Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Hovedstadens Udviklingsråd

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Hovedstadens Udviklingsråd varetager de i kapitel 2 nævnte opgaver inden for hovedstadsområdet.

Stk. 2. Hovedstadsområdet omfatter i denne lov Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner.

§ 2. Hovedstadens Udviklingsråd består af 11 medlemmer. Formændene for Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelser og Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtsråd er fødte medlemmer. Herudover vælger Københavns Kommunalbestyrelse og Københavns Amtsråd hver 2 medlemmer blandt deres medlemmer og Frederiksborg og Roskilde Amtsråd hver 1 medlem blandt deres medlemmer.

Stk. 2. For hvert medlem vælges en stedfortræder, der kan indtræde, når det pågældende medlem har forfald.

Stk. 3. Valgene af medlemmer og stedfortrædere har virkning for kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes funktionsperiode. Valgene har dog virkning, indtil nyvalg har fundet sted.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne og amtsrådene har instruktionsbeføjelse over for deres repræsentanter i udviklingsrådet.

Kapitel 2

Opgaver

§ 3. Hovedstadens Udviklingsråd skal i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer de nævnte områder,

1) koordinere og varetage opgaver i forbindelse med øresundssamarbejdet,

2) varetage regionplanlægning samt regionale opgaver i tilknytning hertil,

3) medvirke til en samlet trafikplanlægning,

4) varetage samordning, udbygning og drift af kollektiv trafik,

5) koordinere og gennemføre udvikling af regionens erhvervspolitik og turismeinitiativer og

6) medvirke til udvikling af kulturlivet samt iværksætte regionale kulturinitiativer.

Stk. 2. Udviklingsrådet kan med indenrigsministerens samtykke beslutte at varetage andre opgaver, som ikke ved lovgivningen er henlagt til kommunerne, amtskommunerne, staten eller andre.

Stk. 3. Udviklingsrådet kan som led i varetagelsen af sine opgaver efter stk. 1 og 2 samarbejde med offentlige myndigheder uden for hovedstadsområdet.

§ 4. Udviklingsrådet kan yde lån eller tilskud til hovedstadsområdets kommuner og amtskommuner til fremme af initiativer, der ligger inden for rådets virkefelt, jf. § 3. Udviklingsrådet kan endvidere yde lån eller tilskud til trafikale infrastrukturinvesteringer.

Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler for ydelse af lån eller tilskud fra udviklingsrådet.

Kapitel 3

Styrelse

§ 5. De nærmere regler om styrelsen af Hovedstadens Udviklingsråds anliggender fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af udviklingsrådet og godkendes af indenrigsministeren. Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i udviklingsrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Stk. 2. Udviklingsrådet vedtager selv sin forretningsorden.

§ 6. Udviklingsrådet afholder sit konstituerende møde i januar i det år, hvori udviklingsrådets funktionsperiode påbegyndes, jf. § 2, stk. 3. Indkaldelse til det konstituerende møde foretages af det medlem, der længst har været medlem af udviklingsrådet, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste medlem.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger udviklingsrådet sin formand blandt de fødte medlemmer af udviklingsrådet. Valget foretages efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.

Stk. 3. Når valget af formand har fundet sted, vælger udviklingsrådet blandt de fødte medlemmer en første og anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget. Valget foretages under ét som forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. Valgene af formand og næstformænd har virkning for udviklingsrådets funktionsperiode, jf. § 2, stk. 3.

§ 7. Udviklingsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer er til stede.

Stk. 2. Udviklingsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutning om udviklingsrådets budget, optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelser og ydelse af støtte efter § 4 kræves dog, at mindst 7 medlemmer stemmer for beslutningen.

§ 8. Udviklingsrådet kan nedsætte et eller flere udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af udviklingsrådets anliggender.

Stk. 2. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af udviklingsrådets opgaver som landzonemyndighed nedsætter udviklingsrådet et landzoneudvalg, der består af syv medlemmer. Af landzoneudvalgets medlemmer vælges fire medlemmer blandt udviklingsrådets medlemmer, og tre medlemmer samt stedfortrædere for disse vælges efter indstilling fra kommuneforeningerne i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter.

Stk. 3. Udviklingsrådet kan endvidere nedsætte særlige udvalg efter reglerne i § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. Når et udvalgsmedlem har forfald, kan medlemmets stedfortræder indtræde i udvalget.

§ 9. Medmindre andet bestemmes i denne lov eller i styrelsesvedtægten for Hovedstadens Udviklingsråd, finder følgende bestemmelser i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse for Hovedstadens Udviklingsråd:

1) §§ 7-14 om møder m.v.,

2) kapitel III om udvalg m.v.,

3) §§ 30-33 om kommunalbestyrelsens formand,

4) kapitel V og § 54 om kommunernes økonomiske forvaltning, jf. dog stk. 2, og

5) §§ 63, 66, 67 og 68 om oplysningspligt, funktionsvægring, løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste samt udbud af faste ejendomme.

Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter fristerne i forbindelse med udviklingsrådets budgetvedtagelse, jf. stk. 1, nr. 4.

§ 10. Udviklingsrådet træffer bestemmelse om vederlag til rådets medlemmer og stedfortrædere. Udviklingsrådet træffer endvidere bestemmelse om vederlag til medlemmer af landzoneudvalget, jf. § 8, stk. 2, der ikke er medlemmer af udviklingsrådet, herunder disse medlemmers stedfortrædere.

Stk. 2. Udviklingsrådet kan træffe bestemmelse om vederlag til den, der uden at være medlem af udviklingsrådet deltager i møder i særlige udvalg, jf. § 8, stk. 3.

Stk. 3. Vederlagene efter stk. 1 og 2 godkendes af indenrigsministeren.

Kapitel 4

Økonomi og finansiering

§ 11. De udgifter, der er forbundet med rådets virksomhed, herunder støtte efter § 4, dækkes af Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner.

Stk. 2. Fordelingen sker i forhold til kommunernes og amtskommunernes udskrivningsgrundlag for det regnskabsår, bidragene vedrører. Udskrivningsgrundlaget opgøres efter regler, der fastsættes af indenrigsministeren. Fordelingsnøglen kan fraviges ved aftale, som godkendes af indenrigsministeren.

Stk. 3. Tvivlsspørgsmål om beregningen af bidraget afgøres af indenrigsministeren.

Stk. 4. Indbetaling af bidraget sker efter regler, der fastsættes af indenrigsministeren.

Stk. 5. Der foretages ikke regulering af statens generelle tilskud til kommunerne og amtskommunerne for kommunernes og amtskommunernes udgifter i forbindelse med denne lov.

Kapitel 5

Tilsyn

§ 12. Tilsynet med Hovedstadens Udviklingsråd varetages af indenrigsministeren. Lov om kommunernes styrelse § 47, stk. 5, § 55, stk. 1, § 57, § 60, § 61, stk. 1-6, og § 61 b, stk. 1, om tilsynet med kommunalbestyrelsens virksomhed finder tilsvarende anvendelse på tilsynet.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 13. Et medlem af Hovedstadens Udviklingsråd, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpel uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.

Stk. 2. Påtale efter stk. 1 sker efter indenrigsministerens begæring.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 træder i kraft den 1. juli 2000.

§ 15. Medlemmerne af Hovedstadens Udviklingsråd vælges første gang i tidsrummet 1.-15. januar 2000.

Stk. 2. Udviklingsrådets første konstituerende møde afholdes i tidsrummet 15.-31. januar 2000.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen

Redaktionel note
  • Denne lov ophæves den 1. januar 2007, jf. § 85 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.