Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven

(Kommunalt samarbejde på ejendomsskatteområdet, ændring af afgiftspligt for visse dokumenter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som senest ændret ved lov nr. 211 af 9. april 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk.1, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 2,« til: »§ 7, stk. 3,«.

2. § 25 ophæves.

3. I § 26, stk. 2, udgår »og årsomvurderinger«.

4. § 26, stk. 3-5, ophæves.

5. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 A. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvis at varetage de opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsen efter denne lov, bortset fra fastsættelse af grundskyldpromillen, jf. § 2, stk. 1, og beslutning om opkrævning af dækningsafgift og om promiller efter §§ 23 og 23 A.

    Stk. 2. En afgørelse, der er truffet efter bemyndigelse i medfør af stk. 1, kan ikke påklages til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den faste ejendom er beliggende.«

6. I § 29 A, stk. 1, ændres »§ 2 a i lov om by- og landzoner« til: »§ 45 i lov om planlægning«.

§ 2

I lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 575 af 24. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 ændres »den 15. januar« til: »den 1. marts«.

2. § 9 affattes således:

»§ 9. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvis at varetage de opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsen efter denne lov.

    Stk. 2. En afgørelse, der er truffet efter bemyndigelse i medfør af stk. 1, kan ikke påklages til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den faste ejendom er beliggende.«

§ 3

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 18 indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

»6) Ved anmeldelse til tinglysning af skadesløsbrev, som udstedes til sikkerhed for lån efter § 4 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven, § 36, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte og § 33, stk. 3, 2. pkt., i lov om forurenet jord, jf. § 4 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven, er den afgiftspligtige den, der yder det lån, som der stilles sikkerhed for.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen