Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) med flere love

(Ændring af reglerne om introduktionsydelse, hjælp i særlige tilfælde m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), som ændret ved § 17 i lov nr. 353 af 2. juni 1999 og § 4 i lov nr. 394 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen tilbyder udlændinge, som opfylder betingelserne herfor, hjælp efter kapitel 6 og 7 i lov om aktiv socialpolitik i stedet for introduktionsprogram.«

2. I § 19, stk. 1, indsættes efter »§ 16, stk. 2,«: »eller 6,«.

3. I § 23, stk. 1, ændres »kapitel 5« til: »§ 25«.

4. § 23, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) Ordninger om jobrotation, hvor ledige erstatter beskæftigede, jf. § 20 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jobtræning med løntilskud og virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning hos private eller offentlige arbejdsgivere, jf. §§ 12-14, 22 og 24 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.«

5. I § 23, stk. 2, nr. 6, indsættes efter »(positivlisten),«: »og«.

6. I § 23, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 3, stk. 2,« til: »§ 3, stk. 4,«.

7. § 25 affattes således:

»§ 25. Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. § 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel.

    Stk. 2. Der kan kun udbetales introduktionsydelse, hvis udlændingen og dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde.

    Stk. 3. Der kan dog ikke stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde efter stk. 2, hvis særlige grunde taler herimod, herunder hvis

1) det fremgår af en lægeerklæring, at den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller at der er risiko for, at helbredet forringes på grund af arbejdet,

2) den pågældende har ret til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.,

3) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed eller

4) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

    Stk. 4. Reglen i stk. 2 gælder ikke for udlændingens ægtefælle, når ægtefællen modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder. Tilsvarende gælder, når ægtefællen er under uddannelse.

    Stk. 5. § 2 og § 14, stk. 1-3 og 5, i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse. Det samme gælder de regler, som socialministeren fastsætter i medfør af § 14, stk. 4, og § 15 i lov om aktiv socialpolitik. § 13, stk. 5, 1. pkt., i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse, hvis udlændingens ægtefælle ikke er omfattet af integrationsloven.

Stk. 6. Påhviler det en person, der bor i Danmark, at forsørge udlændingen, og er opholdstilladelsen betinget af, at den pågældende har godtgjort at være i stand hertil, jf. udlændingelovens § 9, stk. 3 og 4, er udlændingen ikke berettiget til at få introduktionsydelse.

    Stk. 7. En udlænding, der opfylder betingelserne for at modtage statens uddannelsesstøtte eller social pension i henhold til lov om social pension, er ikke berettiget til at få introduktionsydelse, jf. dog stk. 8.

    Stk. 8. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge under uddannelse.«

8. § 26 affattes således:

»§ 26. En udlænding, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. § 16, er ikke berettiget til at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

    Stk. 2. Modtagelse af introduktionsydelse er ikke til hinder for udbetaling af ydelser efter anden lovgivning end den i stk. 1 anførte.«

9. § 27 affattes således:

»§ 27. Den månedlige introduktionsydelse udgør for enlige personer højst kr. 7.410 kr. pr. person og for personer, der har forsørgelsespligt over for mindreårige børn, højst 9.865 kr. pr. person.

    Stk. 2. Introduktionsydelsen til ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter stk. 1.

    Stk. 3. Hvis udlændingens ægtefælle ikke er omfattet af loven og har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 25, stk. 5, 3. pkt., beregnes introduktionsydelsen til udlændingen efter reglen i § 27, stk. 1, med et tillæg på 2.324 kr.

    Stk. 4. En person, der alene har forsørgelsespligt over for børn, der opholder sig i udlandet, kan kun få introduktionsydelse som forsørger efter stk. 1, hvis den pågældende kan dokumentere forsørgelsespligten, og at den pågældende faktisk opfylder forsørgelsespligten.

    Stk. 5. Introduktionsydelsen efter stk. 1 kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter lov om aktiv socialpolitik.«

10. Efter § 27 indsættes:

»§ 27 a. Udlændinge, der er fyldt 60 år, og som ikke er berettiget til pension efter lov om social pension, modtager en særlig introduktionsydelse, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end pensionen. § 28 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Til børn under 18 år af de udlændinge, der er nævnt i stk. 1, og som ikke er berettiget til børnetilskud, ydes en månedlig støtte på 2.008 kr. Der ydes ét støttebeløb pr. familie uanset antallet af børn.

§ 27 b. Udlændinge, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning i fængsel eller arresthus, modtager en særlig ydelse.

    Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter regler om beregning af den særlige ydelse efter stk. 1 og om fradrag for indtægter.«

11. § 28 affattes således:

»§ 28. Hvis udlændingen og dennes ægtefælle har en samlet indtægt, der mindst svarer til det beløb, som den eller de pågældende ville kunne modtage efter reglerne i §§ 27, 27 a og 28 a, kan der ikke udbetales introduktionsydelse.

    Stk. 2. Har udlændingen andre indtægter end arbejdsindtægter og indtægter som led i aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, trækkes disse fra introduktionsydelsen.

    Stk. 3. Har udlændingen arbejdsindtægter eller indtægter som led i aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af introduktionsydelsen efter § 27, stk. 1, bort fra 10,85 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, finder § 31, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik anvendelse.

    Stk. 4. Har udlændingens ægtefælle indtægter, og er ægtefællen ikke berettiget til at modtage introduktionsydelse, trækkes indtægterne fra udlændingens introduktionsydelse, i det omfang indtægterne overstiger det beløb, som ægtefællen ville kunne modtage efter § 27, stk. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Har udlændingens ægtefælle arbejdsindtægter eller indtægter som led i aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen efter stk. 4 bort fra 10,85 kr. pr. udført arbejdstime. Stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 6. §§ 32 og 33 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse.«

12. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. En udlænding, der modtager introduktionsydelse, jf. § 27, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af introduktionsydelse få en særlig støtte.

    Stk. 2. Inden kommunalbestyrelsen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

    Stk. 3. Der kan ikke ydes særlig støtte efter stk. 1 til udlændinge, der er omfattet af § 27, stk. 3, udlændinge, der modtager orlovsydelse efter lov om orlov, og udlændinge under 25 år, der ikke har forsørgelsespligt over for mindreårige børn. En gravid kvinde under 25 år kan dog modtage den særlige støtte, når hun har passeret 12. svangerskabsuge.

    Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter regler om beregning af støtten efter stk. 1, herunder om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter.«

13. § 29 affattes således:

»§ 29. Til udlændinge, der som led i introduktionsprogrammet, jf. kapitel 4, aktiveres i jobtræning, jf. § 23, stk. 2, nr. 2, udbetaler arbejdsgiveren overenskomstmæssig løn. Hvis arbejdet ikke er omfattet af en overenskomst, er lønnen den sædvanlige for tilsvarende arbejde. Offentlige arbejdsgivere kan dog højst udbetale 90,44 kr. pr. time eksklusive feriepenge m.v. i løn.

    Stk. 2. En udlænding, der aktiveres i virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, jf. § 23, stk. 2, nr. 2, modtager en introduktionsydelse, der beregnes efter §§ 27, 27 a og 28. Ydelsen skal dog mindst udgøre 32,53 kr. pr. aktiveringstime. Ud over introduktionsydelsen modtager udlændingen et beskæftigelsestillæg på 10,85 kr. pr. aktiveringstime.

    Stk. 3. En udlænding, der deltager i et særligt tilrettelagt aktiverende forløb, hvori indgår perioder med jobtræning eller virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, modtager i disse perioder løn efter stk. 1 eller introduktionsydelse og tillæg efter stk. 2.

    Stk. 4. § 18 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse.«

14. § 30 affattes således:

»§ 30. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte introduktionsydelsen med indtil 20 pct. i forhold til den i henhold til §§ 27, 27 a, 28 og 29, stk. 2, beregnede ydelse, hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra introduktionsprogrammet, jf. kapitel 4. Nedsættelsen skal ske inden 3 måneder efter, at den pågældende er udeblevet.

    Stk. 2. Nedsættelsen efter stk. 1 sker forholdsmæssigt svarende til det antal timer, som udlændingen er udeblevet. Nedsættelsen beregnes i forhold til et introduktionsprogram på 30 timer pr. uge.

    Stk. 3. Hvis udlændingen uden rimelig grund er udeblevet fra virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, jf. § 23, stk. 2, nr. 2, nedsætter kommunalbestyrelsen beskæftigelsestillægget efter § 29, stk. 2, med et beløb svarende til det antal timer, fraværet har varet.«

15. § 31 affattes således:

»§ 31. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at introduktionsydelsen nedsættes eller ophører, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at deltage i introduktionsprogrammet, jf. kapitel 4.

    Stk. 2. Den i medfør af stk. 1 fastsatte nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen vedvarer, så længe grundlaget herfor er til stede. Kommunalbestyrelsen skal ved udgangen af hver måned foretage en vurdering heraf.«

16. I § 33 ændres »§ 25, stk. 4,« til: »§ 25, stk. 6,«.

17. § 34 affattes således:

»§ 34. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet, herunder udgifter til

1) deltagelse i særlige forløb,

2) transport,

3) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning og

4) helt særligt undervisningsmateriale.

    Stk. 2. Til udlændinge i virksomhedspraktik, herunder individuel jobtræning, kan hjælpen alene udbetales, når udgifterne ved deltagelse heri kun i begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget efter § 29, stk. 2.«

18. I § 36, 1. pkt., indsættes efter »den pågældende«: »eller dennes ægtefælle«.

19. § 37 affattes således:

»§ 37. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos udlændingen. Det er en betingelse for at yde hjælp, at udlændingen eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra udlændingen. Det er en forudsætning, at udlændingen er indehaver af forældremyndigheden, at sagen er blevet anmeldt til dansk politi, og at kommunalbestyrelsen har forelagt sagen for Udenrigsministeriet. Det er yderligere en forudsætning, at udlændingen eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgiften.«

20. Efter § 39 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 6 a

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 39 a. Kommunalbestyrelsen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for udlændinge, der er fyldt 16 år, og som modtager hjælp efter §§ 27 eller 29, stk. 2.

    Stk. 2. Det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at udlændingen har modtaget en af de i stk. 1 nævnte ydelser i en sammenhængende periode på 6 måneder.

    Stk. 3. Det er endvidere en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den månedlige ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, mindst udgør 9.865 kr. for en udlænding, der har forsørgelsespligt over for mindreårige børn, og for andre mindst 7.410 kr. Kommunalbestyrelsen indbetaler ikke ATP-bidrag, hvis ydelsen er modtaget med tilbagebetalingspligt efter reglerne i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik.

§ 39 b. Den ydelse, der ligger til grund for beregning af ATP-bidrag, er den beregnede ydelse, efter at der er foretaget fradrag efter reglerne i §§ 28, 30 og 31.

    Stk. 2. Udlændinge, for hvem kommunalbestyrelsen betaler bidrag efter § 39 a, betaler selv 1/3 af det fastsatte bidrag. Denne del af bidraget indeholdes ved udbetaling af den ydelse, der ligger til grund for beregning af bidraget. Kommunalbestyrelsen betaler 2/3 af bidraget.

    Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om bidragsbetaling.

§ 39 c. For udlændinge, der modtager hjælp efter §§ 27 eller 29, stk. 2, og som betaler ATP-bidrag i henhold til § 39 a, indbetales en særlig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk. 2. De nærmere regler om betaling og indberetning efter stk. 1 fastsættes af indenrigsministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-5 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

21. I § 45, stk. 2, indsættes efter »jf. kapitel 5«: », og til særlig støtte efter § 28 a«.

22. I § 45, stk. 3, indsættes efter »introduktionsydelser«: »og til særlig støtte efter § 28 a«.

23. I § 45, stk. 4, indsættes efter »jf. kapitel 6«: », til særlige ydelser efter §§ 27 a og 27 b og til ATP-bidrag efter kapitel 6 a«.

24. I § 45, stk. 5, 1. pkt., ændres »3.400 kr.« til: »4.109 kr.«

25. I § 45, stk. 5, 2. pkt., ændres »1.900 kr.« til: »2.011 kr.«

26. I § 45, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »omfattet af stk. 3«: », § 16, stk. 6, § 27 a og § 27 b og for udlændinge, der opfylder betingelserne for at modtage social pension i henhold til lov om social pension,«.

27. I § 45, stk. 6, ændres »5.200 kr.« til: »5.944 kr.«

28. I § 45, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Der ydes ikke tilskud til kommunen for de udlændinge, der er omfattet af § 16, stk. 6.«

29. I § 45, stk. 7, ændres »3.300 kr.« til: »4.087 kr.«

30. I § 45, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Der ydes ikke tilskud til kommunen for de udlændinge, der er omfattet af § 16, stk. 6.«

31. I § 45, stk. 8, ændres »950 kr.« til: »1.176 kr.«

32. I § 45, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»Der ydes ikke tilskud til kommunen for de udlændinge, der er omfattet af § 16, stk. 6.«

33. I § 45, stk. 9, ændres »2.900 kr., 1.950 kr. og 950 kr.« til: »3.070 kr., 2.065 kr. og 1.006 kr.«

34. § 48 affattes således:

»§ 48. De beløb, der er anført i § 27, stk. 1 og 3, § 27 a, stk. 2, § 28, stk. 3 og 5, § 29, stk. 2, § 39 a, stk. 3, § 45, stk. 5-9, og § 59, stk. 3 og 4, er fastsat i 2000-niveau og reguleres fra og med 2001 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

    Stk. 2. Den maksimale timeløn efter § 29, stk. 1, reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.«

35. I § 59, stk. 3, ændres »2.250 kr.« til: »2.383 kr.«

36. I § 59, stk. 4, ændres »1.400 kr.« til: »1.482 kr.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 28. september 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 7, litra j, indsættes efter »ydet efter § 34«: », ydelser efter § 28 a i integrationsloven, andre ydelser efter integrationsloven, i det omfang disse ydelser beregnes på grundlag af hjælp ydet efter lovens § 28 a«.

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998, som senest ændret ved § 15 i lov nr. 353 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 107, stk. 2, indsættes efter »Staten afholder«: »til de i stk. 1 nævnte udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar 1999,«.

2. I § 107, stk. 4, indsættes efter »Staten refunderer«: »til de i stk. 1 nævnte udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar 1999,«.

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2000, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Integrationslovens § 27 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, træder i kraft den 1. marts 2000.

    Stk. 3. Forskudsrefusion og tilskud til kommunerne vedrørende øgede udgifter som følge af denne lov for månederne februar og marts 2000 udbetales i forbindelse med restafregningen til kommunerne for første kvartal 2000.

Givet på Amalienborg, den 25. januar 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thorkild Simonsen