Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om pressekort

 

 

Bilag 1 Pressekort/legitimation.

Bilag 1,1 Presseemblem og presseskilt til bil.

1. Justitsministeriets cirkulære nr. 211 af 20. december 1995 om adgang for journalister og pressefotografer m.fl. til at passere gennem politiafspærringer lyder således:

»Der bør kun gives journalister og pressefotografer m.fl. adgang til at passere politiafspærringer, hvis de legitimerer sig ved et særligt pressekort, der er forsynet med indehaverens fotografi. Nærmere meddelelse om pressekortets udstedelse, udseende og indhold vil blive udsendt af Rigspolitichefen.

Er det i særlige tilfælde påkrævet, kan politimesteren (i København politidirektøren) dog udstede særlige passérkort, der giver adgang gennem politiafspærringer. Disse kort, der i udseende tydeligt må adskille sig fra de ovennævnte pressekort, har alene gyldighed i vedkommende politikreds og kun for en enkelt lejlighed eller for et bestemt angivet kortere tidsrum.

Journalister og pressefotografer m.fl. skal under ophold inden for afspærringerne rette sig efter politiets anvisninger og navnlig respektere forbud mod adgang til bestemte steder og mod henvendelse til eller samtale med bestemte personer.

Når omstændighederne gør det ønskeligt, kan politiet nægte indehavere af pressekort eller passérkort adgang til afspærrede områder, for eksempel til gerningsstedet for en forbrydelse.

Justitsministeriets cirkulære nr. 202 af 20. september 1974 ophæves.«

Pressekort udstedt af organisationer

2. Følgende organisationer udsteder pressekort:

Danske Dagblades Forening (DDF)

Dansk Journalistforbund (DJ)

Mediegruppen under Grafisk Forbund

Dansk Presse Medarbejder Forbund (DPMF)

Færøernes Journalistforbund

Kortene udstedes til medlemmer, der har journalistisk eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigelse, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om et hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage.

Pressekort udstedt af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP)

3. FDP udsteder pressekort til andre med journalistik som hovedbeskæftigelse, bl.a.

til medlemmer af Den udenlandske Presseforening i Danmark og til udenlandske journalister, hvis forbund er tilknyttet International Federation of Journalists (IFJ). Pressekortene fremtræder som udstedt af FDP.

Pressekortets udseende og indhold

4. De pressekortudstedende organisationer har mulighed for at sætte deres eget individuelle præg på pressekortet. Dog skal alle pressekort indeholde nogle ens elementer.

Pressekortets forside skal således indeholde

ordet "PRESSE" i hele kortets bredde

foto af og navn på kortindehaveren

den udstedende organisations navn

en udløbsdato eller et årstal, der viser sidste gyldighedsår

et hologram, hvor den ene "dimension" viser et paragraftegn, mens den anden "dimension" viser ordet "PRESSE" gentaget over adskillige linjer.

Pressekortets bagside skal indeholde følgende tekst: "Dette kort giver adgang gennem politiafspærringer jf. dog bestemmelsen i Justitsministeriets cirkulære nr. 211 af 20. december 1995."

Eksempler på pressekortets layout, herunder typisk farvevalg, er gengivet i naturlig størrelse i bilag 1.

Om registrering, inddrivelse, bortkomst mv. af pressekort

5. Organisationerne fører fortegnelser over udstedte pressekort. I Dansk Journalistforbund findes et ajourført kartotek over gyldige kort udstedt af DDF, DJ og FDP. Der kan rettes henvendelse til kartoteket på telefon 33 14 23 88. Tilsvarende kartoteker føres af Grafisk Forbund (Mediegruppen), telefon 35 81 42 22, Dansk Presse Medarbejder Forbund, telefon 39 69 11 39 og Færøernes Journalistforbund, telefon +298 31 18 20.

Pressekortene tilhører organisationerne, der også inddriver kort, som ikke længere er gyldige. Kortene inddrages, når medlemmet udtræder af organisationen eller i tilfælde af død, men ikke ved pensionering.

Klager over afslag på udstedelse af pressekort behandles ikke af politiet, men af de pressekortudstedende organisationer.

Pressefotografemblemer og pressefotografskilte (PF-emblemer og PF-skilte)

6. For at lette arbejdet for såvel politiet som pressefotografer udleverer Pressefotografforbundet til pressefotografer med pressekort et emblem, der under arbejdet inden for politiafspærringer bæres synligt på beklædningen.

Pressefotografforbundet har desuden til medlemmer med pressekort udleveret et forstørret PF-emblem i skilteform til anbringelse udvendigt på medlemmernes biler. Desuden kan dette skilt anvendes indvendigt i bilerne, monteret på et blåt PVC-skilt med teksten PRESSE placeret i skiltets venstre side. Skiltet, der måler 11 x 31 cm, er mønsterbeskyttet.

Pressefotografer med PF-emblem eller -skilt har tillige pligt til at medbringe og på opfordring forevise pressekort. PF-skilte i biler giver ingen særlige rettigheder, ej heller med hensyn til parkering.

PF-emblem og skilt er gengivet i bilag 1, 1.

Kundgørelse II nr. 7 af 15. april 1998 (dog ikke bilaget) ophæves.

 

Torsten Hesselbjerg

/Hans-Viggo Jensen