Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Ændring af folketingsvederlaget m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 11. juni 1997, som ændret ved lov nr. 255 af 4. maj 1998 og lov nr. 356 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 108 affattes således:

»§ 108. Folketingets medlemmer modtager et grundvederlag, jf. stk. 2, og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem, jf. stk. 3. Ethvert folketingsmedlem er forpligtet til at modtage grundvederlaget og omkostningstillægget.

Stk. 2. Grundvederlaget udgør samme beløb som den til enhver tid gældende løn på skalatrin 51 (lønskalaen for statstjenestemænd).

Stk. 3. Omkostningstillægget udgør kr. 45.000 årligt for medlemmer valgt i Danmark og kr. 60.000 årligt for medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne.

Stk. 4. Til et ordinært medlem med fast supplerende bolig i Københavnsområdet kan der ydes godtgørelse for boligudgifter m.v., såfremt afstanden og den samlede daglige rejsetid med offentlige transportmidler mellem bopælen og Folketinget gør det rimeligt, at medlemmet vil kunne overnatte i København. Godtgørelsen udgør op til kr. 70.000 pr. år, hvoraf op til kr. 50.000 mod dokumentation udbetales til dækning af egentlige boligudgifter. Uden dokumentation kan der til et sådant medlem udbetales kr. 20.000 til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Til medlemmer, for hvem der vederlagsfrit af Folketinget stilles bolig til rådighed, og som opfylder betingelserne for at få godtgørelse for boligudgifter, udbetales alene kr. 20.000 årligt. Godtgørelse for egentlige boligudgifter efter 2. pkt. kan ydes i op til 3 måneder efter medlemskabets ophør.

Stk. 5. Omkostningstillægget efter stk. 3 og godtgørelsen for boligudgifter m.v. efter stk. 4 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter m.v. Værdien af fri bolig, der stilles til rådighed af Folketinget for dettes medlemmer, jf. stk. 4, 4. pkt., medregnes ikke i den skattepligtige indkomst.

Stk. 6. Omkostningstillægget efter stk. 3 og godtgørelsen for boligudgifter m.v. efter stk. 4 er angivet i oktober 1999-niveau. Beløbene reguleres med samme procentvise ændring (1 decimal) som den procentvise ændring i det samlede forbrugerprisindeks henholdsvis forbrugerprisindeksets boligpost i forhold til juli 1999. Det regulerede beløb afrundes til hele kroner. Reguleringer sker på grundlag af indeks for januar og juli for tidsrummene 1. april 30. september og 1. oktober 31. marts. Første regulering foretages pr. 1. april 2000.

Stk. 7. Medlemmer, der ikke får godtgørelse for boligudgifter m.v. efter stk. 4, kan i nærmere bestemt omfang få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet.

Stk. 8. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter nærmere regler om medlemmers ret til at modtage godtgørelse for boligudgifter m.v. efter stk. 4, retningslinjer for krav til dokumentation for egentlige boligudgifter og beregning af godtgørelse for udgifter til ejerbolig og lign., jf. stk. 4, 2. pkt., regler om godtgørelse for egentlige boligudgifter efter medlemskabets ophør efter stk. 4, sidste pkt., samt nærmere regler om dækning af medlemmernes udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet efter stk. 7.«

2. § 109, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Et ordinært medlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg, eller som på grund af sygdom udtræder af Folketinget, oppebærer eftervederlag, der svarer til grundvederlag efter § 108, stk. 2, i det antal måneder, der svarer til det halve af det hele antal måneder, den pågældende senest i en sammenhængende periode har været medlem af Folketinget eller medlem af Europa-Parlamentet. En medlemsperiode, hvor den pågældende samtidig har været medlem af Folketinget og Europa-Parlamentet, medregnes kun én gang. For at en medlemsperiode i Europa-Parlamentet kan indgå i beregningen af eftervederlagsperioden, skal medlemskabet ligge umiddelbart forud for folketingsperioden. Eftervederlaget ydes mindst i 12 måneder og højest i 24 måneder. Et midlertidigt medlem, der er indtrådt som følge af et medlems orlov, oppebærer efter sin udtræden i forbindelse med folketingsvalg, sygdom eller det ordinære medlems tilbagevenden eftervederlag i det halve af orlovsperiodens hele antal måneder, såfremt orlovsperioden er sammenhængende og udgør mindst 6 måneder.

