Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat

(Ændring af statens afregning af selskabsskat m.v. til kommunerne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1078 af 20. december 1995 og senest ved § 27 i lov nr. 485 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 17 a, stk. 1, affattes således:

»Staten udbetaler til den enkelte kommune ved begyndelsen af hver måned et beløb til foreløbig dækning af kommunens andel af afgifter af pensionsordninger m.v., hvoraf kommunerne modtager en andel i henhold til lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.«

2. Efter § 17 c indsættes i afsnit IV:

»§ 17 d. Staten udbetaler i et budgetår til den enkelte kommune den kommunale andel af skat af aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven vedrørende indkomståret tre år før budgetåret samt reguleringer vedrørende tidligere indkomstår.

    Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte beløb afregnes med en tolvtedel i hver måned i budgetåret.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. § 1, nr. 2, har virkning fra og med budgetåret 2001.

    Stk. 3. I budgetåret 1999 udbetaler staten til den enkelte kommune den kommunale andel af skat af aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven vedrørende indkomståret 1996. I budgetåret 2000 udbetaler staten til den enkelte kommune den kommunale andel af skat af aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven vedrørende indkomståret 1997. De nævnte beløb afregnes med en tolvtedel i hver måned i budgetåret.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen