Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af værnepligtsloven og lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde

(Ændring af reglerne om udelukkelse af straffede værnepligtige, delvis ændring af Værnepligtsnævnets funktion og sammensætning, udvidelse af fristen for ansøgning om overførelse til civilt arbejde m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 2. april 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Den, der er tilflyttet fra Færøerne eller Grønland efter at have haft ophold dér i mindst 10 år, kan af indenrigsministeren eller den statsamtmand, indenrigsministeren bemyndiger til det, fritages for værnepligt. Ansøgning om fritagelse skal afgives senest 4 uger efter, at den værnepligtige har modtaget pålæg om at møde for sessionen, jf. § 13, stk. 2.

    Stk. 4. Den, der møder for sessionen efter at være fritaget for værnepligt efter stk. 2 eller 3, er omfattet af lovgivningens bestemmelser om værnepligtige.«

2. § 4 affattes således:

»§ 4. Den, der ved dansk eller fremmed domstol er idømt ubetinget straf af fængsel i mindst 30 dage eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70, kan af sessionen udelukkes fra værnepligtstjeneste, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for, at han vil give anledning til disciplinære vanskeligheder eller besværliggørelse af tjenesten.

    Stk. 2. Den, der i henhold til stk. 1 udelukkes fra værnepligtstjeneste, kan, når der er gået et år fra sidste afgørelse, kræve, at sagen herom genoptages.

    Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om udelukkelse fra værnepligtstjeneste.«

3. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Såfremt en værnepligtig, der har afsluttet den første samlede tjeneste, idømmes en sanktion som nævnt i § 4, stk. 1, kan vedkommende minister eller den myndighed, ministeren bemyndiger til det, undlade at genindkalde den pågældende, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for, at han vil give anledning til disciplinære vanskeligheder eller besværliggørelse af tjenesten.

§ 4 b. Vedkommende minister eller den myndighed, ministeren bemyndiger til det, kan til brug ved behandling af de i §§ 4 og 4 a nævnte sager afkræve Rigspolitichefen oplysninger om værnepligtiges strafbare forhold, herunder oplysninger i elektronisk form. Rigspolitichefen afgiver de pågældende oplysninger i form af straffeattester til offentlig brug.

    Stk. 2. Såfremt en tjenstgørende værnepligtig idømmes en sanktion som nævnt i § 4, stk. 1, meddeler politiet dette til vedkommende minister.

    Stk. 3. Til brug for afgørelse af sager efter §§ 4 eller 4 a videregives de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger til den myndighed, der skal træffe afgørelse i sagen.«

4. I § 7, stk. 3, ændres »(i Københavns og Frederiksberg kommuner henholdsvis borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelsen)« til: »(i Københavns og Frederiksberg Kommuner af kommunalbestyrelsen)«.

5. Efter § 9 indsættes som ny kapiteloverskrift:

»Kapitel II a

Værnepligtsnævnet«.

6. § 10 affattes således:

»§ 10. Indenrigsministeren nedsætter et Værnepligtsnævn.

    Stk. 2. Nævnet består af en formand, der skal være landsdommer eller opfylde betingelserne for at blive udnævnt til landsdommer, og 10 andre medlemmer, hvoraf 5 medlemmer indstilles af Folketinget, 2 medlemmer indstilles af forsvarsministeren, 1 medlem indstilles af justitsministeren, 1 medlem indstilles af de værnepligtiges talsmandsorganer, og 1 medlem udpeges af indenrigsministeren.

    Stk. 3. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

    Stk. 4. Medlemmer og stedfortrædere udpeges for 4 år ad gangen.

    Stk. 5. Det af talsmandsorganerne indstillede medlem og stedfortræder udpeges dog for 1 år uden mulighed for genudpegning.«

7. § 11, stk. 1, affattes således:

»Værnepligtsnævnet afgør

1) spørgsmål om fritagelse for værnepligtstjeneste efter § 3, stk. 1,

2) klager over sessionsafgørelser om udelukkelse fra værnepligtstjeneste efter § 4,

3) klager over udsættelsesafgørelser efter §§ 27 og 28,

4) spørgsmål om fritagelse for værnepligtstjeneste efter § 29 og

5) sager efter § 4, stk. 1, i lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande.«

8. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter regler for Værnepligtsnævnets virksomhed.«

9. Efter § 24 indsættes i kapitel IV:

»§ 24 a. Til brug for værnepligtiges placering på tjenestesteder og inden for disse kan forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, hos Rigspolitichefen få oplyst, om værnepligtige, der er udtaget til den første samlede tjeneste, for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer er idømt ubetingede frihedsstraffe eller betingede frihedsstraffe eller domme uden straffastsættelse, herunder med vilkår om samfundstjeneste, eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70.

    Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler om indhentelse af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder indhentelse af oplysninger i elektronisk form, samt videregivelse af disse til værnepligtsuddannende myndigheder.

    Stk. 3. Oplysninger, der er videregivet af politiet i medfør af § 4 b, stk. 2, kan videregives til den værnepligtsuddannende myndighed.«

10. Kapitel VI affattes således:

»Kapitel VI

Udsættelse med og fritagelse for værnepligtstjeneste

§ 27. Udskrevne værnepligtige kan gives udsættelse med møde til den første samlede tjeneste indtil udgangen af det år, i hvilket de fylder 26 år, når de godtgør, at udsættelsen af hensyn til deres uddannelse eller af andre grunde vil være af særlig betydning for dem.

§ 28. Efter det tidspunkt, der er nævnt i § 27, kan udsættelse med den første samlede tjeneste kun gives værnepligtige, der godtgør, at udsættelsen har væsentlig betydning for deres eller deres pårørendes velfærd.

    Stk. 2. Udsættelsen gives for indtil 1 år ad gangen og kan, såfremt de i stk. 1 nævnte forhold stadig foreligger, gives for sammenlagt højst 3 år.

    Stk. 3. I det omfang det er nødvendigt for at imødekomme forsvarets og det statslige redningsberedskabs behov for værnepligtige med særlig uddannelse eller livsstilling, jf. § 24, gives udsættelse for indtil 1 år ad gangen og kan, såfremt de i stk. 1 nævnte forhold stadig foreligger, gives for sammenlagt højst 6 år.

§ 29. Værnepligtige kan fritages for værnepligtstjeneste, når de i medfør af § 28 har opnået sammenlagt 3 års udsættelse, såfremt de godtgør, at fritagelsen har afgørende betydning for deres eller deres pårørendes velfærd.

§ 30. Afgørelse om udsættelse i henhold til §§ 27 og 28 træffes af den myndighed, som af vedkommende minister er bemyndiget til det.

    Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 kan af den værnepligtige indbringes for Værnepligtsnævnet. Afgørelsen kan ikke indbringes senere end 4 uger fra det tidspunkt, da den er meddelt den værnepligtige.

    Stk. 3. Afgørelse om fritagelse i henhold til § 29 træffes af Værnepligtsnævnet efter indstilling fra vedkommende minister.

§ 30 a. Vedkommende minister eller den myndighed, ministeren bemyndiger til det, kan give udsættelse til værnepligtige, som efter hjemsendelse fra den første samlede tjeneste genindkaldes, såfremt de godtgør, at de i § 27 anførte betingelser er til stede.«

§ 2

I lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 2. april 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »4 uger« til: »8 uger«.

2. § 4 affattes således:

»§ 4. Indenrigsministeren fastsætter regler om aflønning og andre ydelser til civile værnepligtige.

    Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter regler om betaling for anvendelse af civile værnepligtiges udførelse af civilt arbejde til dækning af administrationsomkostninger.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen