Den fulde tekst

Fremsat den 24. februar 2005 af indenrigs‑ og sundhedsministeren (Lars Løkke  ;Rasmussen)

Forslag

til

Lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områder (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

 

§ 1

I lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved lov nr. 139 af 2. marts 1994, lov nr. 345 af 17. maj 2000, lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 69 af 4. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. For hver region nedsættes en epidemikommission, der består af en politimester, udpeget af Justitsministeriet, en embedslæge, udpeget af embedslægeinstitutionen, en dyrlæge, udpeget af Fødevarestyrelsen, en regionschef, udpeget af Told- og Skattestyrelsen, samt tre af regionsrådet valgte medlemmer. Politimesteren, i København politidirektøren, er formand for kommissionen.

Stk. 2. Valget af de regionale medlemmer har virkning for den regionale valgperiode.«

2. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »Amtskommunerne samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner« til: »regionerne«.

§ 2

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 52, stk. 1, nr. 4, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 3

I lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende, som ændret ved lov nr. 1313 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften i kapitel 2 ændres »amtskommuner« til: »regioner«.

2. I § 2 ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

3. I § 2 b, stk. 2 og 3, ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.

4. I § 10 a, stk.2, ændres »amtskommunen« til: »regionen«.

5. Kapitel 4 ophæves.

§ 4

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som blandt andet ændret ved lov nr. 1042 af 23. december 1998, lov nr. 493 af 7. juni 2001, lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 382 af 28. maj 2003 og senest ved lov nr. 214 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, nr. 3, ændres »region« til: »område«.

2. I § 54, stk. 1, ændres », en amtskommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Kommune« til: »eller et regionsråd«.

3. I § 54, stk. 2, ændres «, en amtskommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab eller Bornholms Kommune« til: «eller et regionsråd«.

4. § 55, stk. 1, affattes således:

»En regions sygehusapotek eller sygehusapoteksfilial kan levere lægemidler og andre varer til regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. sundhedslovens § 75, stk. 2.«

5. I § 55, stk. 3, ændres »amternes og H:S’« til: »regionernes«.

6. I § 66 ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg kommuner« til: »regionsrådene«.

7. Bilag A affattes således:

»Bilag A

Landets inddeling i områder, jf. § 4, stk. 2, nr. 3.

Område I: Region Nordjylland og Region Midtjylland

Område II: Region Syddanmark

Område III: Region Hovedstaden og Region Sjælland«.

§ 5

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret blandt andet ved lov nr. 256 af 12. april 2000 og senest ved § 5 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 45, stk. 2, udgår »embedslægerne,«.

§ 6

I lov om vandforsyning jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som ændret blandt andet ved lov om ændring af lov om vandforsyning nr. 1273 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 1151 af 17. december 2003 og senest ved § 3 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 62, stk. 5, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

2. I § 64, stk. 1, ændres »vedkommende embedslægeinstitution« til: »Sundhedsstyrelsen«.

3. I § 72, stk. 2, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

4. I § 80, stk. 1, nr. 2, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 7

I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som ændret ved lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 ændres »amtskommunerne, Bornholms Kommune eller Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »regionerne«.

§ 8

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 57, stk. 1, 2. pkt., ændres »vedkommende embedslæge« til: »Sundhedsstyrelsen«.

2. I § 82, stk. 1, nr. 3, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 9

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001, som ændret ved § 18 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 18 i lov nr. 69 af 4. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, 1. pkt., ændres »kommunernes sygehuse, Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »regionernes sygehuse«.

2. I § 2, stk. 6, 2. pkt., ændres »bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab og Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

3. § 4 b, stk. 1, affattes således:

»§ 4 b. Regionsrådene nedsætter i forening regionale videreuddannelsesråd for læger for henholdsvis

1) Hovedstadsregionen og Region Sjælland,

2) Region Syddanmark, og

3) Region Midtjylland og Region Nordjylland.«

4. I § 4 b, stk. 2, ændres »regionens amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »regionerne«.

5. § 5 f, stk.1, 1. pkt., affattes således:

»§ 5 f. Ordination af euforiserende stoffer som led i behandling af personer for stofmisbrug foretages af læger ansat i kommunale eller regionale lægestillinger samt ved private institutioner, hvormed en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået aftale om behandling.«

6. I § 14, stk. 1, ændres »kommunale lægestillinger samt i lægestillinger ved Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »kommunale samt regionale lægestillinger«.

§ 10

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 28. august 2001, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 98, stk.4, ændres »Embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 11

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, som ændret ved lov nr. 436 af 9. juni 2004, lov nr. 440 af 9. juni 2004 og lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 24, stk. 1, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

2. I § 30, stk. 2, ændres »Embedslægeinstitutionen« to steder til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 12

I lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, som ændret ved lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »Amtsrådene« til: »Regionsrådene«.

2. I § 2, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

3. § 2, stk. 2, ophæves.

4. I § 3, stk. 2, ændres »den region« til: »den eller de regioner«.

5. I § 3, stk. 3, ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.

6. I § 3, stk. 6, og i § 4, stk. 6, ændres »amtskommunale« til: »for regionsrådene gældende«.

7. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtskommunerne« til: »regionsrådene«.

8. § 28, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

9. I § 28, stk. 1, 3. pkt., og stk. 5, ændres »amtskommune« til: »regionsråd«.

10. I § 28, stk. 1, 4. pkt., ændres »Amtskommunen« til: »Regionsrådet«.

11. I § 28, stk. 3, ændres »den kommunale styrelseslov § 16, stk. 10.« til: »lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab § 11.«, og to steder ændres »Amtsrådet« til: »Regionsrådet«.

§ 13

I lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 319 af 5. maj 2004, ved § 3 i lov nr. 102 af 17. december 2004, og ved § 3 i lov nr. 116 af 17. december 2004, foretages følgende ændring:

1. § 18 affattes således:

»§ 18. Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud efter sundhedslovens kapitel 15 og kapitel 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter § 149 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 % af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 61, stk. 2 og § 65, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 66 – 70, 72 og 73 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1.«

§ 14

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 319 af 5. maj 2004, lov nr. 471 af 9. juni 2004, ved § 2 i lov nr. 102 af 17. december 2004, lov nr. 115 af 17. december 2004 og ved § 2 i lov nr. 116 af 17. december 2004, foretages følgende ændring:

1. § 14 a affattes således:

»§ 14 a. Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud efter sundhedslovens kapitel 15 og kapitel 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter § 149 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 % af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 61, stk. 2 og § 65, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 66 – 70, 72 og 73 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1.«

§ 15

I lov nr. 384 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd« til: »og regioner«.

§ 16

I lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

§ 17

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Bemærkninger til lovforslaget

1. Almindelige bemærkninger

Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af en ny kommunalreform.

Forslaget er således et led i udmøntningen af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004.

Aftalen indebærer, at der gennemføres en kommunalreform, som grundlæggende ændrer rammerne for varetagelsen af de offentlige opgaver og den offentlige service i Danmark.

Reformen tegner en ny offentlig sektor, hvor kommuner, regioner og stat har hver sin opgavemæssige identitet. Staten fastlægger de overordnede rammer. Kommunerne varetager de direkte borgerrettede opgaver og bliver dermed for borgere og virksomheder hovedindgangen til den offentlige sektor. Fem nye regioner får ansvaret for sundhedsvæsenet samt regionale udviklingsopgaver og får ansvaret for at løse visse driftsopgaver for kommunerne.

Reformen indebærer, at amtskommunerne, H:S og Hovedstadens Udviklingsråd nedlægges, at der sker en ny fordeling af de opgaver, der løses i den offentlige sektor, mellem kommuner, regioner og statslige myndigheder, og at antallet af skatteudskrivende niveauer reduceres fra tre til to.

Det foreliggende lovforslag udmønter tilpasningen af den eksisterende lovgivning til den nye regionale struktur i et antal love på sundhedsområdet, miljøområdet, det videnskabelige område og det sociale område, hvor der er tale om mindre konsekvensrettelser.

Følgende love ændres:

lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme,

lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet,

lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende,

lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 om apotekervirksomhed,

lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter,

lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsyning,

lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner,

lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord,

lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 om udøvelse af lægegerning,

lovbekendtgørelse nr. 753 af 28. august 2001 om miljøbeskyttelse,

lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002 om miljø og genteknologi

lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter,

lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004 om social pension,

lov nr. 384 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner samt

lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd.

Ved lovforslaget ændres de regler i lovene, der regulerer amtskommunernes opgavevaretagelse, herunder regler, der tillægger amtskommunerne m.v. en myndighedskompetence, idet det foreslås, at regionsrådet i de nye regioner skal varetage denne opgave.

Der foretages ikke i lovforslaget andet end konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. Til de love, hvor konsekvensændringerne er mere omfattende end direkte ændring til region, regionsråd m.v. bemærkes følgende:

1.1. Ændringen af lov om apoteksvirksomhed

1.1.1. Inddeling af landet i apoteksregioner

Apotekerlovens § 4, stk. 2, nr. 3, fastslår, at et apotek kan nedlægges, hvis apotekeren tilbydes bevilling til et andet apotek inden for samme region.

Med lovforslaget foreslås begrebet »region« ændret til »område« for ikke at skabe grundlag for forveksling mellem »apoteksregioner« og de fremtidige regioner.

Danmark er efter de gældende regler inddelt i 3 apoteksregioner. Den nuværende inddeling af landet i tre apoteksområder foreslås opretholdt, idet den geografiske afgrænsning af områderne foreslås angivet ved de kommende regioner, således at den nuværende geografiske udstrækning af de tre apoteksområder så vidt muligt søges fastholdt, jf. bemærkningerne til § 4, nr. 7.

1.1.2. Regler om offentlige sygehusapoteker

Efter apotekerlovens § 54 kan staten, amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Kommune oprette sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer.

Som følge af nedlæggelsen af amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab og oprettelsen af fem nye regioner, der skal varetage sygehusdriften, foreslås bestemmelsen ændret, således at amtskommunernes, Hovedstadens Sygehusfællesskabs og Bornholms Kommunes adgang til at oprette sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer tillægges regionsrådene.

Apotekerlovens § 55, stk. 1, fastlægger sygehusapotekernes leveranceadgang. Bestemmelsen foreslås videreført, idet »amtskommune« ændres til »region«. Der er ikke tilsigtet en udvidelse af sygehusapotekernes leveranceadgang. Ændringen indebærer alene, at regionernes sygehusapoteksbetjening samles i færre regioner som konsekvens af, at driften af sygehusvæsenet samles i færre regioner.

Efter apotekerlovens § 55, stk. 3, kan indenrigs- og sundhedsministeren tillade et af amtskommunernes eller H:S’ sygehusapoteker at levere radioaktive lægemidler til sygehuse og institutioner omfattet af § 55, stk. 1, som ikke tilhører sygehusapotekets ejer.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres, således at ministeren bemyndiges til at tillade et af regionernes sygehusapoteker at foretage den nævnte levering.

1.1.3. Udpegning af takstkonsulent

Efter apotekerlovens § 66 beskikker indenrigs- og sundhedsministeren 7 takstkonsulenter, der bistår Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med afgivelse af udtalelse til ministeren om regler vedrørende apotekernes priser ved salg af lægemidler til forbrugerne, jf. apotekerlovens § 44. En takstkonsulent beskikkes efter indstilling fra Amtsrådsforeningen og Københavns og Frederiksberg kommuner i forening. Det foreslås, at denne adgang til at indstille en takstkonsulent fremover tillægges regionsrådene i forening.

1.2. Ændringen af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Ifølge den gældende komitélov nedsætter amtsrådene regionale videnskabsetiske komitéer. Et amtsråd kan nedsætte en eller flere komitéer inden for sit geografiske område, ligesom en komité kan nedsættes af flere amtsråd.

Der er i dag etableret i alt 8 videnskabsetiske komitéer, som fordeler sig således: 2 for Københavns og Frederiksberg kommuner, 1 for Københavns Amt, 1 for Bornholms Regionsråd, Frederiksborg, Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter, 1 for Vejle og Fyns amter, 1 for Ribe, Ringkøbing og Sønderjyllands amter, 1 for Århus Amt og 1 for Viborg og Nordjyllands amter.

Den nuværende praksis med fleksibel adgang for amtskommunerne til at nedsætte regionale komitéer på tværs af amtskommunale grænser søges videreført med forslaget. Beslutning om etablering af de videnskabsetiske komitéer og om et eventuelt samarbejde herom med andre regionsråd forudsættes forberedt af de forberedelsesudvalg, der nedsættes for de respektive regioner i forbindelse med kommunalreformen.

1.3. Ændringen af lov om social pension samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

I de sociale pensionslove foreslås konsekvensændringer af reglerne om helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister som følge af, at lov om offentlig sygesikring ophæves og erstattes med sundhedsloven i forbindelse med kommunalreformen.

2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Som det fremgår af aftalen om strukturreformen, vil ændringerne i opgavefordelingen i forbindelse med reformen blive gennemført ud fra princippet om, at reformen er udgiftsneutral, og pengene følger opgaverne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendte på den baggrund lovforslaget i DUT-høring den 28. oktober 2004. Formålet med drøftelserne har været at kvalificere skønnene over de økonomiske konsekvenser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og de kommunale parter er enige om, at lovforslaget er udgiftsneutralt.

Lovforslaget skønnes således hverken at have økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for de statslige myndigheder, regioner eller kommunerne.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget medfører ikke erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR), som har vurderet, at forslaget ikke er erhvervsrelevant. Forslaget bør således ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler med henblik på vurdering af eventuelle, administrative konsekvenser for erhvervslivet.

4. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

5. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

6. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget

 

Positive
Konsekvenser/mindreudgifter

Negative
Konsekvenser/merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner

-

-

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner

-

-

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

-

-

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

-

-

Miljømæssige konsekvenser

-

-

Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

7. Hørte myndigheder og organisationer m.fl.:

Kommunale parter : Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Bornholms Kommune, Sygesikringens Forhandlingsudvalg.

Faglige organisationer m.fl.: Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Sygeplejeråd, Forbundet af Offentligt Ansatte, Danmarks Apotekerforening, Den Almindelige Danske Jordemoderforening, Dansk Tandlægeforening, Tandlægernes Nye Landsforening, Amtstandlægekollegiet, Ergoterapeutforeningen, Dansk Farmaceutforening, Dansk Psykologforening, Danske Fysioterapeuter, Foreningen af Fodterapeuter, Foreningen af Kliniske Diætister, Dansk Kiropraktor-Forening, Dansk Laborantforening, Dansk Tandplejerforening Danske Bioanalytikere, Farmakonomforeningen, Foreningen af Radiografer i Danmark, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Foreningen af socialchefer, HK Danmark, Akademikernes Centralorganisation (AC), Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Landsorganisationen i Danmark (LO).

Patientforeninger m.fl.: Forbrugerrådet, Patientforeningen i Danmark, Patientforum, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Handicapforbund, Landsforeningen for Bedre Hørelse, Ældresagen, ÆldreForum, Hospice Forum Danmark, Rådet for Socialt Udsatte, Ældremobiliseringen, Hjernesagen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Landsforeningen SIND, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen Bedre Psykiatri, Foreningen Pårørende til Sindslidende, Alkoholpolitisk Landsråd, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark, Blå Kors Danmark, Lænkeambulatorierne i Danmark, Minnesotaforeningen.

Private foreninger m.fl.: Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Forsikring & Pension, Patientforsikringen, Sankt Lukas Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sct. Maria Hospice, Epilepsihospitalet i Dianalund, Sclerosecenter Haslev, Sclerosecenter Ry, Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes Fysiurgiske Ambulatorium, Dronning Alexandrines Gigtsanatorium, Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem, Gigtsanatoriet i Skælskør, Institut for Muskelsvind, Vejlefjord, Center for Hjerneskade, OASIS, RCT-Jylland, Dansk Optikerforening, Foreningen af Parallelimportører af lægemidler, Industriforeningen for Generiske Lægemidler, Lægemiddelindustriforeningen, Megros, Falck A/S.

Statslige myndigheder m.fl.: Patientklagenævnet, Ankestyrelsen, Datatilsynet, Den Centrale Videnskabsetiske Komité, Patientskadeankenævnet, Lægemiddelskadeankenævnet, Det Etiske Råd, Konkurrencestyrelsen, Rigsrevisionen, Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, Århus Universitet, Aalborg Universitet, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Sundhed, Færøernes Landsstyre.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget

Til § 1

Der er alene tale om en redaktionel ændring som en følge af, at amtskommunerne nedlægges og erstattes af fem folkevalgte regioner. Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner samt Københavns lufthavn i Kastrup bliver med den nye regionsinddeling en del af Region Hovedstaden. Der henvises til de almindelige bemærkninger.

Til § 2

Forslaget er en konsekvens af, at sundhedsloven ophæver lov om embedslægeinstitutioner m.v., og at embedslægeinstitutionerne fremover vil være en organisatorisk del af Sundhedsstyrelsen. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at opgaven som hidtil i praksis kan varetages af embedslægen.

Til § 3

Forslaget er en konsekvensændring som følge af kommunalreformen. Der henvises til de almindelige bemærkninger ovenfor.

Til § 4

Ændringen i nr. 1 indebærer, at begrebet »region« ændres til »område«. Om baggrunden herfor henvises til de almindelige bemærkninger.

Ændringen i nr. 2 og 3 indebærer, at amtskommunernes, Hovedstadens Sygehusfællesskabs og Bornholms Kommunes adgang til at oprette sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer tillægges regionsrådene.

Bestemmelsen i nr. 4 fastlægger sygehusapotekernes leveranceadgang. Bestemmelsen svarer til den nugældende § 55, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed. Med ændringen af »amtskommune« til »region« er der ikke tilsigtet en udvidelse af sygehusapotekernes leveranceadgang. Ændringen indebærer alene, at regionernes sygehusapoteksbetjening samles i færre regioner som konsekvens af, at driften af sygehusvæsenet samles i færre regioner. Bestemmelsens formulering er endvidere tilpasset formuleringen af § 75, stk. 2, i forslag til sundhedsloven.

Ændringen i nr. 5 indebærer, at levering af radioaktive lægemidler til sygehuse og institutioner, der ikke tilhører sygehusapotekets ejer, jf. § 55, stk. 1, fremover efter indenrigs- og sundhedsministerens tilladelse kan ske af et sygehusapotek i en region. Leveringen varetages i dag af Hovedstadens Sygehusfællesskabs sygehusapotek, men opgaven forudsættes fremover at overgå til Region Hovedstaden.

Bestemmelsen i nr. 6 indebærer, at adgangen til at indstille én af i alt syv taktskonsulenter til indenrigs- og sundhedsministeren tillægges regionsrådene i forening.

Danmark er efter gældende regler inddelt i 3 apoteksregioner, hvoraf

Region I omfatter Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Århus Amt,

Region II omfatter Ribe Amt, Vejle Amt, Sønderjyllands Amt og Fyns Amt og

Region III omfatter Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt og Bornholms Kommune.

Den nuværende inddeling af landet i tre apoteksområder foreslås med nr. 7 opretholdt, idet den geografiske afgrænsning af områderne foreslås angivet ved de kommende regioner, således at den nuværende geografiske udstrækning af de tre apoteksområder så vidt muligt søges fastholdt.

Det foreslås, at apoteksområderne får følgende opdeling:

Område I: Region Nordjylland og Region Midtjylland

Område II: Region Syddanmark

Område III: Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Til § 5

Forslaget er en konsekvens af, at sundhedsloven ophæver lov om embedslægeinstitutioner m.v., og at embedslægeinstitutionerne fremover vil være en organisatorisk del af Sundhedsstyrelsen. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at opgaven som hidtil i praksis kan varetages af embedslægen.

Til § 6

Bestemmelserne i nr. 1-4 foreslås alle ændret som en konsekvens af, at sundhedsloven ophæver lov om embedslægeinstitutioner m.v., og at embedslægeinstitutionerne fremover vil være en organisatorisk del af Sundhedsstyrelsen. Bestemmelserne er ikke til hinder for, at de indeholdte opgaver som hidtil i praksis kan varetages af embedslægen.

Til § 7

Bestemmelsen er en konsekvensændring som følge af kommunalreformen.

Kommunalreformen indebærer blandt andet, at amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab nedlægges, samt at regionsrådene får ansvaret for sygehusvæsenet.

Til § 8

Bestemmelserne i nr. 1-2 foreslås begge ændret som en konsekvens af, at sundhedsloven ophæver lov om embedslægeinstitutioner m.v., og at embedslægeinstitutionerne fremover vil være en organisatorisk del af Sundhedsstyrelsen. Bestemmelserne er ikke til hinder for, at de indeholdte opgaver som hidtil i praksis kan varetages af embedslægen.

Til § 9

Ved ændringen af nr. 1-4 og 6 er der alene tale om redaktionelle ændringer som en følge af, at de amtskommunale opgaver samt opgaverne under Hovedstadens Sygehusfællesskab overgår til de fem nye regionsråd. Der henvises til de almindelige bemærkninger.

Den ændrede udformning af bestemmelsen i nr. 5 er en konsekvens af de ændringer af substitutionsbehandlingen af stofmisbrugere, som gennemføres med kommunalreformen. Bestemmelsen skal sammenholdes med sundhedslovforslagets § 143, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere, der har bopæl i kommunen. Det nødvendige behandlingstilbud kan tilvejebringes ved, at kommunalbestyrelsen selv etablerer behandlingspladser, ved at kommunalbestyrelsen træffer aftale med andre kommunalbestyrelser eller med et regionsråd om at stille behandlingspladser til rådighed, eller ved at kommunalbestyrelsen indgår aftale med private institutioner. Bestemmelsen er udformet således, at den ikke udelukker, at også et regionsråd ved aftale kan vælge helt eller delvis at videregive ordinationsretten til læger ansat ved en privat behandlingsinstitution.

Til § 10

Forslaget er en konsekvens af, at sundhedsloven ophæver lov om embedslægeinstitutioner m.v., og at embedslægeinstitutionerne fremover vil være en organisatorisk del af Sundhedsstyrelsen. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at opgaven som hidtil i praksis kan varetages af embedslægen.

Til § 11

Efter de gældende regler skal den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger vedrørende fremstilling, anvendelse, import, transport, udsætning, salg eller markedsføring af genetisk modificerede organismer, straks underrette tilsynsmyndigheden og embedslægeinstitutionen om alle driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer, som kan være til skade for miljø, natur eller sundhed eller indebære fare herfor. Underretning skal ifølge nr. 1 fremover gives til Sundhedsstyrelsen, som embedslægeinstitutionen vil være en organisatorisk del af, jf. § 213, stk. 2, i forslaget til sundhedsloven.

Efter de gældende regler kan embedslægeinstitutionen påklage visse afgørelser efter lov om miljø og genteknologi. Denne ret vil ifølge nr. 2 fremover tilkomme Sundhedsstyrelsen, som embedslægeinstitutionen, som oven for nævnt, vil være organisatorisk del af.

Til § 12

Ifølge den gældende komitélov nedsætter amtsrådene regionale videnskabsetiske komitéer. Et amtsråd kan nedsætte en eller flere komitéer inden for sit geografiske område, ligesom en komité kan nedsættes af flere amtsråd.

Denne praksis søges videreført med forslagets nr. 1-3, idet der også med den nye regionale inddeling i 5 regioner kan være behov for mere end én komité i visse regioner, mens andre regioner kan have så få anmeldelser, at de med fordel kan gå sammen om en fælles komité.

Nr. 4-6 omhandler alene konsekvensændringer som følge af nedlæggelsen af amtskommunerne og oprettelsen af regionerne.

Vedrørende nr. 7 om medlemsperioden i komitéerne gælder det, at såvel medlemmerne af de regionale komitéer som af Den Centrale Videnskabsetiske Komité vælges for 4 år ad gangen, svarende til den amtskommunale valgperiode. Komitéernes aktuelle funktionsperiode, der udløber ultimo 2005, vil som følge af forlængelsen af de nuværende amtsråds funktionsperiode blive forlænget med et år til udgangen af 2006. Herefter vil de nye regionsråd skulle udpege medlemmer.

Beslutning om etablering af de videnskabsetiske komitéer og om et eventuelt samarbejde herom med andre regionsråd forudsættes forberedt af de forberedelsesudvalg, der nedsættes for de respektive regioner i forbindelse med kommunalreformen.

Regulering af denne 1-års forlængelse af komitéernes funktionsperiode vil ske i forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som tillige indebærer, at funktionsperioden for de udvalg m.v., som amtskommunerne har været forpligtet til at nedsætte, tilsvarende forlænges.

Opgaven med at finansiere de regionale komitéer foreslås med nr. 8, 10 og 11 ligeledes uændret overført fra amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab til regionsrådene.

Ændringerne i nr. 9 og 12 er en konsekvens af nedlæggelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab samt af, at lov om kommunernes styrelse ændres.

Til § 13

Bestemmelsen er en konsekvensændring som følge af kommunalreformen. Der henvises til de almindelige bemærkninger ovenfor.

Til § 14

Bestemmelsen er en konsekvensændring som følge af kommunalreformen. Der henvises til de almindelige bemærkninger ovenfor.

Til § 15

Bestemmelsen er en konsekvensændring som følge af kommunalreformen.

Kommunalreformen indebærer, at amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd nedlægges, og at regionerne får ansvaret for sygehusvæsenet. Hovedstadens Udviklingsråds opgaver skal fremover varetages af Region Hovedstaden.

Til § 16

Bestemmelsen er en konsekvensændring som følge af kommunalreformen. Der henvises til de almindelige bemærkninger ovenfor.

Til § 17

Bestemmelsen indebærer, at loven træder i kraft 1. januar 2007 samtidig med ikrafttrædelsen af de øvrige lovændringer, der sker som følge af kommunalreformen.Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

 

 

§ 1

 

 

I lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved lov nr. 139 af 2. marts 1994, lov nr. 345 af 17. maj 2000, lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 69 af 4. februar 2004, foretages følgende ændringer:

 

 

 

 

 

1. § 3 affattes således:

§ 3. For hver amtskommune og Bornholms Kommune nedsættes en epidemikommission, der består af en politimester, udpeget af justitsministeriet, en embedslæge, udpeget af embedslægeinstitutionen, en dyrlæge, udpeget af veterinærdirektoratet, en regionschef, udpeget af Told- og Skattestyrelsen, samt tre af amtsrådet henholdsvis af Bornholms Kommunalbestyrelse valgte medlemmer. Politimesteren er formand for kommissionen.

 

»§ 3. For hver region nedsættes en epidemikommission, der består af en politimester, udpeget af Justitsministeriet, en embedslæge, udpeget af embedslægeinstitutionen, en dyrlæge, udpeget af Fødevarestyrelsen, en regionschef, udpeget af Told- og Skattestyrelsen, samt tre af regionsrådet valgte medlemmer. Politimesteren, i København politidirektøren, er formand for kommissionen.

Stk. 2. For Københavns kommune og Københavns lufthavn i Kastrup nedsættes en epidemikommission, der består af politidirektøren, en embedslæge udpeget af embedslægeinstitutionen, en dyrlæge, udpeget af veterinærdirektoratet, en distriktstoldchef, udpeget af direktoratet for toldvæsenet, samt tre af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer. Politidirektøren er formand for kommissionen.

 

Stk. 2. Valget af de regionale medlemmer har virkning for den regionale valgperiode.«

Stk. 3. For Frederiksberg kommune nedsættes en epidemikommission, der består af politimesteren, en embedslæge, udpeget af embedslægeinstitutionen, en dyrlæge, udpeget af veterinærdirektoratet, en distriktstoldchef, udpeget af direktoratet for toldvæsenet, samt tre af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer. Politimesteren er formand for kommissionen.

 

 

Stk. 4. Valget af de kommunale medlemmer har virkning for den kommunale valgperiode.

 

 

 

 

 

§ 28. Amtskommunerne samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner afholder alle udgifter efter loven, herunder de i § 27 nævnte erstatninger, bortset fra følgende: 1) Ejeren af et skib eller luftfartøj afholder efter regler fastsat af sundhedsministeren udgifterne til undersøgelse for udryddelse af rotter. Udgifter til aflønning af de personer, der foretager rotteudryddelse m.v. i medfør af § 18, stk. 2, afholdes dog af staten. 2) Ejeren af et skib eller luftfartøj, der efter epidemikommissionens skøn kun anløber havn eller foretager landing for at landsætte syge eller lig, afholder udgifterne til eventuelle foranstaltninger iværksat i medfør af loven, bortset fra udgifter til lægeundersøgelse og til andre supplerende undersøgelser, der er nødvendige for at konstatere en undersøgt persons helbredstilstand. 3) I de tilfælde, der er nævnt i nr. 2), afholder ejeren af skibet eller luftfartøjet udgifterne til de syges behandling og pleje samt til de dødes begravelse eller ligbrænding. 4) Udgifter til foranstaltninger, der i strandingstilfælde iværksættes i henhold til loven, dækkes så vidt muligt af værdien af det strandede gods. 5) Personer, der uberettiget går om bord i et skib eller luftfartøj, før tilladelse til frit samkvem er meddelt, afholder udgifter, som opstår herved.

 

2. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »Amtskommunerne samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner« til: »regionerne«.

Stk. 2. - - -

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

 

 

 

§ 52. Afgørelser efter § 26 kan påklages af

 

 

1) afgørelsens adressat,

 

 

2) enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,

 

 

3) kommunalbestyrelsen,

 

 

4) embedslægeinstitutionen,

 

1. I § 52, stk. 1, nr. 4, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

5) Danmarks Naturfredningsforening,

 

 

6) Forbrugerrådet,

 

 

7) Danmarks Havfiskeriforening,

 

 

8) Dansk Fiskeriforening,

 

 

9) Danmarks Sportsfiskerforbund,

 

 

10) Greenpeace, Danmark,

 

 

11) Dansk Ornitologisk Forening,

 

 

12) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere og

 

 

13) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

I lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende, som ændret ved lov nr. 1313 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

 

 

 

Kapitel 2

Kommuner og amtskommuner

 

1. I overskriften i kapitel 2 ændres »amtskommuner« til: »regioner«.

 

 

 

§ 2. Hver kommunalbestyrelse og hvert amtsråd fastsætter med virkning senest fra den 1. januar 1996 bestemmelser om røgfri miljøer på kommunale og amtskommunale arbejdspladser og sygehuse, i kommunale og amtskommunale uddannelsesinstitutioner, dag- og døgninstitutioner, transportmidler og lignende samt i kommunale og amtskommunale lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

 

2. I § 2 ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

 

 

 

Kapitel 4

Hovedstadens Sygehusfællesskab

 

3. Kapitel 4 ophæves.

§ 10. Hovedstadens Sygehusfællesskabs bestyrelse fastsætter med virkning senest fra den 1. januar 1996 bestemmelser om røgfri miljøer på Hovedstadens Sygehusfællesskabs sygehuse m.v.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

§ 4. - - -

Stk. 2. Et apotek kan nedlægges, hvis

1) apotekerbevillingen udløber, bortfalder eller tilbagekaldes, jf. §§ 22 og 24-26,

2) apotekeren samtykker i nedlæggelsen, eller

 

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som blandt andet ændret ved lov nr. 1042 af 23. december 1998, lov nr. 493 af 7. juni 2001, lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 382 af 28. maj 2003 og senest ved lov nr. 214 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

3) apotekeren tilbydes bevilling til et andet apotek inden for samme region, jf. bilag A.

 

1. I § 4, stk. 2, nr. 3, ændres »region« til: »område«.

 

 

 

§ 54. Sygehusapoteker og sygehusapoteksfilialer kan oprettes af staten, en amtskommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Kommune.

 

2. I § 54, stk. 1, ændres «, en amtskommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Kommune« til: «eller et regionsråd«.

 

 

 

Stk. 2. Ved sygehusapotek og ved sygehusapoteksfilial forstås i denne lov, medmindre andet fremgår, en apoteksenhed, der er oprettet af enten staten, en amtskommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab eller Bornholms Kommune.

 

3. I § 54, stk. 2, ændres «, en amtskommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab eller Bornholms Kommune« til: «eller et regionsråd«.

 

 

 

 

 

4. § 55, stk. 1, affattes således:

§ 55. En amtskommunes sygehusapotek eller sygehusapoteksfilial kan levere lægemidler og andre varer til amtskommunens egne sygehuse og fødeklinikker og andre til sygehusvæsenet knyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. sygehuslovens § 3.

 

»En regions sygehusapotek eller sygehusapoteksfilial kan levere lægemidler og andre varer til regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. sundhedslovens § 75, stk. 2.«

Stk. 2. - - -

 

 

 

 

 

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan tillade et af amternes og H:S' sygehusapoteker at levere radioaktive lægemidler til sygehuse og institutioner omfattet af stk. 1, som ikke tilhører sygehusapotekets ejer.

 

5. I § 55, stk. 3, ændres »amternes og H:S’« til: »regionernes«.

 

 

 

§ 66. Ved Lægemiddelstyrelsens udtalelse til sundhedsministeren om de regler, der i henhold til § 44 fastsættes om apotekernes priser ved salg af lægemidler til forbrugerne, tiltrædes Lægemiddelstyrelsen af 7 konsulenter. Disse beskikkes for en periode af 4 år ad gangen af sundhedsministeren efter indstilling fra henholdsvis Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg kommuner i forening, Konkurrencerådet, Danmarks Apotekerforening, Det Danske Handelskammer, Lægemiddelindustriforeningen og Brancheforeningen af Farmaceutiske Industrivirksomheder i Danmark i forening, Forbrugerrådet samt De danske Landboforeninger, Landbrugsrådet og Danske Husmandsforeninger i forening.

 

6. I § 66 ændres »Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg kommuner« til: »regionsrådene«.

 

 

 

 

 

7. Bilag A affattes således:

Bilag A

 

»Bilag A

Landets inddeling i regioner, jf. § 4, stk. 2, nr. 3

 

Landets inddeling i områder, jf. § 4, stk. 2, nr. 3.

Region I: Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Århus Amt

 

Område I: Region Nordjylland og Region Midtjylland

Region II: Ribe Amt, Vejle Amt, Sønderjyllands Amt og Fyns Amt

 

Område II: Region Syddanmark

Region III: Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt og Bornholms Kommune

 

Område III: Region Hovedstaden og Region Sjælland«.

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret blandt andet ved lov nr. 256 af 12. april 2000 og senest ved § 5 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

 

 

 

§ 45. - - -

 

1. I § 45, stk. 2, udgår »embedslægerne,«.

Stk. 2. Ved varetagelsen af de opgaver, der påhviler ministeren, bistås denne af Miljøstyrelsen og Levnedsmiddelstyrelsen. Efter forhandling med pågældende minister kan miljø- og energiministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, embedslægerne, toldvæsenet og politiet medvirker ved varetagelsen af opgaver efter loven.

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

I lov om vandforsyning jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, som blandt andet ændret ved lov om ændring af lov om vandforsyning nr. 1273 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 1151 af 17. december 2003 og senest ved § 3 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

 

 

 

§ 62. - - -

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse af, om vandet er sundhedsfarligt, skal ske efter drøftelse med embedslægeinstitutionen.

 

1. I § 62, stk. 5, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

 

 

 

§ 64. Kommunalbestyrelsen, amtsrådet, Miljøstyrelsen eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget til at foretage undersøgelser, samt vedkommende embedslægeinstitution har uden retskendelse mod forevisning af legitimation adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til loven eller regler udfærdiget med hjemmel i loven.

Stk. 2.- - -

 

2. I § 64, stk. 1, ændres »vedkommende embedslægeinstitution« til: »Sundhedsstyrelsen«.

 

 

 

§ 72. - - -

Stk. 2. Underretning om afgørelsen meddeles samtidig skriftligt til embedslægeinstitutionen og andre berørte myndigheder. Endvidere underrettes skriftligt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i at få kundskab om beslutningen, samt organisationer, som må antages at være klageberettigede efter § 80, stk. 2. Underretning til de nævnte privatpersoner og organisationer kan eventuelt finde sted ved offentlig annoncering.

 

3. I § 72, stk. 2, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

Stk. 3. - - -

 

 

Stk. 4. - - -

 

 

§ 80. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser kan påklages af

 

 

1) afgørelsens adressat,

 

 

2) embedslægeinstitutionen og

 

4. I § 80, stk. 1, nr. 2, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

3) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

 

 

Stk. 2. - - -

 

 

Stk. 3. - - -

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som ændret ved lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

 

 

 

§ 6. Ved institution forstås i denne lov det universitet under Forskningsministeriet, den sektorforskningsinstitution, det offentlige sygehus eller den sundhedsvidenskabelige forskningsinstitution under amtskommunerne, Bornholms Kommune eller Hovedstadens Sygehusfællesskab, hvor den pågældende arbejdstager er ansat.

 

1. I § 6 ændres »amtskommunerne, Bornholms Kommune eller Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »regionerne«.

 

 

 

 

 

§ 8

 

 

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

 

 

 

§ 57. Miljømyndighederne har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse, jf. dog stk. 2, adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter samt transportmidler for at føre tilsyn efter §§ 65 og 66 samt efter tilsvarende regler udstedt i medfør af loven og for at foretage foranstaltninger efter kapitel 2-4 og § 68, stk. 1, 2 og 4. Tilsvarende gælder de personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, vedkommende embedslæge samt personer, der er meddelt adgang efter § 58, stk. 1.

 

1. I § 57, stk. 1, 2. pkt., ændres »vedkommende embedslæge« til: »Sundhedsstyrelsen«.

Stk. 2. - - -

 

 

Stk. 3. - - -

 

 

§ 82. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser kan påklages af

 

 

1) afgørelsens adressat,

 

 

2) enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, og

 

 

3) embedslægeinstitutionen.

 

2. I § 82, stk. 1, nr. 3, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

Stk. 2. - - -

 

 

Stk. 3. - - -

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001, som ændret ved § 18 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 18 i lov nr. 69 af 4. februar 2004, foretages følgende ændringer:

 

 

 

§ 2. - - -

Stk. 6. Såfremt det er nødvendigt for at skaffe læger adgang til den i stk. 5 nævnte uddannelse kort efter aflagt eksamen, kan sundhedsministeren pålægge kommunernes sygehuse, Hovedstadens Sygehusfællesskab samt private sygehuse, som modtager offentlig støtte, eller på hvilke patienter indlægges for offentlig regning, at modtage læger i forhold til deres behov for lægeuddannet personale. Nærmere regler om sådanne pålæg fastsættes af sundhedsministeren efter forhandling med bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab og Amtsrådsforeningen i Danmark, og således at der ikke pålægges noget sygehus m.v. pligt til at modtage et større antal læger end gennemsnittet af det antal, som i de sidste 3 år har haft tilsvarende virksomhed på sygehuset m.v., medmindre forholdene forandres. I tilfælde, hvor læger ikke inden for et rimeligt tidsrum efter eksamen kan få adgang til den kliniske uddannelse, bemyndiges sundhedsministeren til at dispensere fra de i medfør af stk. 5 fastsatte regler.

 

1. I § 2, stk. 6, 1. pkt., ændres »kommunernes sygehuse, Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »regionernes sygehuse«.

 

2. I § 2, stk. 6, 2. pkt., ændres »bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab og Amtsrådsforeningen i Danmark« til: »regionsrådene i forening«.

 

 

 

 

 

3. § 4 b, stk. 1, affattes således:

§ 4 b. Amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner nedsætter i fællesskab regionale videreuddannelsesråd for læger for henholdsvis

 

»§ 4 b. Regionsrådene nedsætter i forening regionale videreuddannelsesråd for læger for henholdsvis

1) Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt og Bornholms Kommune,

 

1) Hovedstadsregionen og Region Sjælland,

2) Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ribe Amt og Vejle Amt og

 

2) Region Syddanmark, og

3) Ringkøbing Amt, Århus Amt, Viborg Amt og Nordjyllands Amt.

 

3) Region Midtjylland og Region Nordjylland.«

 

 

 

Stk. 2. De regionale videreuddannelsesråd har til opgave at rådgive regionens amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab i forhold vedrørende den lægelige videreuddannelse samt at træffe afgørelse vedrørende fordeling af uddannelsesforløb inden for regionen, godkendelse af uddannelsesafdelinger og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb m.v.

 

4. I § 4 b, stk. 2, ændres »regionens amter og Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »regionerne«.

Stk. 3. - - -

 

 

Stk. 4. - - -

 

 

 

 

 

 

 

5. § 5 f, stk.1, 1. pkt., affattes således:

§ 5 f. Ordination af euforiserende stoffer som led i behandling af personer for stofmisbrug foretages af læger ansat i kommunale lægestillinger samt i lægestillinger ved Hovedstadens Sygehusfællesskab. Dog kan enkeltstående ordinationer som led i abstinensbehandling af kort varighed foretages af andre læger.

 

»§ 5 f. Ordination af euforiserende stoffer som led i behandling af personer for stofmisbrug foretages af læger ansat i kommunale eller regionale lægestillinger samt ved private institutioner, hvormed en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået aftale om behandling.«

Stk. 2. - - -

 

 

Stk. 3. - - -

 

 

Stk. 4. - - -

 

 

 

 

 

§ 14. Ansættelse i kommunale lægestillinger samt i lægestillinger ved Hovedstadens Sygehusfællesskab sker efter forudgående offentligt opslag.

 

6. I § 14, stk. 1, ændres »kommunale lægestillinger samt i lægestillinger ved Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »kommunale samt regionale lægestillinger«.

Stk. 2. - - -

 

 

Stk. 3. - - -

 

 

Stk. 4. - - -

 

 

Stk. 5. - - -

 

 

Stk. 6. - - -

 

 

Stk. 7. - - -

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

 

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 28. august 2001, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

 

 

 

§ 98. - - -

Stk. 2. - - -

Stk. 3. - - -

Stk. 4. Embedslægeinstitutionen kan påklage afgørelser efter kapitel 3, 4 og 5. Embedslægeinstitutionen kan endvidere tillægges klageret i regler, der udstedes i medfør af § 16.

Stk. 5.- - -

 

1. I § 98, stk.4, ændres »Embedslægeinstitutionen« to steder til: »Sundhedsstyrelsen«.

 

 

 

 

 

§ 11

 

 

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, som ændret ved lov nr. 436 af 9. juni 2004, lov nr. 440 af 9. juni 2004 og lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

 

 

 

§ 24. Den, der efter §§ 7-10 og 13 er ansvarlig for forhold eller indretninger, skal straks underrette tilsynsmyndigheden og embedslægeinstitutionen om alle driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre udledning eller overførsel af genetisk modificerede organismer, som kan være til skade for miljø, natur eller sundhed eller indebære fare herfor.

 

1. I § 24, stk. 1, ændres »embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

Stk. 2. - - -

 

 

 

 

 

§ 30. - - -

Stk. 2. Embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Havfiskeriforening og Dansk Fiskeriforening kan påklage afgørelser efter § 8, efter § 17 vedrørende virksomhed, der er omfattet af § 8, og afgørelser efter § 32.

Stk. 3. - - -

 

2. I § 30, stk. 2, ændres »Embedslægeinstitutionen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

 

 

 

 

 

§ 12

 

 

I lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, som ændret ved lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd, foretages følgende ændringer:

 

 

 

§ 2. Amtsrådene nedsætter regionale videnskabsetiske komiteer. Et amtsråd kan nedsætte en eller flere komiteer inden for sit geografiske område. En komité kan også nedsættes af flere amtsråd.

 

1. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »Amtsrådene« til: »Regionsrådene«.

2. I § 2, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

 

 

 

Stk. 2. Ved amtsråd forstås tillige Københavns Borgerrepræsentation, Frederiksberg Kommunalbestyrelse og Bornholms Regionsråd.

 

3. § 2, stk. 2, ophæves.

 

 

 

§ 3. - - -

 

4. I § 3, stk. 2, ændres »den region« til: »den eller de regioner«.

Stk. 2. Medlemmerne af de regionale komiteer skal have tilknytning til den region, komiteen dækker, og de medlemmer, der skal være aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, udpeges efter indstilling fra relevante forskningsfaglige fora.

 

 

 

 

 

Stk. 3. Skønner amtsrådet, at hensynet til en regional komités virke, projekternes antal eller andre grunde taler derfor, kan en komité bestå af 9, 11, 13 eller 15 medlemmer. Ved et medlemstal på 9, 11, 13 eller 15 skal 4 respektive 5, 6 eller 7 være aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning.

 

5. I § 3, stk. 3, ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.

Stk. 4. - - -

 

 

Stk. 5. - - -

 

 

 

 

 

Stk. 6. Komiteernes medlemmer udpeges for 4 år ad gangen, svarende til den amtskommunale valgperiode. Genudpegning af medlemmerne kan ske en gang. Der kan udpeges suppleanter for medlemmerne.

 

6. I § 3, stk. 6, og i § 4, stk. 6, ændres »amtskommunale« til: »for regionsrådene gældende«.

Stk. 7. - - -

 

 

Stk. 8. - - -

 

 

§ 4. - - -

 

 

Stk. 6. Komiteens medlemmer udpeges for 4 år ad gangen, svarende til den amtskommunale valgperiode. Genudpegning af medlemmerne kan ske en gang. Der kan udpeges suppleanter for medlemmerne.

 

 

Stk. 7. - - -

 

 

 

 

 

§ 28. Udgifterne til de regionale komiteer afholdes af amtskommunerne. Hovedstadens Sygehusfællesskab afholder en forholdsmæssig del af udgifterne til den regionale komité, der betjener sygehusfællesskabets institutioner. Til delvis dækning af udgifterne betaler forskningsinstitutioner m.v. samt private firmaer og hospitaler et gebyr pr. projekt til vedkommende amtskommune. Amtskommunen fastsætter gebyrets størrelse, som ikke må overstige, hvad der svarer til projektets forventede andel af den pågældende komités samlede årlige udgift.

 

7. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtskommunerne« til: »regionsrådene«.

8. § 28, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

9. I § 28, stk. 1, 3. pkt., og stk. 5, ændres »amtskommune« til: »regionsråd«.

10. I § 28, stk. 1, 4. pkt., ændres »Amtskommunen« til: »Regionsrådet«.

Stk. 2. - - -

 

 

 

 

 

Stk. 3. Medlemmerne af de regionale komiteer og deres eventuelle suppleanter modtager udgiftsgodtgørelse efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 10. Amtsrådet kan beslutte, at medlemmerne og deres eventuelle suppleanter herudover ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov. Amtsrådet kan endvidere beslutte, at hvervet som medlem af de regionale komiteer vederlægges med indtil 10.000 kr. årligt, at hvervet som formand for de regionale komiteer vederlægges med indtil 35.000 kr. årligt, og at hvervet som næstformand vederlægges med indtil 30.000 kr. årligt. En vederlagt formand eller næstformand kan ikke samtidig modtage diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste .

 

11. I § 28, stk. 3, ændres »den kommunale styrelseslov § 16, stk. 10.« til: »lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab § 11.«, og to steder ændres »Amtsrådet« til: »Regionsrådet«.

Stk. 4. - - -

 

 

Stk. 5. Udgiften til vederlæggelse af medlemmerne af de regionale komiteer og de medlemmer af den centrale komité, der er medlemmer af en regional komité, afholdes af vedkommende amtskommune. Det samme gælder udgiften til eventuelle suppleanter. Udgiften til fast vederlag til formanden, næstformanden og de tre ministerudpegede medlemmer i den centrale komité afholdes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

 

 

Stk. 6. - - -

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

I lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 319 af 5. maj 2004, ved § 3 i lov nr. 102 af 17. december 2004, og ved § 3 i lov nr. 116 af 17. december 2004, foretages følgende ændring:

 

 

 

 

 

1. § 18 affattes således:

§ 18. Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter lov om offentlig sygesikring, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter § 7 d i lov om offentlig sygesikring. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 % af pensionistens egen andel af udgiften.

 

»§ 18. Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud efter sundhedslovens kapitel 15 og kapitel 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter § 149 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 % af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 6, stk. 4, § 8a og § 17 i lov om offentlig sygesikring.

 

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 61, stk. 2 og § 65, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsform 2 (gruppe 2-sikrede) efter lov om offentlig sygesikring, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 8 og 9 i lov om offentlig sygesikring svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsform 1 (gruppe 1- sikret).

 

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 66 – 70, 72 og 73 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1.«

 

 

 

 

 

§ 14

 

 

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 319 af 5. maj 2004, lov nr. 471 af 9. juni 2004, ved § 2 i lov nr. 102 af 17. december 2004, lov nr. 115 af 17. december 2004 og ved § 2 i lov nr. 116 af 17. december 2004, foretages følgende ændring:

 

 

 

 

 

1. § 14 a affattes således:

§ 14 a. Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter lov om offentlig sygesikring, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter § 7 d i lov om offentlig sygesikring. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 % af pensionistens egen andel af udgiften.

 

»§ 14 a. Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud efter sundhedslovens kapitel 15 og kapitel 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter § 149 i sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 % af pensionistens egen andel af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 6, stk. 4, § 8a og § 17 i lov om offentlig sygesikring.

 

Stk. 2. Helbredstillæg ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til ydelser efter § 61, stk. 2 og § 65, stk. 2, i sundhedsloven.

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsform 2 (gruppe 2-sikrede) efter lov om offentlig sygesikring, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 8 og 9 i lov om offentlig sygesikring svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsform 1 (gruppe 1- sikret).

 

Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 66 – 70, 72 og 73 i sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde valgt sikringsgruppe 1.«

 

 

 

 

 

§ 15

 

 

I lov nr. 384 af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner foretages følgende ændring:

 

 

 

§ 8. Et aktieselskab stiftet efter § 4 kan opfylde sit formål ved:

 

1. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd« til: »og regioner«.

1) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der har samme formål som aktieselskaber efter § 6, sammen med andre aktieselskaber stiftet efter § 4, godkendte teknologiske serviceinstitutter, Vækstfonden, kommuner, amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd, i det omfang de pågældende myndigheder har hjemmel hertil i medfør af anden lovgivning. Deltagerne skal eje selskabet fuldt ud.

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

 

 

I lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd foretages følgende ændring:

 

 

 

§ 8. Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren efter følgende regler:

 

1. I § 8, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ændres »amtsråd« til: »regionsråd«.

1) 9 medlemmer udpeges af det i § 7 nævnte udvalg. Disse personer må ikke være medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et amtsråd. Er der ikke i udvalget enighed om en udpegning, afgøres denne af udvalgets flertal.