Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (31. marts 2004)

 

 

Justitsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v.

(Lovforslag nr. L 218).

Hovedformålet med lovforslaget er at give politiet mulighed for at bortvise en voldelig eller truende person fra det fælles hjem i en periode. En bortvisning er et strafsanktioneret forbud mod, at en person opholder sig i boligen for personens husstand, uanset personens retlige forhold til husstanden og boligen.

Lovforslaget bygger navnlig på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1439/2004 om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv.

Lovforslaget fastlægger, at en person kan forbydes at opholde sig i sit hjem i indtil 4 uger. Forbuddet kan forlænges med op til 4 uger af gangen.

Lovforslaget indeholder bestemmelser om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at en person kan bortvises. Det kræves for det første, at der er begrundet mistanke om, at den pågældende mod et medlem af husstanden har begået en overtrædelse af nærmere angivne bestemmelser i straffeloven, som efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder. Det drejer sig om bestemmelser om vold, trusler og visse seksuelle overgreb. Bortvisning vil desuden kunne ske, hvis der er begrundet mistanke om, at den pågældende har optrådt på en måde, der i øvrigt indebærer en trussel om vold mod et medlem af husstanden.

For det andet kræver en bortvisning, at der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende vil begå en overtrædelse af de pågældende bestemmelser i straffeloven, hvis den pågældende bliver i det fælles hjem.

Endelig kræves for det tredje, at bortvisningen ikke vil stå i misforhold til den derved forvoldte forstyrrelse af den pågældendes forhold, hensynet til husstanden og karakteren af den adfærd, der er udvist fra den pågældendes side.

Lovforslaget giver desuden mulighed for, at bortvisning fra det fælles hjem kan kombineres med såvel et almindeligt tilhold om ikke at opsøge forurettede som et geografisk afgrænset forbud mod at opholde sig bestemte steder, hvor forurettede færdes, f.eks. i nærheden af boligen eller andre nærmere bestemte steder som for eksempel forurettedes arbejdsplads eller uddannelsessted.

Overtrædelse af en afgørelse om bortvisning mv. kan efter forslaget straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Det foreslås, at det er politimesteren (politidirektøren), der skal træffe afgørelse om bortvisning. Der vil kunne træffes afgørelse herom, når et medlem af husstanden anmoder om det, eller når almene hensyn kræver det.

Den bortviste vil efter forslaget få mulighed for inden 14 dage efter, at afgørelsen om bortvisning er forkyndt for vedkommende, at anmode anklagemyndigheden om at indbringe afgørelsen for retten. Politimesteren skal i så fald hurtigst muligt og inden 24 timer forelægge sagen for retten. Lovforslaget fastslår, at retsmøde skal afholdes hurtigst muligt, så der sikres en hurtig stillingtagen til indgrebets lovlighed. Retsplejelovens regler om behandling af sager inden for strafferetsplejen vil finde anvendelse ved sager om bortvisning.

I forbindelse med sagens behandling for retten skal der beskikkes en advokat for den bortviste. Advokaten vil have samme beføjelser som en forsvarer i en straffesag. Hvis forurettede skal afgive forklaring i retten i forbindelse med prøvelsen af bortvisningen, kan der også beskikkes en advokat for forurettede.

Hvis anklagemyndighedens afgørelse om bortvisning viser sig at være uberettiget, følger det af lovforslaget, at den lette adgang til at få et eventuelt erstatningskrav prøvet i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a finder anvendelse. Erstatning for uberettiget bortvisning sker på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler, som forudsætter, at politiet har handlet culpøst.

Lovforslaget fastsætter en pligt for politimesteren til at underrette de sociale myndigheder, hvis der træffes afgørelse om bortvisning, og til at videregive oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for de sociale myndigheders sagsbehandling. Underretning skal ske senest samtidig med en afgørelse om bortvisning. Denne underretningspligt skal sikre, at de sociale myndigheder hurtigt kan iværksætte de sociale foranstaltninger, der kan være nødvendige i forbindelse med en bortvisning. Det kan for eksempel være økonomisk hjælp, rådgivning og vejledning samt tilbud om behandling.

Det kan oplyses, at regeringen har iværksat projektet ”Dialog mod vold” om behandlingstilbud til voldelige mænd og deres familier som en del af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Formålet med projektet er at udvikle en helhedsorienteret indsats mod vold i familien, dvs. den fysiske, psykiske, seksuelle eller latente vold mellem nuværende eller tidligere partnere samt eftervirkningerne af vold mod eventuelle børn. Projektet gennemføres i dag som et forsøgsprojekt i Københavnsområdet og er i 2004 finansieret af satspuljemidlerne. Det er regeringens hensigt at gøre dette projekt landsdækkende.

Lovforslaget indeholder endvidere en generel regel om politiets udstedelse af tilhold, hvis overtrædelse kan straffes efter straffelovens § 265. Det foreslås, at tilhold kan udstedes, når et medlem af husstanden anmoder om det, eller når almene hensyn kræver det. Det foreslås endvidere, at klage over tilhold skal indgives til den regionale statsadvokat, og at statsadvokatens afgørelse ikke kan påklages.

Idet jeg i øvrigt tillader mig at henvise til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.