiaq

(Prøven)

Kangersuatsiaq

(Prøven)

Kangersuatsiaq

(Prøven)

4. Aappilattoq

Aappilattoq

Aappilattoq

5. Innaarsuit

Innaarsuit

Naajaat

Innaarsuit

6. Tasiusaq

Tasiusaq

Tasiusaq

Nutaarmiut

7. Nuussuaq

(Kraulshavn)

Nuussuaq

(Kraulshavn)

Nuussuaq

(Kraulshavn)

8. Kullorsuaq

Kullorsuaq

Kullorsuaq

Avanersuaq (Thule)

1. Qaanaaq (Thule)

Qaanaaq (Thule)

Qaanaaq (Thule)

2. Savissivik

Savissivik

Savissivik

3. Moriusaq

Moriusaq

Moriusaq

4. Siorapaluk

Siorapaluk

Siorapaluk

5. Qeqertaq

Qeqertaq

Qeqertaq

Ammassalik

1. Isortoq

Isortoq

Pikiullit

Isortok

2. Tiniteqilaaq

Tiniteqilaaq

Tiniteqilaaq

3. Tasiilaq

Tasiilaq

Tasiilaq

Qernertuarsuit

Ikkatteq

4. Kulusuk

(Kap Dan)

Kulusuk

(Kap Dan)

Kulusuk

(Kap Dan)

Kulusuk flyveplads

5. Kuummiut

Kuummiut

Kuummiut

6. Sermiligaaq

Sermiligaaq

Sermiligaaq

Ittoqqortoormiit

(Scoresbysund)

1. Ittoqqortoormiit

(Scoresbysund)

Ittoqqortoormiit

(Scoresbysund)

Ittoqqortoormiit

(Scoresbysund)

2. Itserajivit

(Kap Hope)

Itserajivit

(Kap Hope)

Itserajivit

(Kap Hope)

3. Uunarteq

(Kap Tobin)

Uunarteq

(Kap Tobin)

Uunarteq

(Kap Tobin)

 

Givet på Christiansborg slot, den 25. november 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen

Redaktionel note
  • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 169, den 14.12.1998.