Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat og lov om amtskommunal indkomstskat

(Ændret afregning vedrørende tidligere år af den udbetalte kommuneskat af 10-mands-projekter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 13. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 1097 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 b, stk. 1, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-7«.

2. I § 16 b, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 73 E i kildeskatteloven« til: »§ 38, stk. 2, i skattestyrelsesloven«.

3. I § 16 b indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Afregning efter stk. 2 og 3 omfatter ikke beløb, der fremkommer til afregning som følge af, at staten helt eller delvis får medhold ved domstolene i sagerne om de såkaldte 10-mands-projekter, og at skattekrav, hvormed der er givet henstand under sagernes behandling i klagesystemet, må afgangsføres som uerholdelige. Det samme gælder beløb, der fremkommer til afregning som følge af, at staten helt eller delvis ikke får medhold ved domstolene i sagerne om disse 10-mands-projekter.«

§ 2

I lov om amtskommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 6. oktober 1995, som ændret ved § 3 i lov nr. 476 af 1. juli 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»§ 16 b, stk. 7, finder dog ikke anvendelse, for så vidt angår amtskommunal indkomstskat.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Givet på Amalienborg, den 28. april 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen