Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Det Centrale Personregister

 

I medfør af § 59, stk. 1, i lov nr. 426 af 31. maj 2000 om Det Centrale Personregister bestemmes, at loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Indenrigsministeriet, den 6. juni 2000

Karen Jespersen

/Torben Jerlach