Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

 

I medfør af § 33, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, fastsættes:

Generelle bestemmelser

§ 1. Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

    Stk. 2. Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

    Stk. 3. Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding i det fri, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan, når det i det enkelte tilfælde findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, eventuelt på nærmere angivne vilkår. Dette gælder dog ikke det i § 6, stk. 1, anførte forbud.

Særlige former for afbrænding

§ 4. Afbrænding af halm m.v., herunder løstliggende halm efter mejetærskning og affald fra landbruget og industrien, må kun foretages i overensstemmelse med de af Miljø- og Energiministeriet udarbejdede bestemmelser herom1) , og skal endvidere ske i en afstand af mindst

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), jf. dog stk. 2,

2) 30 m fra brændbare markafgrøder, jf. dog stk. 2,

3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,

4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag,

5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og

6) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

    Stk. 2. Ved afbrænding af halmstakke og større bunker affald fra landbruget og industrien skal de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte afstande være mindst 100 m.

    Stk. 3. I vindens retning fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande.

    Stk. 4. Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm m.v. og derefter pløjet. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brandbælte undlades.

    Stk. 5. Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.

    Stk. 6. Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest 1 time efter solnedgang.

§ 5. Afbrænding af hugstaffald, kvas og træstød fra skovbruget, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift, må kun foretages i overensstemmelse med de af Miljø- og Energiministeriet udarbejdede bestemmelser herom2)  og skal ske i en afstand af mindst

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), jf. dog stk. 2,

2) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder, jf. dog stk. 2,

3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,

4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, og

5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.

    Stk. 2. Ved større samlede afbrændinger, hvorved forstås afbrænding af bål med et grundareal på mere end 100 m² eller strengformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden, skal de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte afstande være mindst 100 m.

    Stk. 3. I vindens retning fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande.

§ 6. Fra 1. marts til 31. august må der ikke i søer, åer, moser, rørskove og enge foretages afbrænding af siv og rør, der står på roden. Fra 1. april til 31. august må der ikke foretages afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord.

    Stk. 2. På anden årstid end den i stk. 1 anførte må afbrænding kun foretages efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen, der fastsætter de nærmere sikkerhedsmæssige vilkår for afbrændingens gennemførelse, herunder størrelsen af det nødvendige vagtmandskab.

§ 7. Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, må kun ske såfremt kommunalbestyrelsen har fastsat bestemmelser herom.

    Stk. 2. For en mængde på højst 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst

1) 10 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),

2) 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,

3) 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og

4) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder.

    Stk. 3. For mængder større end 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst

1) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),

2) 30 m fra brændbare markafgrøder,

3) 100 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,

4) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og

5) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

    Stk. 4. I vindens retning fordobles de i stk. 2 og 3 nævnte afstande.

§ 8. Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål, skal ske i en afstand af mindst

1) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),

2) 60 m fra brændbare markafgrøder,

3) 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,

4) 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og

5) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Straffebestemmelser

§ 9. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1 og §§ 4-8,

2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter §§ 2 - 3, eller

3) undlader at efterkomme påbud efter § 2.

    Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelse er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 1999.

    Stk. 2. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 303 af 7. juni 1984 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, affald, bål og fyrværkeri m.v. ophæves.

Indenrigsministeriet, den 7. december 1999

Thorkild Simonsen

/Anne von der Recke

 

Officielle noter

1) Miljøstyrelsens bestemmelser om affald

2) Miljøstyrelsens bestemmelser om affald