Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. oktober 2004)

 

Kirkeministeren (Tove Fergo):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding (Delegation af kompetence)

(Lovforslag nr. L 57).

I medfør af begravelsesloven kan kirkeministeren tillade, at urner med asken efter en afdød person under visse betingelser nedsættes på privat ejendom. Med hjemmel i begravelsesloven kan kirkeministeren endvidere tillade, at asken efter en afdød person spredes over åbent hav, eller at der foretages deling af en afdød persons aske.

I henhold til begravelsesloven kan bestyrelsen for en folkekirkelig kirkegård med kirkeministerens tilladelse overlade en del af denne til brug for et trossamfund uden for folkekirken.

Formålet med den foreslåede lovændring er udelukkende at overføre dele af Kirkeministeriets kompetence i medfør af begravelsesloven til stiftsøvrigheder og provstiudvalg. Lovforslaget tilsigter ikke at udvide mulighederne for, hvorledes der kan forholdes med asken efter en afdød person. I overensstemmelse med hidtil fulgt praksis vil der alene blive givet tilladelse til nedsættelse af en askeurne på privat ejendom af en vis størrelse, til spredning af aske efter en afdød person eller til deling af en afdød persons aske.

Der vil fortsat ikke blive givet tilladelse til spredning af asken efter en afdød person over landjorden, indsøer eller vandløb ligesom der ikke vil kunne gives tilladelse til anbringelse af asken i private hjem.

Som et led i decentralisering af dele af Kirkeministeriets sagsområde foreslås det, at kompetencen i de nævnte tre sagstyper flyttes fra kirkeministeren til landets stiftsøvrigheder.

Med hensyn til godkendelse af at der på kirkegårde indrettes særlige afsnit til brug for trossamfund uden for folkekirken, foreslås det, at godkendelseskompetencen flyttes fra kirkeministeren til landets provstiudvalg. Dog forbliver godkendelseskompetencen hos kirkeministeren, for så vidt angår kommunalt bestyrede kirkegårde.