Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra
Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Meddelelse og fornyelse af opholdstilladelse

§ 1. En udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovo), der befinder sig i Kosovo eller i et nærområde hertil, og som efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller anden international organisation inviteres her til landet inden for kvoter fastsat af indenrigsministeren, meddeles opholdstilladelse, såfremt vedkommende er nødstedt på grund af voldshandlinger eller lignende uroligheder i Kosovo og må antages at have behov for midlertidig beskyttelse her i landet.

    Stk. 2. Udvælgelsen af de udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1, skal ske i samarbejde med UNHCR eller anden international organisation.

§ 2. En udlænding fra Kosovo, der registreres som asylansøger efter reglerne i udlændingelovens § 48 e, stk. 1, meddeles opholdstilladelse, såfremt vedkommende på grund af voldshandlinger eller lignende uroligheder i Kosovo må antages at have behov for midlertidig beskyttelse her i landet.

§ 3. Efter ansøgning kan der meddeles opholdstilladelse til

1) en udlænding over 18 år, der samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af længere varighed med en herboende udlænding over 18 år med opholdstilladelse efter denne lov,

2) et mindreårigt barn af en herboende udlænding med opholdstilladelse efter denne lov eller af dennes ægtefælle eller faste samlever som nævnt i nr. 1, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver, eller

3) andre familiemedlemmer med en særlig nær familiemæssig tilknytning til en herboende udlænding med opholdstilladelse efter denne lov.

    Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives til en dansk repræsentation eller til UNHCR eller anden international organisation, hvormed der er indgået aftale som nævnt i § 1, stk. 1, eller til Udlændingestyrelsen.

§ 4. Opholdstilladelse efter denne lov meddeles midlertidigt for en periode af 6 måneders varighed.

§ 5. Med udlændingens samtykke kan en ny opholdstilladelse efter denne lov meddeles, såfremt udlændingen på grund af voldshandlinger eller lignende uroligheder i Kosovo må antages at have behov for fortsat midlertidig beskyttelse her i landet.

    Stk. 2. Ny opholdstilladelse efter denne lov meddeles for 6 måneder ad gangen.

§ 6. Uanset bestemmelserne i §§ 1-3 kan der kun, når særlige grunde taler derfor, meddeles opholdstilladelse efter denne lov, hvis

1) udlændingen har indrejseforbud som følge af udvisning efter § 21 eller efter udlændingeloven eller lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.,

2) udlændingen er dømt for et forhold, som kunne medføre udvisning efter § 21 eller efter udlændingelovens §§ 22-24, såfremt pådømmelsen var sket her i landet,

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kunne medføre udvisning efter udlændingelovens §§ 25-25 b, eller

4) udlændingen på grund af smitsom sygdom eller alvorligere sjælelig forstyrrelse må antages at frembyde fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser.

Kapitel 2

Indkvartering m.v.

§ 7. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov får udgifterne til underhold, herunder transporten her til landet ved meddelelsen af opholdstilladelse efter §§ 1 og 3 samt sundhedsmæssige ydelser, dækket af Udlændingestyrelsen, jf. dog stk. 2. Udlændingestyrelsen kan fastsætte gennemsnitstakster for beregningen af de i 1. pkt. nævnte udgifter.

    Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en udlænding, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin husstands udgifter til underhold, herunder at udlændingen skal betale for sin eller sin husstands indkvartering. Udlændingestyrelsens krav på betaling af udgifter for indkvartering efter 1. pkt. tillægges udpantningsret.

§ 8. Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge med opholdstilladelse efter denne lov. Driften af indkvarteringsstederne varetages af Dansk Røde Kors eller Beredskabsstyrelsen efter aftale med Udlændingestyrelsen.

    Stk. 2. Bebygget eller ubebygget fast ejendom kan af Udlændingestyrelsen erhverves ved ekspropriation, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre tilvejebringelsen af de i stk. 1 nævnte indkvarteringssteder. Ekspropriation kan ske til eje eller brug, herunder således at der kun erhverves en begrænset rettighed over den pågældende ejendom. Ekspropriation finder sted efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

    Stk. 3. Etablering af indkvarteringssteder i medfør af stk. 1 er fritaget for planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af region-, kommune- og lokalplaner, bestemmelserne om tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, samt bestemmelser i lokalplaner og de planer m.v., der er opretholdt efter planlovens § 68, stk. 2.

    Stk. 4. Ved etablering af indkvarteringssteder i medfør af stk. 1 er Udlændingestyrelsen fritaget for kravet om at søge boligministerens bistand i § 4, stk. 2, i lov om statens byggevirksomhed.

§ 9. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov anvises ophold på et indkvarteringssted som nævnt i § 8, stk. 1. Udlændingestyrelsen kan bestemme, at udlændingen skal tage ophold på et andet indkvarteringssted end det indkvarteringssted, hvor udlændingen opholder sig eller ønsker at opholde sig.

    Stk. 2. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov må ikke gennem voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, lægge hindringer i vejen for udførelsen af disse personers hverv.

    Stk. 3. Ønsker en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov at opholde sig uden for de i § 8, stk. 1, nævnte indkvarteringssteder, kan Udlændingestyrelsen kun, hvis særlige grunde taler derfor, bestemme, at udlændingen skal tage ophold på et indkvarteringssted som nævnt i § 8, stk. 1.

    Stk. 4. Udlændingestyrelsen bestemmer, i hvilket omfang en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov, der opholder sig uden for de i § 8, stk. 1, nævnte indkvarteringssteder, skal have dækket sine og sin husstands udgifter til underhold som nævnt i § 7. Udlændingestyrelsen kan give tilskud til udgifter til indkvartering uden for de i § 8, stk. 1, nævnte indkvarteringssteder.

§ 10. Børn i den undervisningspligtige alder med opholdstilladelse efter denne lov skal deltage i særskilt tilrettelagt undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves efter den særskilt tilrettelagte undervisning. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilken undervisning der tilbydes, og kan herunder efter forhandling med undervisningsministeren bestemme, i hvilket omfang de nævnte børn kan deltage i folkeskolens undervisning. Indenrigsministeren kan herunder fravige § 27.

    Stk. 2. For andre udlændinge med opholdstilladelse efter denne lov tilrettelægges tilbud om undervisning og kurser i fag af betydning for tilbagevenden til Kosovo. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilken undervisning der tilbydes, og kan endvidere bestemme, at undervisningen kan ske i et samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner under Arbejdsministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet eller kan erstattes af undervisning udbudt af disse. Indenrigsministeren kan desuden bestemme, i hvilket omfang gennemførelsen af undervisningen vil være afhængig af, at de i 1. pkt. nævnte udlændinge medvirker hertil som undervisere eller lignende. Indenrigsministeren kan herunder fravige § 27.

    Stk. 3. Udlændingestyrelsen tilrettelægger den undervisning, der tilbydes i medfør af stk. 1 og 2. Udførelse af undervisningen kan overlades til Beredskabsstyrelsen eller private organisationer eller selskaber, som er godkendt hertil af Udlændingestyrelsen.

§ 11. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov har pligt til at medvirke ved udførelsen af nødvendige opgaver i forbindelse med driften af det indkvarteringssted, hvor vedkommende er indkvarteret.

    Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan meddele en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov pålæg om at udføre de i stk. 1 nævnte opgaver. Udlændingestyrelsen kan bestemme, i hvilket omfang tilsidesættelse af et pålæg meddelt efter 1. pkt. skal medføre flytning til et andet indkvarteringssted.

    Stk. 3. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov må udføre andre end de i stk. 1 nævnte opgaver i forbindelse med driften af det indkvarteringssted, hvor vedkommende er indkvarteret, og medvirke ved gennemførelsen af den undervisning, der tilbydes i henhold til § 10. Udlændingen må endvidere tage beskæftigelse i forbindelse med et praktikophold, der indgår som led i den undervisning, der tilbydes i medfør af § 10.

    Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om udførelsen af de i stk. 1 og 3 nævnte opgaver. Indenrigsministeren kan herunder fastsætte regler om nedsættelse af beboervalgte organer på de enkelte indkvarteringssteder samt om disse organers kompetence.

    Stk. 5. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov må deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet lignende frivilligt arbejde. Tilbud om det nævnte arbejde kan tilrettelægges efter indenrigsministerens nærmere bestemmelse.

    Stk. 6. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan meddeles tilladelse til at tage beskæftigelse i forbindelse med et særligt tilrettelagt trænings- og arbejdsprogram.

    Stk. 7. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan efter nærmere regler herom, der fastsættes af indenrigsministeren, meddeles tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse.

§ 12. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om erstatning for skader, som en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov forvolder på andre eller andres ejendele, og for skader, som påføres en sådan udlænding eller dennes ejendele. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om forsikring mod sådanne skader. De herved forbundne udgifter afholdes af staten.

    Stk. 2. Indenrigsministeren kan efter forhandling med socialministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov er omfattet af reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade. De herved forbundne udgifter afholdes af staten.

§ 13. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov skal ikke folkeregistreres.

§ 14. Til en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan der udstedes særlig rejselegitimation, såfremt udlændingen ikke kan skaffe sig pas eller af andre grunde har behov for et sådant dokument. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udstedelse og inddragelse af sådan rejselegitimation.

    Stk. 2. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov skal til stadighed medføre sit pas, anden legitimation eller bevis for opholdstilladelsen under ophold her i landet.

    Stk. 3. Der kan udstedes tilbagerejsetilladelse til en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov.

Kapitel 3

Hjælp til repatriering m.v.

§ 15. Til en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov, som ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl, ydes efter ansøgning hjælp til repatriering, hvis vedkommende ikke har midler hertil. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udlændingens opholdstilladelse efter denne lov er inddraget eller nægtet fornyet i medfør af § 20, 1. pkt., og hvis udlændingen ikke har opholdstilladelse efter udlændingeloven.

    Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 omfatter

1) udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland,

2) udgifter til transport (overfladetransport) af personlige ejendele op til 2 m3 pr. person,

3) udgifter på højst 10.000 kr. pr. familie til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland,

4) hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med indtil 18.000 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med indtil 6.000 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år,

5) udgifter på højst 10.000 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen af hjemlandet eller det tidligere opholdsland samt udgifter til transport af sådant udstyr,

6) udgifter til sygeforsikring i 1 år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, og

7) udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.

    Stk. 3. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

    Stk. 4. Til en udlænding med opholdstilladelse efter § 3, stk. 1, kan hjælp til repatriering kun ydes, når udlændingen vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med den person, til hvem udlændingen har den familiemæssige tilknytning, som har dannet grundlag for opholdstilladelsen (referencen). Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er blevet skilt fra og ikke længere samlever med referencen, hvis referencen er død, eller hvis udlændingen som barn er blevet familiesammenført med sine forældre og efter sit fyldte 18. år ønsker at repatriere.

    Stk. 5. Beløbene i stk. 2, nr. 3-5, er fastsat i 1999-niveau og reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 16. Indenrigsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge med opholdstilladelse efter denne lov, som udtrykker ønske om at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Indenrigsministeriet kan overlade udførelsen af opgaven efter 1. pkt. til en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger m.v.

§ 17. Til en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov ydes efter ansøgning hjælp til rejse til et andet land end vedkommendes hjemland eller tidligere opholdsland, hvor vedkommende efter indrejsen her i landet har opnået indrejse- og opholdstilladelse, hvis vedkommende ikke har midler hertil og frafalder en ansøgning om opholdstilladelse her i landet.

    Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 omfatter

1) udgifter til rejsen fra Danmark til det pågældende land,

2) udgifter til transport (overfladetransport) af personlige ejendele op til 2 m3 pr. person,

3) udgifter på højst 5.000 kr. pr. familie til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i det pågældende land, og

4) andre udgifter, der er forbundet med rejsen.

    Stk. 3. En udlænding kan kun modtage hjælp efter stk. 1 én gang.

    Stk. 4. Beløbet i stk. 2, nr. 3, er fastsat i 1999-niveau og reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Kapitel 4

Bortfald og inddragelse af opholdstilladelse samt udvisning og udrejse m.v.

§ 18. En opholdstilladelse efter denne lov bortfalder, når udlændingen opgiver sin bopæl i Danmark, jf. dog stk. 2. Tilladelsen bortfalder endvidere, når udlændingen har opholdt sig uden for Danmark i mere end 3 på hinanden følgende måneder.

    Stk. 2. For en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov, som er udrejst af Danmark med henblik på at tage varig bopæl i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, bortfalder opholdstilladelsen uanset stk. 1, 1. pkt., først, når vedkommende har opholdt sig uden for Danmark i mere end 3 på hinanden følgende måneder.

    Stk. 3. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan kun udnytte den i stk. 2 nævnte ret én gang.

    Stk. 4. Det kan efter ansøgning bestemmes, at opholdstilladelsen ikke skal anses for bortfaldet i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde.

§ 19. En opholdstilladelse efter denne lov bortfalder, når udlændingen meddeles opholdstilladelse efter udlændingeloven.

Stk. 2. Er en udlænding registreret som asylansøger her i landet efter reglerne i udlændingelovens § 48 e, stk. 1, bortfalder vedkommendes opholdstilladelse efter denne lov, når udlændingen meddeles endeligt afslag på ansøgningen om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

§ 20. En opholdstilladelse efter denne lov kan inddrages, såfremt det grundlag, som er angivet i ansøgningen eller tilladelsen, var urigtigt eller ikke længere er til stede. Opholdstilladelsen kan endvidere inddrages, såfremt udlændingen har opnået opholdstilladelsen ved svig, eller såfremt der foreligger omstændigheder som nævnt i § 6. Udlændingelovens § 19, stk. 5, og § 26, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse efter denne lov.

§ 21. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan udvises, hvis den pågældende idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ellers ville have medført en straf af denne karakter. Udlændingen kan endvidere udvises efter udlændingelovens §§ 25 og 51. Udlændingelovens §§ 26, 32, 49, 50 og 50 a finder tilsvarende anvendelse.

§ 22. Afgørelse om at inddrage eller ikke at forny en opholdstilladelse efter denne lov og afgørelse om udvisning skal indeholde en frist for udrejse, der bortset fra påtrængende tilfælde ikke må være kortere end 1 måned, jf. dog stk. 3. Afgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om reglen i stk. 2.

    Stk. 2. Påklages en afgørelse efter stk. 1 inden 7 dage efter, at den er meddelt udlændingen, har vedkommende ret til at forblive her i landet, indtil klagen er afgjort. Opretholdes afgørelsen, fastsættes en ny frist for udrejse efter reglerne i stk. 1.

    Stk. 3. Er udvisning sket ved dom, fastsætter politiet udrejsefristen til straks. Udrejsefristen regnes fra tidspunktet for løsladelse eller udskrivning fra hospital eller forvaring. Er dommen betinget, eller er udvisning sket ved dom til ambulant behandling med mulighed for frihedsberøvelse, regnes fristen fra tidspunktet for endelig dom i sagen eller, hvis udlændingen ikke har været til stede ved domsafsigelsen, fra tidspunktet for dommens forkyndelse.

    Stk. 4. For udlændingens udrejse af landet finder udlændingelovens §§ 30 og 31 tilsvarende anvendelse.

§ 23. Indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov skal udsendes under henvisning til, at vedkommende ikke har ret til at opholde sig her i landet, og indtil afgørelse herom kan iværksættes, kan politiet træffe bestemmelse om foranstaltninger i overensstemmelse med reglerne i udlændingelovens § 34, stk. 1. Såfremt de i udlændingelovens § 34, stk. 1, nævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at sikre muligheden for udsendelse af en sådan udlænding, kan politiet bestemme, at udlændingen skal frihedsberøves.

    Stk. 2. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan frihedsberøves, såfremt vedkommende ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om at tage ophold, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 3. Det samme gælder en udlænding, der gennem voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, lægger hindringer i vejen for udførelsen af disse personers hverv, jf. § 9, stk. 2.

    Stk. 3. Udlændingelovens §§ 37-37 f og § 58 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med frihedsberøvelse efter stk. 1, 2. pkt., og stk. 2.

    Stk. 4. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan varetægtsfængsles under de i udlændingelovens § 35 nævnte betingelser.

§ 24. Udlændingelovens § 40, stk. 1-7, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Udlændingestyrelsen indhenter oplysninger fra en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov om vedkommendes identitet og andre personlige og familiemæssige forhold.

    Stk. 3. Der kan optages fingeraftryk af en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov. Bestemmelserne i udlændingelovens § 40 a, stk. 3-10, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 4. Der kan optages personfotografi af en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov. Bestemmelserne i udlændingelovens § 40 b, stk. 3-8, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Adgang til behandling af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven

§ 25. Ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 fra en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan indgives og behandles, mens udlændingen opholder sig her i landet.

§ 26. Indgiver en udlænding med opholdstilladelse efter denne lov her i landet ansøgning om asyl i henhold til udlændingelovens § 7, registrerer politiet udlændingen som asylansøger efter reglerne i udlændingelovens § 48 e, stk. 1. Udlændingens asylansøgning behandles ikke, så længe vedkommende er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, jf. dog stk. 2. Meddeles en udlænding efter at være registreret som asylansøger opholdstilladelse efter denne lov, finder 2. pkt. tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Udskydelse af behandlingen af en asylansøgning i henhold til udlændingelovens § 7 kan ikke udstrækkes ud over 2 år fra tidspunktet for den første meddelelse af opholdstilladelse efter denne lov. Det i 1. pkt. nævnte tidsrum regnes fra tidspunktet for udlændingens indrejse her i landet, hvis opholdstilladelsen er meddelt forinden dette tidspunkt.

Kapitel 6

Kompetence- og klageregler

§ 27. Afgørelser i henhold til denne lov træffes med de undtagelser, der fremgår af stk. 3-5, af Udlændingestyrelsen.

    Stk. 2. Udlændingestyrelsens afgørelser kan bortset fra afgørelser i henhold til §§ 1-3, § 5, § 8, stk. 2, § 9, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3 og 4, og § 11, stk. 2, påklages til indenrigsministeren.

    Stk. 3. Tilbagerejsetilladelse i henhold til § 14, stk. 3, udstedes af Udlændingestyrelsen eller i helt særlige tilfælde af vedkommende politimester, politidirektøren eller Rigspolitichefen.

Stk.  4. Afgørelser i henhold til § 17 træffes af Rigspolitichefen. Afgørelser i henhold til § 22, stk. 3, 1. pkt., § 23, stk. 1 og 2, og § 24, stk. 3 og 4, træffes af vedkommende politimester, politidirektøren eller Rigspolitichefen. Afgørelser i henhold til § 17, § 23, stk. 1 og 2, og § 24, stk. 3 og 4, kan påklages til indenrigsministeren. Udlændingelovens § 48, 5. og 6. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 5. Udvisning efter § 21, 1. pkt., sker ved dom efter reglerne i udlændingelovens §§ 49, 50 og 50 a. Udvisning efter § 21, 2. pkt., sker ved kendelse i de i udlændingelovens § 51, stk. 2, 2. pkt., nævnte tilfælde. Varetægtsfængsling efter § 23, stk. 4, sker ved kendelse efter retsplejelovens regler herom.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes overtrædelse af en i medfør af § 9, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 3, truffet bestemmelse eller af § 9, stk. 2, eller § 14, stk. 2, med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte.

Kapitel 8

Forholdet til anden lovgivning

§ 29. For udlændinge, der har eller tidligere har haft opholdstilladelse efter denne lov, finder lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. ikke anvendelse.

§ 30. For udlændinge med opholdstilladelse efter denne lov finder udlændingelovens bestemmelser alene anvendelse i det omfang, det følger af denne lov.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 31. Loven træder i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

    Stk. 2. § 2 finder alene anvendelse for udlændinge, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. §§ 32-34 har virkning fra og med indkomståret 1999.

§ 32. I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 10. oktober 1998, som senest ændret ved § 10 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 A, stk. 5, indsættes efter »det tidligere Jugoslavien m.v.«: »eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven).«

2. I § 7, stk. 2, indsættes efter »det tidligere Jugoslavien m.v.«: »eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)«.

3. I § 8, stk. 3, indsættes efter »det tidligere Jugoslavien m.v.«: »eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven)«.

§ 33. I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 717 af 2. oktober 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 1026 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »det tidligere Jugoslavien m.v.«: »eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven).«

§ 34. I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som senest ændret ved lov nr. 218 af 14. april 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 9 F, stk. 3, indsættes efter »det tidligere Jugoslavien m.v.«: »eller lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven).«

§ 35. Indenrigsministeren fremsætter forslag for Folketinget til revision af loven inden udgangen af folketingsåret 1999-2000 med henblik på at vurdere forholdet til udlændingelovgivningen i øvrigt.

§ 36. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 28. april 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen