Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Erhvervsministeriet

§ 1

I lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996, som ændret ved lov nr. 13 af 13. januar 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I hovedstadsområdet, jf. lov om Hovedstadens Udviklingsråd, gælder lovens regler om kommuner og amtskommuner også for Hovedstadens Udviklingsråd.«

§ 2

I lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996, foretages følgende ændring:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. I hovedstadsområdet, jf. lov om Hovedstadens Udviklingsråd, gælder lovens regler om kommuner og amtskommuner også for Hovedstadens Udviklingsråd. Endvidere ligestilles de opgaver, som Hovedstadens Udviklingsråd varetager, med kommunale og amtskommunale opgaver.«

Indenrigsministeriet

§ 3

I lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, som ændret ved lov nr. 475 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »og amtskommuners« til: », amtskommuners og Hovedstadens Udviklingsråds«.

2. I § 1, stk. 2, indsættes efter »fællesskabet«: »,eller for Hovedstadens Udviklingsråd, hvis udviklingsrådet deltager i fællesskabet«.

3. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Hovedstadens Udviklingsråd kan tilsvarende efter reglerne i § 2, stk. 2-5, udføre sådanne opgaver for andre offentlige myndigheder, som udviklingsrådet kan løse for sig selv.«

§ 4

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 29. januar 1998, foretages følgende ændring:

1. § 24, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Ved valg til økonomiudvalg, stående udvalg og Hovedstadens Udviklingsråd skal dog foretages samme gruppeanmeldelse.«

§ 5

I lov nr. 212 af 16. maj 1984 om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 1133 af 21. december 1994 og senest ved § 4 i lov nr. 385 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 2, ændres »samt Hovedstadens Sygehusfællesskab« til », Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Hovedstadens Udviklingsråd«.

Kulturministeriet

§ 6

I lov om statstilskud m.v. til zoologiske haver, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 23. december 1986 som ændret ved § 12 i lov nr. 192 af 29. marts 1989 og ved § 13 i lov nr. 386 af 13. juni 1990, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilsynsrådet består af 7 medlemmer, hvoraf kulturministeren udpeger 5, heraf 1 medlem med økonomisk sagkundskab, og Hovedstadens Udviklingsråd og Amtsrådsforeningen hver 1 medlem. På samme måde udpeges en suppleant for hvert medlem.«

§ 7

I lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 28. februar 1994, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til driften af Sjællands Symfoniorkester ydes tilskud af Hovedstadens Udviklingsråd samt af Vestsjællands og Storstrøms Amtskommuner.«

Miljø- og Energiministeriet

§ 8

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997, som ændret senest ved lov nr. 1022 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, indsættes efter »pålægge«: »Hovedstadens Udviklingsråd,«.

2. I § 3, stk. 4, indsættes efter »overtage«: »Hovedstadens Udviklingsråds,«.

3. I § 4, stk. 1, indsættes efter »fritage«: »Hovedstadens Udviklingsråd,«.

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »pålægge«: »Hovedstadens Udviklingsråd,«.

5. Efter § 5 f indsættes i kapitel 3:

»§ 5 g. Hovedstadens Udviklingsråd er regionplanmyndighed i hovedstadsområdet, jf. lov om Hovedstadens Udviklingsråd. I den øvrige del af landet er amtsrådet regionplanmyndighed.«

6. § 6, stk. 1, affattes således:

»For hovedstadsområdet og hver af amtskommunerne i den øvrige del af landet skal der foreligge en regionplan. En regionplan skal omfatte en periode på 12 år.«

7. § 6, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I hovedstadsområdet skal regionplanlægningen udføres på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed, og Hovedstadens Udviklingsråd skal yderligere fastsætte retningslinjer for

1)    fordelingen af den fremtidige byggeaktivitet i byzone og rækkefølgen herfor og

2)    vandforsyningen og spildevandafledningen.«

8. § 6, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8.

9. I § 6 a, stk. 1 og 2, ændres »Amtsrådet« til: »Regionplanmyndigheden«.

10. I § 6 a, stk. 3, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

11. I § 7, stk. 1-3, ændres »amtsrådet eller Københavns Borgerrepræsentation eller Frederiksberg Kommunalbestyrelse« til: »regionplanmyndigheden«.

12. I § 7, stk. 2 og 3, ændres »amtskommunens eller kommunens« til: »regionplanmyndighedens«.

13. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Det påhviler Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommuner at tilvejebringe og stille de oplysninger til rådighed for Hovedstadens Udviklingsråd, som er nødvendige for regionplanlægningen, herunder for vurderingen af de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med de i § 6, stk. 3, nr. 4, nævnte anlæg.«

14. I § 9 indsættes efter »Amtsråd«: », Hovedstadens Udviklingsråd«.

15. I §§ 22, 23, 27-29 og 33 ændres »amtsrådet« til: »regionplanmyndigheden«.

16. I §§ 22-24, 27, 29, 29 a og 30 ændres »Amtsrådet« til: »Regionplanmyndigheden«.

17. I § 24, stk. 1, ændres »amtsrådets« til: »regionplanmyndighedens«.

18. § 29, stk. 1, affattes således:

»Miljø- og energiministeren kan til varetagelse af statslige interesser fremsætte indsigelse efter § 28 over for et forslag til regionplan og ændringer til en regionplan.«

19. I § 29, stk. 2, ændres »Et amtsråd« til: »Regionplanmyndigheden«.

20. § 35, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Regionplanmyndigheden er tillige landzonemyndighed. I følgende tilfælde er kommunalbestyrelsen dog landzonemyndighed:

1)    I landsbyer, der er entydigt afgrænset i en kommuneplan.

2)    I landzoneområder, der er omfattet af en offentligt bekendtgjort lokalplan.«

21. I § 35, stk. 5, indsættes efter »amtsrådet«: »eller Hovedstadens Udviklingsråd«.

22. I § 45, stk. 4, og § 46, stk. 4, ændres »amtsrådet« til: »regionplanmyndigheden«.

23. § 46, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Staten og regionplanmyndigheden betaler hver 1 / 3 af kommunens udgifter til erstatning og sagsomkostninger.«

24. I § 51, stk. 2, indsættes efter »Amtsrådet«: »,i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd,«.

25. I § 51 indsættes i stk. 3-5 efter »amtsrådet«: », i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd,«.

26. I § 52, stk. 1, indsættes efter »amtsråd: », Hovedstadens Udviklingsråd«.

27. I § 55, 2. pkt., indsættes efter »Amtsrådet: »,i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd,«.

28. I § 57, stk. 1, indsættes efter »amtsrådets«: »,Hovedstadens Udviklingsråds«.

29. I § 58, stk. 1, nr. 1 og 3, indsættes efter »Amtsråds«: », Hovedstadens Udviklingsråds«.

30. I § 60, stk. 2, indsættes efter »Amtsrådet«: »,i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd,«.

31. I § 60, stk. 5, indsættes efter »amtsrådet«: »,i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd,«.

§ 9

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998, som ændret ved lov nr. 907 af 16. december 1998 og lov nr. 908 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 98 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I hovedstadsområdet, jf. lov om Hovedstadens Udviklingsråd, kan kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser påklages af Hovedstadens Udviklingsråd.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 107, stk. 1, ændres »§ 98, stk. 1, 2 og 4« til: »§ 98, stk. 1, 2, 3 og 5«.

§ 10

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I hovedstadsområdet, jf. lov om Hovedstadens Udviklingsråd, skal Hovedstadens Udviklingsråd samtidig med amtsrådet modtage udkast til indsatsplaner efter § 13 a. Hovedstadens Udviklingsråd påser, at indsatsplanen ikke strider mod regionplanlægningen. Hovedstadens Udviklingsråd kan inden den i stk. 2, 1. pkt., nævnte frist gøre indsigelse mod udkastet. Reglerne i stk. 2, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 14 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I hovedstadsområdet påser Hovedstadens Udviklingsråd, at vandforsyningsplanen er i overensstemmelse med regionplanlægningen.«

3. I § 14 a, stk. 3, indsættes to steder efter »amtsrådet«: »eller Hovedstadens Udviklingsråd«.

4. I § 76, nr. 1, ændres »og amtsrådenes« til: »,amtsrådenes og Hovedstadens Udviklingsråds«.

5. I § 80 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. I hovedstadsområdet, jf. lov om Hovedstadens Udviklingsråd, kan kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser påklages af Hovedstadens Udviklingsråd.«

6. § 83, stk. 1, affattes således:

»Klage til Miljøklagenævnet kan indgives af

1)    afgørelsens adressat,

2)    enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,

3)    amtsrådet eller kommunalbestyrelsen og

4)    Hovedstadens Udviklingsråd.«

§ 11

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 478 af 1. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. § 84, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Amtsrådet og Hovedstadens Udviklingsråd kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser. Kommunalbestyrelsen og Hovedstadens Udviklingsråd kan påklage amtsrådets afgørelser.«

Trafikministeriet

§ 12

I lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 16. juni 1995, som ændret ved § 9 i lov nr. 1230 af 27. december 1996 og ved § 34 i lov nr. 289 af 18. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »HT« til: »Hovedstadens Udviklingsråd« og »HT’s« til: »Hovedstadens Udviklingsråds«.

2. I § 1, stk. 1, ændres »Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT)« til: »Hovedstadens Udviklingsråd«.

3. § 2 ophæves.

4. § 3, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. §§ 3 a-3 c og §§ 8-13 ophæves.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000, § 6 dog først den 1. juli 2002.

Stk. 2. Ved det første valg af medlemmer til Hovedstadens Udviklingsråd anvendes samme gruppeanmeldelse, som blev foretaget ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg ved konstitueringen efter det senest afholdte kommunalvalg, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Regionplaner i hovedstadsområdet, der er tilvejebragt af de hidtidige regionplanmyndigheder i området, opretholdes, indtil de ændres.

Stk. 4. Regionplanforslag i hovedstadsområdet, der ikke er endeligt vedtaget den 1. juli 2000, og de den 1. juli 2000 uafsluttede sager inden for sagsområder, som overgår til Hovedstadens Udviklingsråd, færdigbehandles af Hovedstadens Udviklingsråd.

§ 14

Hovedstadens Udviklingsråd overtager fra den 1. juli 2000 Hovedstadsområdets Trafikselskabs aktiver og passiver, indtræder i de af Hovedstadsområdets Trafikselskab indgåede aftaler og overtager alle Hovedstadsområdets Trafikselskabs rettigheder og pligter.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen