Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007)

 

 

Justitsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning)

(Lovforslag nr. L 162).

Lovforslaget har til formål med henblik på kriminalitetsbekæmpelse at åbne mulighed for, at visse erhvervsdrivende kan foretage tv-overvågning med optagelse af billeder af egne indgange og facader samt efter omstændighederne af arealer i direkte tilknytning til egne indgange og facader. Lovforslaget har endvidere til formål ved en ændring af persondataloven at sikre borgerne en styrket retsbeskyttelse ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Lovforslaget bygger på anbefalingerne i en betænkning fra Tv-overvågningsudvalget (betænkning nr. 1483/2006), der indeholder udvalgets forslag om en vis udvidelse af privates adgang til at foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed på frit tilgængelige steder. Betænkningen indeholder endvidere udvalgets vurdering af samspillet mellem de gældende regler om tv-overvågning i tv-overvågningsloven og persondataloven. Desuden indeholder betænkningen nogle overvejelser om, hvorvidt der bør tilvejebringes hjemmel til, at kommuner efter forelæggelse for politiet kan foretage tv-overvågning på frit tilgængelige steder i et generelt kriminalitetsforebyggende øjemed.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

Der foreslås indsat en ny bestemmelse i tv-overvågningsloven om, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader. I dag er det kun muligt for private at tv-overvåge egne indgange og facader, hvis overvågningen ikke er forbundet med billedoptagelse.

Det foreslås endvidere, at den nævnte gruppe af erhvervsdrivende får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader, og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller flugtvej i forhold til egne indgange, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Heri ligger, at denne form for overvågning kun kan foretages, når hensynet til at sikre, at tv-overvågningen får den ønskede kriminalitetsbekæmpende effekt, gør det klart nødvendigt ikke alene at kunne tv-overvåge egne indgange og facader, men også visse tilknyttede arealer.

Der foreslås med henblik på at sikre borgerne en styrket retsbeskyttelse ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning indsat en bestemmelse i persondataloven, hvorefter loven gælder enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Forslaget indebærer bl.a., at behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning kun kan ske, i det omfang persondatalovens grundlæggende principper om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet er opfyldt, samt at behandlingen teknisk og organisatorisk skal tilrettelægges således, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Eksempelvis vil der være tale om en behandling i strid med loven, hvis en erhvervsdrivende eller dennes ansatte gennemser optagelser fra en tv-overvågning, uden at det har et sagligt formål.

Der foreslås endvidere indsat et nyt kapitel om tv-overvågning i persondataloven med forskellige særregler om sletning og videregivelse af billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Ifølge den foreslåede regel om videregivelse vil de pågældende optagelser kun kunne videregives, når (1) der foreligger udtrykkeligt samtykke hertil fra den berørte person (den registrerede), (2) videregivelsen følger af lov, eller (3) videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed (dvs. med henblik på, at oplysningerne kan indgå i en politimæssig efterforskning).

Ifølge den foreslåede regel om sletning skal de pågældende oplysninger slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre opbevaring af optagelsen ud over 30 dages fristen er nødvendig for den dataansvarliges behandling af en konkret tvist. I givet fald skal den, som tvisten vedrører, underrettes inden udløb af 30 dages fristen, og fremsættes der anmodning herom, skal vedkommende have udleveret en kopi af optagelsen.

Det foreslås desuden, at overtrædelse af reglerne om videregivelse og sletning skal kunne straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Ved indsættelse af en ny bestemmelse i persondataloven foreslås det endvidere udtrykkeligt præciseret, at persondatalovens bestemmelser om oplysningspligt (herunder pligt til at angive den dataansvarliges identitet samt formålet med indsamling af personoplysninger) gælder, selv om der oplyses om tv-overvågningen i medfør af tv-overvågningslovens regler om skiltning mv.

Der foreslås desuden indført en bestemmelse i persondataloven, hvorefter der ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning ikke skal ske anmeldelse til Datatilsynet.

Det foreslås endelig, at Datatilsynet tillægges inspektionskompetence også i forhold til privates behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. I dag har tilsynet kun en sådan kompetence i forhold til offentlige myndigheders tv-overvågning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.