Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (26. november 2003)

 

 

Fødevareministeren (Mariann Fischer Boel) :

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om dyrlæger

(Lovforslag nr. L 101).

Formålet med forslag til lov om dyrlæger er bl.a. at skabe større klarhed over gældende ret. Den eksisterende lov har været ændret et utal af gange, og de mange ændringer har gjort loven uoverskuelig. Lovens sproglige udformning trænger tillige til en modernisering.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte forslag om lov om hold af dyr. Den bærende tankegang bag de to lovforslag er, at henholdsvis den, der holder dyr, og den til dyreholdet knyttede dyrlæge påtager sig et omfattende ansvar for dyrenes sundhed samt for hygiejne, medicinanvendelse og andre områder, der er relateret til fødevaresikkerheden. Dyrlægens ansvar foreslås derfor understreget i lovforslagets § 8.

Af nye tiltag kan endvidere nævnes bestemmelsen i § 29 om at begrænse muligheden for at forelægge konkrete sager for Det Veterinære Sundhedsråd. Disse sager skal nu som udgangspunkt forelægges for Fødevaredirektoratet. Med den foreslåede ændring vil Det Veterinære Sundhedsråd få bedre mulighed for at afgive udtalelser om spørgsmål af generel karakter og ny lovgivning.

Endelig foreslås indføjet en hjemmel i § 14, stk. 6, til at indføre nye regler om såkaldt Interaktiv Ny Sundhedsrådgivning, hvilket betyder, at en dyrlæge kan ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til en besætningsejers indledende behandling af en sygdom, som dyrlægen ikke selv har diagnosticeret, forudsat besætningen er undergivet en sundhedsrådgivningsaftale med udvidet dyrlægeovervågning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslagets bemærkninger, anbefales det til Folketingets hurtige og velvillige behandling.