Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (19. februar 2003)

 

 

Kulturministeren (Brian Mikkelsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond (Ophør af igangsætningsstipendier).

(Lovforslag nr. L 161).

Hovedformålet med lovforslaget er at ophæve ordningen med igangsætningsstipendier til yngre kunstnere. Lovforslaget rummer desuden en ændring af betegnelsen for det udvalg, der varetager Kunstfondens støtte til kunst i det offentlige rum og udsmykning af statens anlæg og bygninger mv.

Igangsætningsstipendier til yngre kunstnere blev vedtaget i 1997 med virkning fra finansåret 1998. Igangsætningsstipendierne havde til formål at sikre yngre, skabende kunstnere arbejdsro og mulighed for at hellige sig det kunstneriske arbejde ved at sikre deres indkomstforhold.

Til forskel fra Kunstfondens øvrige støtteordninger til skabende kunstnere har igangsætningsordningen knyttet en række betingelser til stipendiemodtagerens økonomiske situation. Ordningen har som følge heraf været vanskelig at administrere for såvel modtagere som for Statens Kunstfond. Der har desuden været en vigende tendens i antallet af ansøgere siden 1998.

Kunstfondens øvrige støtteordninger til skabende kunstnere tildeles alene ud fra en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. I forlængelse heraf er det klart, at der i lovgrundlaget for Kunstfonden fortsat vil være hjemmel til og mulighed for at prioritere yngre, skabende kunstnere, hvis de har det fornødne kunstneriske talent.

På finansloven for 2002 blev bevillingen til ordningen nulstillet. Der er heller ikke på finansloven for 2003 afsat midler til ordningen.

En del af Kunstfondens midler anvendes til afholdelse af udgifter til billedkunstnerisk udsmykning af statens bygninger og anlæg samt ydelse af tilskud til udsmykning af kommunale bygninger eller andre for offentligheden eller videre kredse tilgængelige bygninger og anlæg. Denne opgave varetages af Kunstfondens nuværende udsmykningsudvalg. Kunstfonden finder, at denne betegnelse ikke længere svarer til nutidens opfattelse af arbejdet med billedkunst i arkitektoniske eller landskabelige rum. Udvalget foreslås derfor omdøbt til Statens Kunstfonds "udvalg for kunst i det offentlige rum".

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med bemærkninger, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets hurtige og velvillige behandling.