Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Konsekvensændringer som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 11. juni 1997, som ændret ved lov nr. 255 af 4. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 110, stk. 3, ændres »67. år« til: »65. år«.

2. I § 111, stk. 4, ændres »67. år« til: »65. år«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999 og har virkning for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen