Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat

(Ophævelse af kommunal beskatning af statsinstitutioner)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 13. oktober 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

2. Overskriften til afsnit II affattes således:

»Skat af begrænset skattepligtige m.v.«

3. § 8, § 12, stk. 2, 4. pkt., og § 17 c ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen