Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. december 2006)

 

 

Fødevareministeren (Hans Chr. Schmidt) :

 

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til Lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).

(Lovforslag nr. L 102).

Dette lovforslag fremsættes med henblik på at skabe grundlag for regeringens gennemførelse af EU’s landdistriktsstøttepolitik, jf. Rådets forordning (EF) nr.1698/2005. Lovforslaget afløser lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), bortset fra den del af loven, der vedrører yngre jordbruger-ordningen.

Formålet med loven er at bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, hvor vækst baseres på bæredygtig anvendelse af ressourcerne, og hvor lokal medbestemmelse samtidig bidrager til at skabe attraktive levevilkår og lokale arbejdspladser.

Lovforslaget skal give fødevareministeren mulighed for administrativt at fastsætte regler om gennemførelse af forordningens enkelte støtteordninger under hensyntagen til den nationale strategi og landdistriktsprogrammet. Landdistriktsprogrammet er et dynamisk og fleksibelt redskab, der løber over en 7 årig-periode. Den nye periode dækker 2007-2013. Der vil således være behov for løbende tilpasninger i programmet. Det er derfor hensigten, at lovforslaget skal give ministeren mulighed for løbende at kunne foretage ændringer i programmet.

Ved udformningen af visse støtteforanstalninger og prioritering mellem ansøgninger indhentes som under den gældende lov udtalelse fra allerede eksisterende udvalg. Som noget nyt skabes der mulighed for, at de regionale vækstfora får indstillingsbeføjelse på bestemte erhvervsrettede områder i loven. Der gives endvidere hjemmel til, at fødevareministeren kan nedsætte et rådgivende udvalg, som skal rådgive angående den overordnede prioritering og koordinering af landdistriktsindsatsen med andre politikområder. Endelig skabes lovhjemmel til, at fødevareministeren kan delegere sine beføjelser til lokale aktionsgrupper, som skal nedsættes i medfør af forordningen.

Programmet skal godkendes af Europa-Kommissionen. Det danske program forventes fremsendt til Europa-Kommissionen i begyndelsen af 2007. Europa-Kommissionen har en frist på 6 måneder efter modtagelsen af det nationale program til at godkende programmet.

Derfor findes det hensigtsmæssigt, at fødevareministeren får mulighed for at fastsætte tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden.

Forslaget er sendt i høring den 11. oktober 2006 med frist den 1. november 2006.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslagets bemærkninger, anbefaler jeg lovforslaget til Folketingets hurtige og velvillige behandling.