Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. november 2003)

 

 

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet og lov om kommunale valg (Regulering af kandidaters deltagelse i stemmeoptællingen, tidligste frist for indlevering af kandidatanmeldelser til folketingsvalg, seneste frist for ændring af kommunalbestyrelsers og amtsråds medlemstal, præcisering af tidspunktet for kandidaters og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelser til kommunale valg m.v.).

(Lovforslag nr. L 57).

Lovforslaget indeholder forslag til ændringer i lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet og lov om kommunale valg.

I alle tre valglove foreslås indsat bestemmelser, der regulerer kandidaters deltagelse i stemmeoptællingen. Det fastsættes således, at kandidater ikke kan deltage i optællingen af de stemmer, der er afgivet for det parti/den kandidatliste, som vedkommende kandidat opstiller for. Kandidater kan heller ikke deltage i opgørelsen af disse stemmers fordeling på personlige stemmer for hver enkelt kandidat og partistemmer/listestemmer. Samtidig foreslås det udtrykkeligt fastsat, i overensstemmelse med gældende retstilstand, at kandidater til valget kan varetage hverv som valgstyrer og tilforordnet vælger ved folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg samt ved kommunale valg tillige hvervet som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Det foreslås desuden lovfæstet i folketingsvalgloven, at kandidatanmeldelser m.v. tidligst kan indleveres til anmeldelsesmyndigheden, når valget er udskrevet.

For så vidt angår kommunale valg foreslås det fastsat, at beslutninger om ændring af kommunalbestyrelsers og amtsråds medlemstal skal være truffet senest den 1. september i valgåret for at få virkning fra førstkommende valgperiode. Der foreslås desuden foretaget en præcisering vedrørende det tidspunkt forud for valget, hvor kandidater og stillere skal opfylde bopælsbetingelsen m.v. for valgret. Det foreslås således fastsat, at bopælsbetingelsen m.v. skal være opfyldt fredagen 25 dage før valgdagen eller, hvis dette ikke er tilfældet, kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen.

Lovforslaget indeholder desuden enkelte ændringer af redaktionel karakter i alle tre valglove.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings hurtige og velvillige behandling.