Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Udtalt, at for så vidt angår afgørelser af generel karakter vil der i almindelighed ikke være samme behov for at antage speciel inhabilitet som i forhold til konkrete afgørelser. Jo mere generel en sag er, desto mere særlig og direkte må et kommunalbestyrelsesmedlems interesse i sagens udfald være, for at der kan antages at foreligge inhabilitet.

 

Ved vurderingen af, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem er inhabilt i en sag af generel karakter, må der således foretages en nærmere vurdering af, om der foreligger en sådan helt særlig interesse af et væsentligt omfang, som må anses for uvedkommende, og som ud fra en generel vurdering vil kunne påvirke den pågældendes stillingtagen i sagen.

 

Et forslag til en kommunes årsbudget regulerer samtlige kommunens aktiviteter, og der vil derfor som følge af årsbudgettets karakter kun undtagelsesvist kunne foreligge tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem har en sådan særlig interesse i budgetforslaget, at den pågældende vil være inhabil ved behandlingen heraf.

 

Selv om budgetforslaget behandles som én sag og derfor må betragtes som en helhed, kan et medlem dog være inhabilt ved behandlingen af enkelte dele af budgetforslaget, såfremt disse gøres til genstand for særskilt (forhandling og) afstemning. I de kommunale tilsynsmyndigheders praksis er det således antaget, at et medlem ved 2. behandlingen af et budgetforslag kan være inhabilt i forbindelse med kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om ændringsforslag, som det pågældende medlem har en særlig interesse i.

 

I den konkrete sag var spørgsmålet, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der var ansat i kommunen som afdelingsleder i socialforvaltningen, var inhabilt i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af socialudvalgets budgetforslag for 1999 for hovedkonto 05 under et af kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar. Det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem havde udarbejdet udkastet til budgetforslag for hovedkonto 05 og forelagt budgetudkastet i både social- og økonomiudvalget.

 

Efter Indenrigsministeriets opfattelse måtte en stillingtagen til, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmet som følge af inhabilitet var afskåret fra at deltage i budgetseminaret bero på, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmet kunne anses for at være inhabilt i forhold til kommunalbestyrelsens behandling af årsbudgettet.

 

Det kan ikke i sig selv anses for tilstrækkeligt til at statuere inhabilitet på grund af ”særlig personlig interesse”, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, at en sag vedrører den forvaltningsgren eller den institution, hvor den pågældende er ansat, eller at den pågældende må antages at have en almindelig faglig eller fagpolitisk interesse i sagen.

 

En kommunalt ansat, der afgiver indstilling i en sag til en kommunalbestyrelse, som han er medlem af, er imidlertid i den situation, at han afgiver indstilling til sig selv. Han vil samtidig over for kommunalbestyrelsen være tjenstlig ansvarlig for indstillingen og vil typisk selv skulle stå for opfølgningen af kommunalbestyrelsens beslutning.

 

Såfremt det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem deltager i kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil der efter Indenrigsministeriets opfattelse generelt være grund til at antage, at han vil være påvirket af den holdning, han tidligere har indtaget som kommunalt ansat, og dermed ikke være uhildet i sin stillingtagen som kommunalbestyrelsesmedlem. Der vil derfor i sådanne tilfælde ofte foreligge omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældende upartiskhed, således at den pågældende må antages at være inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

 

Uanset at der herved på baggrund af kommunalbestyrelsesmedlemmets afgivelse af indstilling vedrørende hovedkonto 05 forelå en inhabilitetsbegrundende interesse i forhold til denne konto, fandt Indenrigsministeriet imidlertid ikke, at den pågældende på dette grundlag havde haft en sådan ganske særlig og væsentlig interesse i kommunens årsbudget, at han i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, måtte antages at være inhabil i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgetforslaget i sin helhed.

 

Indenrigsministeriet lagde i denne forbindelse vægt på, at kommunalbestyrelsesmedlemmets interesse i sagens udfald som følge af dennes deltagelse i udarbejdelsen af forslaget til årsbudgettet for så vidt angik hovedkonto 05 – uanset denne interesse gjorde sig gældende i forhold til en væsentlig del af det samlede årsbudget – efter ministeriets opfattelse ikke kunne anses for at være af en sådan styrke, at denne interessekollision i almindelighed ville være egnet til at skabe tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmet på upartisk måde ville kunne tage stilling til budgetforslaget i sin helhed.

 

Endvidere udtalt, at ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget undergives budgetforslaget behandling i sin helhed, og der kan ikke i forbindelse hermed træffes afgørelse om enkelte dele af budgetforslaget. Det samme gælder ved det af kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar. På den baggrund kunne det forhold, at der ved behandlingen af budgetforslaget på budgetseminaret havde været særskilt drøftelse af de enkelte områder eller konti, ikke efter Indenrigsministeriets opfattelse bevirke, at der i forhold til disse dele af det samlede budgetforslag, der er til forhandling, skulle foretages en særskilt habilitetsvurdering.

 

Efter Indenrigsministeriets opfattelse havde der således ikke været det fornødne grundlag for at anse kommunalbestyrelsesmedlemmet for inhabilt ved behandlingen af dele af budgetforslaget på budgetseminariet.

 

(Indenrigsministeriets brev af 7. december 1999 til et kommunalbestyrelsesmedlem – 4.k.kt. j.nr. 1999/1220/601-1)

Den fulde tekst

Udtalelse om   inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 5, for kommunalbestyrelsesmedlemmer der er ansat i den kommunale forvaltning i forbindelse med et byråds behandling af en kommunes årsbudget under et af byrådet afholdt budgetseminar

 

 

 

Ved brev af 28. marts 1999 har De klaget til Indenrigsministeriet over en udtalelse af 15. januar 1999 fra Tilsynsrådet for Vejle Amt, hvori tilsynsrådet har tilkendegivet, at Brædstrup Byråd ikke har truffet en ulovlig beslutning ved at erklære Dem inhabil i forbindelse med byrådets behandling af dele af kommunens budgetforslag for 1999 under et af byrådet afholdt budgetseminar.

Uanset at der på baggrund af Deres afgivelse af indstilling vedrørende budgettets hovedkonto 05 foreligger en inhabilitetsbegrundende interesse i forhold til denne konto, finder Indenrigsministeriet ikke, at De på dette grundlag har haft en sådan ganske særlig og væsentlig interesse i kommunens årsbudget, at De i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, må antages at være inhabil i forbindelse med byrådets behandling af budgetforslaget i sin helhed.

Som sagen er oplyst, har Indenrigsministeriet ikke grundlag for at antage, at der foreligger en inhabilitetsbegrundende interesse i forhold til hovedkonto 06. Det kan således allerede af denne grund ikke antages, at De som følge af en interesse i hovedkonto 06 var inhabil i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, i forbindelse med byrådets behandling af budgetforslaget i sin helhed.

Det forhold, at der ved behandlingen af budgetforslaget på budgetseminaret har været særskilt drøftelse af de enkelte områder eller konti, kan efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke bevirke, at der i forhold til disse dele af det samlede budgetforslag, der er til forhandling, skal foretages en særskilt habilitetsvurdering.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse har der således ikke været det fornødne grundlag for at anse Dem for inhabil ved behandlingen af dele af budgetforslaget på budgetseminariet.

Indenrigsministeriet har med kopi af dette brev underrettet Tilsynsrådet for Vejle Amt om ministeriets retsopfattelse-

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Indenrigsministeriets opfattelse.

Sagens baggrund:

Ved brev af 11. september 1998 til Tilsynsrådet for Vejle Amt klagede De over Brædstrup Byråds afgørelse af 25. august 1998 om at erklære Dem inhabil i forbindelse med byrådets behandling af socialudvalgets budgetforslag for 1999 for hovedkonto 05 under et af byrådet afholdt budgetseminar. De var derimod enig i byrådets afgørelse om, at De ikke kunne deltage i byrådets behandling af de dele af hovedkonto 06, der vedrører rådhuset.

De oplyste i Deres klage til tilsynsrådet, at De hidtil havde været ansat som souschef i socialforvaltningen, men at De fra 1. september 1998 ændrede stilling til afdelingsleder i socialforvaltningen, hvor Deres hovedansvarsområde er socialforvaltningens økonomi, herunder budgetlægningen. De oplyste videre i Deres klage, at spørgsmålet om Deres inhabilitet ikke tidligere havde givet anledning til tvistigheder, men at et byrådsflertal nu ville flytte grænsen for, hvad De kan deltage i. Politisk uenighed om et større emne havde efter Deres opfattelse givetvis sat fokus på spørgsmålet om inhabilitet.

De anførte desuden, at dette er utilfredsstillende for Dem selv personligt men i endnu højere grad for de vælgere, De og Deres parti repræsenterer, idet udelukkelsen omfatter et område, der anvender 45-50% af bruttodriftsudgifterne på det skattefinansierede område. I praksis gør udelukkelsen det umuligt for Dem at deltage i debatten om det samlede budget.

Baggrunden for byrådets beslutning om at erklære Dem inhabil er, at De som souschef i socialforvaltningen havde udarbejdet oplæg til socialudvalgets budgetforslag for hovedkonto 05, samt at De fremlagde dette forslag mundtligt for socialudvalget.

De anførte i den forbindelse, at der er tale om et ”teknisk tilrettet budgetforslag” udarbejdet i overensstemmelse med økonomiudvalgets retningslinier. De har således ikke indarbejdet eller udarbejdet forslag til ny drift eller anlæg, der ikke har baggrund i en byrådsbeslutning eller en lovændring, men De har samlet de forslag, institutioner m.v. er fremkommet med. Socialudvalget har taget stilling til disse forslag, uden at der har foreligget nogen indstilling fra Dem. Efterfølgende har De rettet oplægget til på baggrund af socialudvalgets beslutninger.

De anførte endelig, at De ikke har nogen personlig og/eller økonomisk interesse i budgetforslaget for hovedkonto 05.

Brædstrup Byråd afgav i brev af 2. oktober 1998 til Tilsynsrådet for Vejle Amt en udtalelse til sagen, hvori der bl.a. er anført følgende:

”Byrådet besluttede i forbindelse med afholdelse af byrådsseminar, at Frants Arboe er inhabil i forbindelse med behandling af socialforvaltnings budget konto 05 og konto 06 – rådhusets personale. Begrundelsen herfor var, at Frants Arboe selv har stået for udfærdigelsen af socialforvaltningens budget, og fordi Frants Arboe selv eller ansatte under ham, vil kunne blive berørt af en besparelse på konto 06. Kopi af denne beslutning er vedlagt.

Byrådet har i nærværende svarskrivelse lagt til grund, at der alene klages over, at Frants Arboe er blevet erklæret inhabil i forbindelse med behandlingen af socialforvaltningens budget konto 05.

Frans Arboe anfører herfor, at han ikke mener, at han har nogen personlig og/eller økonomisk interesse i sagen.

Byrådet skal udtale følgende:

Spørgsmålet om Frants Arboe inhabilitet er ikke opstået i forbindelse med politisk uenighed. Byrådet er igennem de senere år blevet mere bevidst om inhabilitetsproblematikken, ikke mindst igennem det arbejde, der har været i forbindelse med de nu gennemførte strukturændringer i forvaltningerne.

I sin afgørelse har byrådet støttet sig til tilsynsrådets skrivelse af 2. februar 1998 og 5. august 1998, hvoraf fremgår, at et byrådsmedlem, hvis primære ansvarsområde er socialforvaltningens økonomi, ikke kan deltage i byrådets behandling af socialforvaltningens budget. Frants Arboe er afdelingsleder i social- og sundhedsforvaltningen og Frants Arboes hovedarbejdsområde er socialforvaltningens økonomi, herunder budgetlægning.

Byrådet er enig i, at det er bestemmelserne om speciel inhabilitet der er gældende, det vi sige reglerne i styrelsesloven § 14 og forvaltningslovens § 3.

Styrelseslovens § 14 angiver ikke, hvornår en interesse er af en sådan karakter, at et medlem er udelukket fra at deltage i afgørelsen af en sag. Det er forvaltningslovens § 3 stk. 1 eller stk. 5, der regulerer dette forhold.

I tilfælde, hvor en kommunal ansat har deltaget i en indholdsmæssige del af en sag, som forelægges byrådet, er det hovedreglen, at vedkommende er inhabil. Begrundelsen herfor er blandt andet at sikre byrådets selvstyre ved at undgå at forvaltningen får uautoriseret indflydelse på beslutningsprocessen.

Det kan diskuteres hvorvidt en kommunalt ansat er inhabil i henhold til forvaltningslovens § 3 stk. 1 eller 5, det afhænger af sagens karakter.

Frants Arboe har udarbejdet budgettet. Han anfører, at der alene er tale om en rent teknisk bearbejdelse.

Byrådet er ikke enig heri.

Det budget, Frants Arboe har taget udgangspunkt i, er et af centralforvaltningen rent teknisk fremskrevet budget. Frants Arboes opgave er at gennemgå dette, og tilpasse det i forhold til de faktiske forhold der gør sig gældende for de enkelte områder under socialforvaltningen. Frants Arboes foretager altså skøn og vurderinger, ligesom han gennemgår hver enkelt konto kritisk. Frants Arboes faglige viden udnyttes altså.

Udarbejdelse af budgettet for socialforvaltningen, er ikke et arbejde man umiddelbart vil kunne sætte en anden person til.

Det kræver en faglig viden og et overblik.

Frants Arboe har som den ansvarlige sagsmedarbejder fra forvaltningen fremlagt budgettet for byrådskollegaerne i såvel socialudvalget som økonomiudvalget.

I en sådan situation kan det være svært for byrådskollegaerne at afgøre, om Frants Arboe udtaler sig som sagsmedarbejder eller som politiker.

Det er byrådets opfattelse, at der nemt opstår tvivl om Frants Arboes upartiskhed. Det giver mistillid til om beslutningen er truffet ud fra andre hensyn og risikoen for interessesammenfald er stor.

Der henvises samtidig til indenrigsministeriet skrivelse af 6. maj 1988, hvori statueres, at en leder af et genbrugscenter, som havde udarbejdet budgettet blev anset for inhabil, medens souschefen, der ikke havde udarbejdet budgettet ikke blev anset for inhabil.”

I Tilsynsrådet for Vejle Amts udtalelse af 15. januar 1999 til Dem er bl.a. anført følgende:

”Det fremgår af den kommunale styrelseslov § 9a, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende kommunens budget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

På seminarer kan der ikke træffes beslutninger.

Af betydning for besvarelsen af det rejste spørgsmål er navnlig forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1 (særlig personlig interesse) og nr. 5 (når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed). Endvidere § 3, stk. 2, hvorefter inhabilitet dog ikke foreligger, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Afgørelsen af inhabilitetsspørgsmål beror på et skøn, hvor flere forskellige hensyn skal afvejes. Det antages, at et kommunalbestyrelsesmedlem er afskåret fra at deltage i en sags behandling, hvis vedkommende har et sådant forhold til sagen eller dens parter, at det ud fra en generel vurdering er egnet til at vække en vis tvivl om, hvorvidt den pågældende vil kunne behandle sagen på upartisk måde. En beslutning om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabilt indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret må antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at formålet med inhabilitetsregler ikke alene er at sikre, at den enkelte sag behandles korrekt, men også at der ikke skabes mistillid til den offentlige forvaltning.

I budgetseminaret blev drøftet socialudvalgets budgetforslag for hovedkonto 5, hvilket budgetforslag i væsentlig omfang er udarbejdet af Dem. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningens drift, men det må lægges til grund, at der ved udarbejdelsen foretages en selvstændig og kritisk vurdering, og ikke alene en rent teknisk fremskrivning af tidligere budget. Det må lægges til grund, at De har haft en væsentlig andel i socialforvaltningens bidrag til budgetforslaget.

Tilsynsrådet finder ikke at der foreligger en væsentlig personlig eller økonomisk interesse, der bevirker at De bliver inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Der er imidlertid grund til at antage ud fra en generel vurdering, at den omstændighed, at De har haft en væsentlig andel i udarbejdelsen af socialforvaltningens budgetforslag, og at De har forelagt forslaget mundtligt for socialudvalget og økonomiudvalget, bevirker, at der foreligger omstændigheder, der kan skabe tvivl, om De kan bevare Deres upartiskhed, såfremt De deltog i drøftelserne af dette budgetforslag. Der er efter Tilsynsrådets opfattelse ikke tale om en så uvæsentlig interesse at undtagelsesbestemmelsen i § 3, stk. 2 kan anvendes.

Tilsynsrådet finder derfor ikke, at Byrådet har truffet en ulovlig beslutning ved at erklære Dem inhabil under drøftelse af socialforvaltningens budgetforslag under budgetseminaret.”

I brev af 9. maj 1999 har Tilsynsrådet for Vejle Amt efter anmodning fra Indenrigsministeriet afgivet udtalelse i sagen. I Tilsynsrådet for Vejle Amts udtalelse er blandt andet anført følgende:

” kan oplyses, at Tilsynsrådet alene har taget stilling til inhabilitet i forbindelse med behandling af budgetforslag for hovedkonto 5. Tilsynsrådet kan henholde sig til sin udtalelse af 15.1.1999 om dette.

For så vidt angår behandlingen af budgetforslag under hovedkonto 6 har Tilsynsrådet ikke taget stilling til spørgsmålet om inhabilitet, idet Frants Arboe i sit brev af 11.9.1998 til Tilsynsrådet oplyser, at han er enig med byrådet i, at han ikke kan deltage i behandling af konkrete spørgsmål, der omhandler rådhuset. Byrådet oplyser i sit brev af 22.10.1998, at Frants Arboe eller ansatte under ham ville kunne blive berørt af besparelser på konto 6. Tilsynsrådet fandt derfor ikke anledning til at beskæftige sig med dette spørgsmål.

På et budgetseminar kan der ikke træffes afgørelser eller beslutninger, men der er mødepligt, og Tilsynsrådet har derfor ment at reglerne om inhabilitet omfatter et budgetseminar.”

Indenrigsministeriets udtalelse:

De for hvert amt nedsatte tilsynsråd fører tilsyn med, at kommunerne overholder lovgivningen, herunder offentligretlige retsgrundsætninger, jf. § 61 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 810 af 28. oktober 1999).

Tilsynsrådene kan ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen.

Indenrigsministeriet er ikke almindelig klageinstans i forhold til tilsynsrådene, men ministeriet fører tilsyn med, at tilsynsrådene ikke tilsidesætter lovgivningen, og at tilsynsrådenes udtalelser ikke er udtryk for en urigtig retsopfattelse eller hviler på et urigtigt faktisk grundlag, jf. § 61 a i lov om kommunernes styrelse.

§ 9 a i lov om kommunernes styrelse er sålydende:

”§ 9 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Kommunalbestyrelsens beslutning herom skal så vidt muligt træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer seminarer.

Stk. 3. På seminarer kan der ikke træffes beslutninger.”

§ 3 i forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985 som senest ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991) er sålydende:

”Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

 

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.”

Afgørelsen af inhabilitetsspørgsmål beror på et skøn, hvor flere forskellige hensyn skal afvejes. Det antages, at den pågældende er afskåret fra at deltage i en sags behandling, hvis vedkommende har et sådant forhold til sagen eller dens parter, at det ud fra en generel vurdering er egnet til at vække tvivl om, hvorvidt den pågældende vil kunne behandle sagen på upartisk måde.

En beslutning om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabilt indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret må antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at formålet med inhabilitetsregler ikke alene er at sikre, at den enkelte sag behandles korrekt, men også at der ikke skabes mistillid til den offentlige forvaltning.

I overvejelserne bør dog tillige indgå, at der ikke i unødigt omfang bør lægges hindringer i vejen for, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage i sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen og de stående udvalg.

Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger inhabilitet, må vurderes i forhold til den sag eller det dagsordenspunkt, der er til behandling, og en konstatering af inhabilitet vil medføre, at den pågældende er afskåret fra at deltage i behandlingen af sagen eller dagsordenspunktet.

For så vidt angår afgørelser af generel karakter vil der i almindelighed ikke være samme behov for at antage speciel inhabilitet som i forhold til konkrete afgørelser. Jo mere generel en sag er, desto mere særlig og direkte må et kommunalbestyrelsesmedlems interesse i en sags udfald være, for at der kan antages at foreligge inhabilitet.

Der henvises til John Vogter, den kommenterede forvaltningslov, 1992, side 76 ff. og 102, Carl Aage Nørgaard og Jens Garde, Forvaltningsret, Sagsbehandling, 1995, side 75 f. og 79, og den kommenterede kommunale styrelseslov, 1996, side 87.

Ved vurderingen af, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem er inhabilt i en sag af generel karakter, må der således foretages en nærmere vurdering af, om der foreligger en sådan helt særlig interesse af et væsentligt omfang, som må anses for uvedkommende, og som ud fra en generel vurdering vil kunne påvirke den pågældendes stillingtagen i sagen.

Forslaget til kommunens årsbudget regulerer samtlige kommunens aktiviteter, og der vil derfor som følge af årsbudgettets karakter kun undtagelsesvist kunne foreligge tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem har en sådan særlig interesse i budgetforslaget, at den pågældende vil være inhabil ved behandlingen heraf.

Selv om budgetforslaget behandles som én sag og derfor må betragtes som en helhed, kan et medlem dog være inhabilt ved behandlingen af enkelte dele af budgetforslaget, såfremt disse gøres til genstand for særskilt (forhandling og) afstemning. I de kommunale tilsynsmyndigheders praksis er det således antaget, at et medlem ved 2. behandlingen af budgetforslaget kan være inhabilt i forbindelse med kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om ændringsforslag, som det pågældende medlem har en særlig interesse i.

Den foreliggende sag vedrører Brædstrup Byråds beslutning om at erklære Dem inhabil i forbindelse med byrådets drøftelse af socialudvalgets budgetforslag for hovedkonto 05 under et af byrådet afholdt budgetseminar forud for byrådets behandling af årsbudgettet, jf. § 38 i lov om kommunernes styrelse.

En stillingtagen til, hvorvidt De som følge af inhabilitet har været afskåret fra at deltage i budgetseminaret, må derfor efter Indenrigsministeriets opfattelse bero på, hvorvidt De kan anses for at være inhabil i forhold til byrådets behandling af årsbudgettet.

Det følger af bestemmelsen i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald, vil være inhabilt ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse kan det ikke i sig selv anses for tilstrækkeligt til at statuere inhabilitet på grund af ”særlig personlig interesse”, at en sag vedrører den forvaltningsgren eller den institution, hvor den pågældende er ansat, eller at den pågældende må antages at have en almindelig faglig eller fagpolitisk interesse i sagen.

Deres faglige og fagpolitiske interesse i hovedkonto 05 som følge af, at De gør tjeneste i socialforvaltningen, indebærer derfor ikke i sig selv, at De i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1, er inhabil i forhold til byrådets behandling af årsbudgettet.

En kommunalt ansat, der afgiver indstilling i en sag til en kommunalbestyrelse, som han er medlem af, er i den situation, at han afgiver indstilling til sig selv. Han vil samtidig over for kommunalbestyrelsen være tjenstlig ansvarlig for indstillingen og vil typisk selv skulle stå for opfølgningen af kommunalbestyrelsens beslutning.

Såfremt det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem deltager i kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil der efter Indenrigsministeriets opfattelse generelt være grund til at antage, at han vil være påvirket af den holdning, han tidligere har indtaget som kommunalt ansat, og dermed ikke være uhildet i sin stillingtagen som kommunalbestyrelsesmedlem. Der vil derfor i sådanne tilfælde ofte foreligge omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes upartiskhed, således at den pågældende må antages at være inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Der kan herved henvises til den kommenterede kommunale styrelseslov, 1996, side 90.

De har udarbejdet udkastet til budgetforslag for hovedkonto 05 og forelagt budgetudkastet i både social- og økonomiudvalget. De har herved for så vidt angår denne konto deltaget i udarbejdelsen af det forslag til årsbudget, der er forelagt byrådet.

Uanset at der herved på baggrund af Deres afgivelse af indstilling vedrørende hovedkonto 05 foreligger en inhabilitetsbegrundende interesse i forhold til denne konto, finder Indenrigsministeriet imidlertid ikke, at De på dette grundlag har haft en sådan ganske særlig og væsentlig interesse i kommunens årsbudget, at De i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, må antages at være inhabil i forbindelse med byrådets behandling af budgetforslaget i sin helhed.

Indenrigsministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at Deres interesse i sagens udfald som følge af Deres deltagelse i udarbejdelsen af forslaget til årsbudget for så vidt angår hovedkonto 05 – uanset denne interesse gør sig gældende i forhold til en væsentlig del af det samlede årsbudget – efter ministeriets opfattelse ikke kan anses at være af en sådan styrke, at denne interessekollision i almindelighed vil være egnet til at skabe tvivl om, hvorvidt De på upartisk måde vil kunne tage stilling til budgetforslaget i sin helhed.

For så vidt angår Brædstrup Byråds beslutning om at erklære Dem inhabil i forbindelse med byrådets drøftelse under budgetseminaret af budgetforslaget for de dele af hovedkonto 06, der vedrører rådhusets personale, skal Indenrigsministeriet bemærke, at De selv har ment, at De var inhabil, og at Deres klage til tilsynsrådet derfor ikke har omfattet dette spørgsmål. Brædstrup Byråd har oplyst til tilsynsrådet, at De eller Deres underordnede medarbejdere ville kunne blive berørt af en besparelse på denne konto.

Tilsynsrådets sagsakter og de i øvrigt for Indenrigsministeriet foreliggende sagsakter indeholder imidlertid ikke konkrete oplysninger om, at budgetforslaget for hovedkonto 06 berører Deres ansættelsesforhold eller arbejdsvilkår f.eks. som følge af personalemæssige ændringer, omorganisering eller besparelser.

Som sagen er oplyst, har Indenrigsministeriet således ikke grundlag for at antage, at der foreligger en inhabilitetsbegrundende interesse i forhold til hovedkonto 06. Det kan således allerede af denne grund ikke antages, at De som følge af en interesse i hovedkonto 06 var inhabil i medfør af forvaltningslovens § 3, stk. 1, i forbindelse med byrådets behandling af budgetforslaget i sin helhed.

Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget undergives budgetforslaget behandling i sin helhed, og der kan ikke i forbindelse hermed træffes afgørelse om enkelte dele af budgetforslaget. Det samme gælder ved det af byrådet afholdte budgetseminar. På den baggrund kan det forhold, at der ved behandlingen af budgetforslaget på budgetseminaret har været særskilt drøftelse af de enkelte områder eller konti, ikke efter Indenrigsministeriets opfattelse bevirke, at der i forhold til disse dele af det samlede budgetforslag, der er til forhandling, skal foretages en særskilt habilitetsvurdering.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse har der således ikke været det fornødne grundlag for at anse Dem for inhabil ved behandlingen af dele af budgetforslaget på budgetseminaret.

Indenrigsministeriet har med kopi af dette brev underrettet Tilsynsrådet for Vejle Amt om ministeriets retsopfattelse. Endvidere er en kopi af dette brev sendt til Brædstrup Byråd.