Stk. 3. I eftervederlaget efter stk. 2 modregnes for medlemmer fra og med den 13. måned for følgende indtægter:

1) Løn, rådighedsløn, ventepenge eller pension som tjenestemand,

2) løn fra ansættelse på andre vilkår end tjenestemandsvilkår inden for staten, folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns Kommunes skolevæsen, Færøernes landsstyre, Grønlands hjemmestyre, i en kommune, et koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed,

3) løn fra ansættelse i et aktieselskab, som efter en opgaveomlægning varetager de arbejdsopgaver, inden for hvilke den pågældende var beskæftiget som ansat i staten eller folkekirken, og hvori staten ejer mere end 50 pct. af aktierne,

4) grundvederlag, eftervederlag eller pension som statsrevisor, borgmester eller rådmand,

5) pension efter lov om vederlag og pension m.v. for ministre,

6) løn, vederlag, eftervederlag eller pension fra medlemskab af Europa-Parlamentet og Kommissionen samt fra hverv i internationale organisationer, hvortil udpegning sker efter indstilling af den danske stat,

7) løn for personligt arbejde i ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af nr. 1-3 eller 6,

8) indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed svarende til bidragsgrundlaget efter arbejdsmarkedsfondslovens § 10, stk. 1 eller 2,

9) fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold eller erhvervsforhold, i det omfang de nævnte indkomster ikke er omfattet af nr. 1 eller 6,

10) udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven samt udbetalinger fra tilsvarende udenlandske pensionsordninger, når disse har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold, dog ikke pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og nr. 4, litra c-e, samt opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke, i det omfang der udbetales vederlag og eftervederlag i henhold til lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

Stk. 5. I ganske særlige tilfælde, hvor den pågældendes helbredsmæssige, økonomiske eller sociale forhold taler derfor, kan der ved beslutning af Folketingets formand efter forhandling med næstformændene bevilges eftervederlag i yderligere indtil 12 måneder.

Stk. 6. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter de nærmere retningslinjer for beregning af eftervederlagsperioden efter stk. 2 samt bestemmelserne om modregning efter stk. 3.«

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 7-14.

3. I § 109, stk. 8, der bliver stk. 12, ændres »stk. 3-7« til: »stk. 7-11«.

4. I § 109, stk. 9, der bliver stk. 13, indsættes efter »vederlag«: », jf. § 108, stk. 1-3,«, og som 2. pkt. indsættes:

»Et midlertidigt medlem modtager endvidere godtgørelse til egentlige boligudgifter og udgifter til dobbelt husførelse efter regler fastsat af Udvalget for Forretningsordenen.«

5. I § 115 ændres »§ 108, stk. 1, 2. pkt.,« til: »§ 108, stk. 2,«.

6. § 120 affattes således:

»§ 120. Der tilkommer Folketingets formand et grundvederlag svarende til 125 pct. af grundvederlaget til ministre, jf. lov om vederlag og pension m.v. for ministre. Til Folketingets formand ydes endvidere omkostningstillæg efter reglerne i § 108, stk. 3. Folketingets formand modtager ikke godtgørelse for boligudgifter m.v. efter reglerne i § 108, stk. 4.

Stk. 2. Vederlaget kan ikke oppebæres samtidig med eftervederlag eller pension i henhold til lov om vederlag og pension m.v. for ministre.«

7. § 121 affattes således:

»§ 121. Folketingets formand har ret til eftervederlag efter samme regler, som gælder for statsministeren efter lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

Stk. 2. Eftervederlag kan ikke oppebæres samtidig med vederlag, eftervederlag eller pension i henhold til lov om vederlag og pension m.v. for ministre.«

8. I § 126 d ændres »og §§ 126 b-126 c« til: »§§ 126 b, 126 c og 126 g«.

9. Efter § 126 f indsættes som ny paragraf:

»§ 126 g. Pensioner, der tilkommer medlemmer, der er udtrådt af Folketinget efter 31. december 1999, eller vil tilkomme sådanne medlemmers efterlevende ægtefæller, beregnes efter § 110 henholdsvis § 111, således at en pensionsret, der opstår i perioden 1. januar-31. december 2000, beregnes med 4/6 af den i § 126 a, stk. 2, 2. pkt., nævnte stigning, henholdsvis med personlige tillæg, der pr. 1. januar 2000 udgør 2/6 af det i § 126 a, stk. 2, 1. pkt., nævnte tillæg, og således at en pensionsret, der opstår i perioden 1. januar-31.december 2001, beregnes med 5/6 af den i § 126 a, stk. 2, 2. pkt., nævnte stigning, henholdsvis med personlige tillæg, der pr. 1. januar 2001 udgør 1/6 af det i § 126 a, stk. 2, 1. pkt., nævnte tillæg. Pr. 1. januar 2001 og 1. januar 2002 udmøntes de resterende af de i § 126 a, stk. 2, 2. pkt., nævnte stigninger, jf. § 126 c.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000. Godtgørelsen for boligudgifter m.v. udbetales dog først fra 1. april 2000 med virkning fra 1. januar 2000.

    Stk. 2. Loven har ikke virkning for de folketingsmedlemmer, hvis hele funktionstid som medlem af eller formand for Folketinget ligger forud for den 1. januar 2000, samt sådanne medlemmers efterladte. Med hensyn til pensioner på grundlag af medlemskab som nævnt i 1. pkt. finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen