Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (30. januar 2002)

 

 

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner.

(Lovforslag nr. L 66).

Lovforslaget udgør sammen med det samtidigt fremsatte forslag til lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner grundlaget for en sammenlægning af Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner samt Bornholms Amtskommune til en ny administrativ enhed Bornholms Kommune. Det foreslås, at Bornholms Kommune benævnes Bornholms Regionskommune, og at kommunalbestyrelsen benævnes Bornholms Regionsråd.

Den bornholmske kommunesammenlægning sker efter anmodning fra amtsrådet og kommunalbestyrelserne på Bornholm på baggrund af en vejledende folkeafstemning blandt vælgerne på Bornholm den 29. maj 2001.

Lovforslaget indeholder ændringer i en række lovbestemmelser som konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner.

Lovforslaget indeholder således bl.a. ændringer af de regler i lovgivningen, som regulerer amtskommunernes opgavevaretagelse, idet det foreslås, at Bornholms Regionsråd skal varetage både kommunale og amtskommunale opgaver. Det drejer sig bl.a. om lovgivning vedrørende klageorganer m.v., hvorefter der udpeges repræsentanter til det pågældende organ fra amtskommunen, samt lovgivning, der tillægger amtskommunerne ret til at træffe afgørelser og afgive udtalelser og indstillinger. Det drejer sig endvidere om lovgivning, som regulerer amtskommunernes tilsyn med kommunerne eller i øvrigt giver amtskommunerne bestemte opgaver i forhold til kommunerne. Det foreslås, at Bornholms Regionskommune i disse situationer sidestilles med amtskommunerne.

Endvidere indeholder lovforslaget forslag til ændringer af tilskuds- og udligningssystemet, idet kommunesammenlægningen indebærer, at lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner skal tilpasses som følge af, at den nye kommune skal varetage både kommunale og amtskommunale opgaver og derfor skal indgå i både den kommunale og amtskommunale udligning.

Der har under den lovforberedende proces været løbende kontakt mellem Indenrigsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og de bornholmske kommunalpolitikere. Lovforslaget bygger hovedsageligt på resultatet af disse drøftelser.