Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (17. november 1999)

 

 

Miljø- og energiministeren (Svend Auken):

 

Jeg tillader mig herved for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd (Revision af kommuneplaner, lokal Agenda 21 og fravigelse af reglerne om planlægning i kystnærhedszonen vedr. sommerhusområder m.v.)

(Lovforslag nr. L 92).

Lovforslaget indeholder bestemmelser om revisionen af kommuneplaner og om redegørelser for det lokale Agenda 21-arbejde i amtskommuner og kommuner. Lovforslaget indeholder derudover bestemmelser, der skal tilvejebringe hjemmel til en fravigelse af planlovens regler om planlægningen i kystnærhedszonen vedrørende sommerhusområder, så at miljø- og energiministeren kan tillade, at nogle mindre arealer overføres til byzone. Endelig indeholder lovforslaget forslag om ændringer dels af lov om planlægning dels af § 8 i lov om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd.

De foreslåede bestemmelser om revisionen af kommuneplaner og om redegørelser for det lokale Agenda 21-arbejde er ikke identiske med de bestemmelser, der var en del af det lovforslag, som jeg fremsatte den 4. februar 1998 (L 176). Lovforslaget bortfaldt ved udskrivelsen af valget, og den del af L 176 blev ikke genfremsat.

Efter aftale med Kommunernes Landsforening nedsatte jeg i november 1998 et udvalg om fornyelse i kommuneplanlægningen. Bestemmelserne i det nu fremsatte lovforslag om revision af kommuneplaner og om redegørelser for lokal Agenda 21 bygger på drøftelserne i udvalget.

Det tidligere lovforslag havde som baggrund, at en række kommuner ikke havde opfyldt deres forpligtelse til at revidere kommuneplanen hvert fjerde år. Lovforslaget indeholdt derfor bestemmelser om, at der ikke kunne tilvejebringes tillæg til en kommuneplan, der ikke var revideret inden for de sidste 4 år.

I dette lovforslag, der er tilvejebragt i samarbejde med Kommunernes Landsforening, er der ikke medtaget bestemmelser om forbud mod tillæg til en kommuneplan, hvis en kommune ikke overholder den foreslåede forpligtelse til at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, fordi det er min og kommunernes overbevisning, at de foreslåede regler vil blive overholdt.

Skulle det mod forventning ikke blive tilfældet, vil jeg vende tilbage til Folketinget med forslag til ændring af reglerne. Det samme gælder for så vidt angår de foreslåede regler om offentliggørelse af en strategi for lokal Agenda 21-arbejdet.

Revision af kommuneplaner

Efter de gældende regler skal kommuneplanerne revideres hvert fjerde år. Før forslaget til revision af planen udarbejdes skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en beretning om den hidtidige planlægning og de påtænkte ændringer i planen samt en vurdering af udviklingen. Kommunalbestyrelsen skal samtidig indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

Der er i kommuneplanudvalget enighed om, at der er behov for en styrkelse af kommuneplanlægningen, og at der fsa. revisionen af kommuneplanen er brug for en ændring af procedurereglerne i loven, hvis der skal opnås et større folkeligt og kommunalt engagement i planlægningen.

Jeg forventer, at de foreslåede regler vil kunne bevirke en bedre borgerinddragelse og en større kommunal interesse i planlægningen.

I lovforslaget foreslås derfor i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger ændrede regler dels om pligten til revision dels om offentlighedsproceduren forud for udarbejdelsen af et forslag til revision af kommuneplanen. Reglerne om vedtagelse og offentliggørelse af planforslag foreslås ikke ændret.

Den nugældende pligt til en fuldstændig revision af kommuneplanen hvert fjerde år foreslås erstattet af en pligt for kommunalbestyrelsen til mindst en gang hvert fjerde år at beslutte, om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis, eller om planen kan vedtages for en ny 4 års periode.

Afgørelsen om revisionsbehovet besluttes i en strategi, der skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, og kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen.

Strategien skal offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Det er minimumskravet, men der kan offentliggøres en ny strategi flere gange i løbet af valgperioden, hvis der er behov for det.

Lokal Agenda 21

I november 1997 havde Folketinget en forespørgselsdebat om regeringens opfølgning på FN-topmødet, UNGASS i New York juni 1997. Ved UNGASS-topmødet medunderskrev Danmark et slutdokument, som forpligtede til fortsat fokus på Agenda 21, og ved forespørgselsdebatten vedtog Folketinget et forslag til vedtagelse (V 21), hvori regeringen blev opfordret til at fremkomme med lovkrav til kommunerne om lokale Agenda 21-redegørelser.

Det i februar 1998 fremsatte lovforslag L 176 indeholdt forslag om, at der i redegørelsen for forslag til revision af regionplaner og kommuneplaner skulle gives oplysning om amtskommunens henholdsvis kommunens lokal Agenda 21-arbejde. Det foresloges desuden, at amtsrådets målsætning for amtskommunens henholdsvis byrådets målsætning for kommunens Agenda 21-arbejde skulle indgå i grundlaget for retningslinierne i regionplanen henholdsvis i kommuneplanens hovedstruktur.

Med nedsættelsen af Kommuneplanudvalget har opfølgningen af V 21 afventet udvalgets anbefalinger, idet udvalget blandt andet skulle komme med anbefalinger til, hvordan regler om lokal Agenda 21-redegørelser kan udformes i planloven, således at disse både tjener til en styrkelse af det lokale Agenda 21-arbejde og bidrager til en styrkelse af bæredygtighedsstrategien i amtskommunernes og kommunernes planlægning. Udvalget skulle herunder med udgangspunkt i det tidligere fremsatte lovforslag (L 176) overveje redegørelsernes indhold og sammenhæng med planlovens procedurebestemmelser.

I overensstemmelse med kommuneplanudvalgets anbefalinger foreslås indsat lovbestemmelser om lokal Agenda 21 i et nyt kapitel i planloven, og hvor kravet om redegørelse i det tidligere lovforslag L 176 fokuserede mest på at give et indblik i det allerede gennemførte lokal Agenda 21-arbejde, vil dette forslag i stedet se fremad ved at kræve, at der offentliggøres en strategi for lokal Agenda 21-arbejdet. Hensigten med strategierne skal være, at de udpeger de indsatsområder, som amtsrådene og kommunalbestyrelserne vil fokusere på i det fremtidige lokal Agenda 21-arbejde, idet det ikke er tanken at redegørelserne skal rumme en detaljeret beskrivelse af den mangfoldighed af projekter og samarbejdsformer, som er resultatet af det egentlige lokal Agenda 21-arbejde. Men det vil være naturligt at basere strategien på en vurdering af den hidtidige indsats.

Særligt med hensyn til kommuneplanlægningen er det udvalgets vurdering, at der kan opnås en synergieffekt, hvis den foreslåede strategi for kommuneplanlægningen kombineres med en redegørelse for strategien i det lokale Agenda 21-arbejde i den kommende 4 års periode. Men det bør efter udvalgets vurdering være op til den enkelte kommunalbestyrelse, hvordan og i hvilket omfang mulighederne skal udnyttes.

Overførelse af arealer i sommerhusområder til byzone

Efter § 5 b, nr. 3 i planloven gælder det for planlægningen i kystnærhedszonen "at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål".

I forbindelse med behandlingen af lovforslag L 204 i 1998-99 har jeg over for Miljø- og Planlægningsudvalget tilkendegivet, at jeg ville fremsætte et lovforslag, der kan tilvejebringe hjemmel til at fravige planlovens § 5 b, således at jeg kan tillade, at der foretages mindre justeringer af grænserne for visse sommerhusområder ved overførelse af arealer til byzone. Jeg henviser til Miljø- og Planlægningsudvalgets betænkning af 7. maj 1999 til lovforslag L 204 om ændring af lov om ændring af lov om planlægning (Afvikling af de før den 21. oktober 1998 etablerede ulovlige helårsbeboelser i boliger i sommerhusområder).

De foreslåede bestemmelser i lovforslagets § 1, nr. 2 skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til at fravige planlovens § 5 b.

Ajourføring af bestemmelser som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd

Denne del af lovforslaget har kun til formål at ajourføre formuleringerne i nogle bestemmelser i lov om planlægning, således at der bliver overensstemmelse mellem de ændringer i loven, der er sket ved lov nr. 368 af 2. juni 1999 om ændring af lov om planlægning (VVM-regler m.v.) og § 8 i lov nr. 355 af 2. juni 1999 om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd. Der foreslås ingen indholdsmæssige ændringer i bestemmelserne.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med bemærkninger anbefaler jeg det til Folketingets velvillige behandling.