Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (31. marts 2004)

 

Indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om Det Etiske Råd

(Lovforslag nr. L 208).

Lovforslaget indebærer oprettelse af et nyt etisk råd – Det Etiske Råd – som skal dække etisk rådgivning – hovedsagelig i forbindelse med anvendelse af bio- og genteknologier – i relation til mennesker, natur, miljø og fødevarer, og til problemstillinger, der går på tværs af disse emner. I forhold til det nuværende etiske råd er der således tale om en udvidelse af rådets virksomhedsområde.

Grundlæggende svarer det foreslåede nye Etiske Råds organisation og funktion til, hvad der er gældende for det nuværende etiske råd.

Forslaget skal ses på baggrund af regeringens indsats for løbende at sanere råd, nævn, udvalg og centre med sigte på at effektivisere den statslige administration, at forbedre mulighederne for tværgående opgaveløsning og at frigøre ressourcer til højt prioriterede formål, jf. regeringens initiativ: Mere velfærd og mindre bureaukrati, januar 2002.

Det foreslås, at der – som efter den hidtidige lov – oprettes et særligt folketingsudvalg – Udvalget vedrørende Det Etiske Råd – på 9 medlemmer, der bl.a. har til opgave løbende at følge arbejdet i Det Etiske Råd ved fælles møder og lignende. Udvalget kan endvidere anmode Det Etiske Råd om at behandle nærmere angivne emner inden for rådets virksomhedsområde.

Det Etiske Råd foreslås at bestå af 17 medlemmer – som efter den hidtidige lov – som udnævnes (beskikkes) af indenrigs- og sundhedsministeren efter følgende regler: 9 medlemmer udpeges af folketingsudvalget (Udvalget vedrørende Det Etiske Råd), 4 medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren, 1 medlem udpeges af miljøministeren, 1 medlem udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, 1 medlem udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Det Etiske Råd rådgiver Folketing, ministre og offentlige myndigheder om de etiske spørgsmål, som hører under rådets virksomhedsområde.

Rådet har pligt til at følge udviklingen på det bio- og genteknologiske område. Rådet afgiver udtalelser eller redegørelser om de almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier indenfor ét eller flere af følgende områder:

1)   sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samt brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre,

2)   natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed samt en bæredygtig udvikling og

3)   fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion.

Rådet har endvidere pligt til at følge udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om de øvrige almene og principielle etiske spørgsmål, der særligt knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket, herunder anvendelse af nye behandlingsformer, ny diagnostisk teknik og ny medicinsk teknologi samt spørgsmål om registrering, videregivelse og anvendelse af oplysninger om arvelige sygdomme eller egenskaber hos enkeltpersoner eller grupper af personer.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar 2005.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslagets bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.