Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Loft over grundskyldpromillen for produktionsjord)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret bl.a. ved lov nr. 409 af 10. juni 1997 og senest ved § 28 i lov nr. 485 af 1. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. § 8 A affattes således:

»§ 8 A. I kommuner, hvor grundskyldpromillen for skatteåret 1999 er fastsat til mere end 8, nedsættes den kommunale grundskyld af ejendomme, som ved den vurdering, der er lagt til grund for skatteberegningen, er anset for benyttet til landbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven.

    Stk. 2. Nedsættelsen efter stk. 1 for den enkelte ejendom opgøres som forskellen mellem den kommunale grundskyld, der er pålignet ejendommens afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 1999, og den grundskyld, der ville være blevet pålignet den pågældende del af ejendommens afgiftspligtige grundværdi med en promille på 8. For ejendomme i Københavns og Frederiksberg Kommuner anvendes dog en promille på 18 i stedet for de 8 promille, der nævnt i 1. pkt. Den afgiftspligtige grundværdi, der er nævnt i 1. pkt., opgøres for ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller planteskole, som den samlede afgiftspligtige grundværdi bortset fra den afgiftspligtige grundværdi, der er fastsat for stuehuset med tilhørende grund og have.

    Stk. 3. Den nedsættelse, der er opgjort for den enkelte ejendom efter stk. 2, foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter for 1999, der forfalder til betaling den 1. juli 1999 eller senere. Hvis der er tale om mere end én rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Hvis nedsættelsen ikke fuldt ud kan ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 1999 til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1.

    Stk. 4. I kommuner, hvor grundskyldpromillen for skatteåret 2000 er fastsat til mere end 8, opkræves den kommunale grundskyld for dette skatteår med 8 promille af den afgiftspligtige grundværdi af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven. Ved anvendelsen af bestemmelsen i 1. pkt. i Københavns og Frederiksberg Kommuner anvendes dog en promille, på 18 i stedet for de 8 promille der er nævnt i 1. pkt. Den afgiftspligtige grundværdi, der er nævnt i 1. pkt., opgøres for ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller planteskole, som den samlede afgiftspligtige grundværdi bortset fra den afgiftspligtige grundværdi, der er fastsat for stuehuset med tilhørende grund og have.

    Stk. 5. Statskassen yder for skatteårene 1999 og 2000 et særligt tilskud til de kommuner, der er omfattet af reglerne i stk. 1-4. Tilskuddet til den enkelte kommune skal svare til det beløb, hvormed grundskylden til kommunen af de ejendomme, der er nævnt i stk. 1-4, er nedsat for det pågældende skatteår. Hvis en kommune forhøjer grundskyldpromillen fra 1999 til 2000, ydes der dog for 2000 kun et tilskud, der svarer til den nedsættelse, der skulle være sket, såfremt kommunens grundskyldpromille for 2000 havde været den samme som for 1999.

    Stk. 6. Indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler om udbetaling af særlige tilskud efter stk. 5.«

§ 2

Indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 9. april 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen