Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (29. marts 2001)

 

 

Arbejdsministeren (Ove Hygum):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat.

(Lovforslag nr. L 213).

Lovforslaget om et arbejdsmiljøcertifikat og statstilskud til virksomheder, der har fået et certifikat, er en opfølgning på aftale om Finansloven for 2001 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Som led i aftalen skal der indføres en certificerings- og tilskudsordning, der skal tilskynde virksomhederne til at styrke deres arbejdsmiljøindsats.

Folketinget vedtog i december lovforslag om en generel arbejdsmiljøafgift. Nærværende lovforslag åbner mulighed for, at virksomheder, der med et arbejdsmiljøcertifikat dokumenterer, at de har et særligt godt arbejdsmiljø, kan få et tilskud, der modsvarer de beløb, som virksomhederne betaler som følge af den generelle arbejdsmiljøafgift.

Regeringen har gennem de seneste år taget en lang række initiativer for at nedbringe antallet af arbejdsskader. Trods denne ihærdige indsats er der ikke sket noget nævneværdigt fald i antallet af arbejdsskader.

Med dette forslag går vi helt nye veje. Med forslaget lægges der op til, at virksomhederne får en direkte økonomisk tilskyndelse til at sikre et arbejdsmiljø på et højt niveau.

Hvis en virksomhed skal have de penge tilbage, som den har betalt som følge af den generelle afgift, skal den have et arbejdsmiljøcertifikat.

For at få et certifikat skal virksomheden opfylde en række krav:

Der må ikke være væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en række udvalgte områder.

Virksomhedens egen indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø skal være på et højt niveau.

Virksomheden skal have besluttet, hvordan den vil arbejde for en rummelig arbejdsplads og for sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Endelig skal virksomheden dokumentere, at den lever op til kravene.

Medarbejderne eller deres repræsentanter skal inddrages i hele processen, og virksomhedens dokumentation af, at den lever op til kravene for at få et certifikat, skal være offentlig tilgængelig.

En virksomhed, der har fået et certifikat, kan dels få et tilskud, der modsvarer de beløb, den har betalt som følge af afgiften, dels et éngangstilskud på 4.500 kr. til hel eller delvis dækning af udgifterne ved at få et certifikat.

Jeg har i februar fremsat forslag om en ændring af arbejdsmiljøloven, hvorefter virksomheder i særligt belastede brancher skal igennem et gebyrbelagt tilsyn. Virksomheder, der får et certifikat, fritages for dette gebyrbelagte tilsyn og opnår altså dermed en besparelse oveni tilskuddet.

Udover den direkte økonomiske tilskyndelse til at søge om certifikat og tilskud, er det også et væsentligt incitament, at en virksomhed med et certifikat fremstår som en arbejdsmiljørigtig virksomhed med de profileringsmuligheder, det giver i relation til virksomhedens salgs- og rekrutteringspolitik.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.