Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (11. oktober 2000)

 

 

Indenrigsministeren (Karen Jespersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse.

(Lovforslag nr. L 48).

Der er i de senere år opstået en stigende interesse i kommunerne for at etablere kommunale samarbejder på en række områder, som ikke hidtil har været genstand for samarbejde.

Kommunerne ønsker disse samarbejder etableret som en fleksibel ordning, hvor kommunalbestyrelserne kan overlade varetagelsen af visse opgaver til en anden kommunalbestyrelse, men hvor kommunalbestyrelsen bevarer kompetencen til at træffe beslutninger om opgavens udførelse og bevarer ansvaret herfor.

På de opgaveområder, der omfatter myndighedsopgaver, kræver etablering af sådanne samarbejder lovhjemmel.

En sådan lovhjemmel er allerede etableret på en række områder. Der er i dag hjemmel til at etablere fælleskommunale skatteankenævn, fælles administration på lignings- og vurderingsområdet og hjemmel til kommunalt samarbejde på ejendomsskatteområdet.

Kommunernes Landsforening har i forlængelse af disse tiltag anmodet regeringen om tillige at understøtte kommunernes ønske om at etablere samarbejder omkring opkrævning og inddrivelse af fordringer.

På denne baggrund foreslår regeringen, at der indføres hjemmel til kommunalt samarbejde på opkrævnings- og inddrivelsesområdet.

Med lovforslaget indføres således hjemmel til, at en kommunalbestyrelse efter aftale kan bemyndige en anden kommunalbestyrelse til at forestå opkrævning og inddrivelse af de krav, som kommunalbestyrelsen, herunder pantefogden, kan opkræve eller inddrive.

Aftaler om samarbejde kan efter forslaget omfatte såvel kommunens egne fordringer som en række statslige og private fordringer, som efter lovgivningen inddrives af kommunerne.

Den kommunalbestyrelse, der bemyndiges til at forestå opkrævning og inddrivelse, får efter forslaget adgang til at anvende lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler i form af eksempelvis lønindeholdelse, indtrædelsesret, modregning, indgivelse af konkursbegæring samt forlange, at skyldneren fremkommer med oplysninger under personligt fremmøde m.v. Endvidere får pantefogden i den kommune, der er bemyndiget til at forestå inddrivelse, adgang til at foretage udlæg efter lovgivningens almindelige regler herom.

Også adgangen til at opkræve renter, gebyrer og afgifter samt adgangen til at eftergive fordringer, meddele henstand eller foretage indstilling til en anden myndighed vedrørende eftergivelse eller henstand kan efter forslaget delegeres fra en kommunalbestyrelse til en anden.

Det er således sikret med forslaget, at udøvelsen af den samlede inkassofunktion kan overlades til en anden kommunalbestyrelse.

Med forslaget bevarer den enkelte kommunalbestyrelse ansvaret for opkrævning og inddrivelse, og der etableres ved indgåelse af aftale om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse ikke en ny myndighed. Det er alene selve udøvelsen af kompetencen, der overlades til en anden kommunalbestyrelse.

Med disse ord skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.