Den fulde tekst

Lov om ændring af beredskabsloven, lov om orlov og lov om ferie

(Udvidet beslutningskompetence til fælles beredskabskommissioner, gebyr for udrykning til visse alarmer, antagelse af kvinder på værnepligtslignende vilkår m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1092 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af beredskabskommissionen. «

2. I § 9, stk. 3, ændres »§ 29, stk. 1, 2 og 4 « til: »§ 29, stk. 1, 2 og 5 «.

3. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »varetage de opgaver « : »vedrørende redningsberedskabet «.

4. I § 10, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om, at opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, henlægges til den fælles beredskabskommission. «

5. I § 11, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 9, stk. 2 « : », eller § 10 «.

6. I § 21, stk. 1, indsættes efter »i forbindelse med indsatsen « : », jf. § 12, stk. 1, 1. pkt., uden retskendelse «.

7. Efter § 23 indsættes i kapitel 4:

»§ 23 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg, skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen. Indenrigsministeren meddeler gebyrets størrelse, der fastsættes som gennemsnitsomkostningerne i forbindelse med udrykninger til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om gebyrets opkrævning m.v. «

8. I § 25, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. «

9. I § 25, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Planen skal vedtages af amtsrådet i et møde. «

10. § 35, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at det kommunale redningsberedskab eller en eller flere personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil, hvis det skønnes nødvendigt til enhver tid skal være til stede som brandvagt i forsamlingslokaler, ved afholdelse af udstillinger, festivaler, teaterforestillinger, cirkusforestillinger og lignende arrangementer, herunder arrangementer i det fri. Brandvagten, der skal være i besiddelse af behørig legitimation, kan være til stede uden retskendelse. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bestemme, at arrangøren skal betale et gebyr til dækning af kommunens omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med brandvagten. «

11. § 36 affattes således:

»§ 36. Kommunalbestyrelsen foretager brandsyn af virksomheder, af fredede bygninger, af bygninger, hvor mange mennesker samles, og af brandfarlige bygninger og oplag.

Stk. 2. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om brandsyn efter stk. 1, herunder om påbud om afhjælpning af eventuelle mangler.

Stk. 3. Brandsyn i henhold til stk. 1 kan, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse foretages på ejendommen. Den, der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af behørig legitimation.

Stk. 4. Indenrigsministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren bestemme, at brandsyn for forsvaret ordnes på særlig måde. «

12. Efter § 36 indsættes:

»§ 36 a. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens offentliggørelse af resultater af og sanktioner på grundlag af brandsyn. Offentliggørelsen kan omfatte navne på de fysiske og juridiske personer, der er kontrolleret, samt navne på fysiske og juridiske personer, der som følge af brandsynet modtager forbud eller påbud, eller som pålægges sanktioner.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk. «

13. I § 37, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsyn kan, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid foretages uden retskendelse. Den, der foretager tilsynet, skal være i besiddelse af behørig legitimation. «

14. I § 47, 2. pkt., ændres »kommunikationsministeren « til: »forskningsministeren «.

15. I § 53, stk. 1, ændres »hærens « til: »forsvarets «.

16. Efter § 54 indsættes:

»Kvinder antaget på værnepligtslignende vilkår

§ 54 a. Reglerne i §§ 52-54 og §§ 60-66 finder tilsvarende anvendelse på kvinder antaget på værnepligtslignende vilkår.

§ 54 b. Kvindeligt personel i redningsberedskabet antaget på værnepligtslignende vilkår, som er afskediget eller hjemsendt, og for hvem tjeneste af enhver art i redningsberedskabet efter foreliggende oplysninger må anses for at være uforenelig med deres samvittighed, kan af indenrigsministeren fritages for tjeneste. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom.«

17. § 56, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Den, der har bopæl eller ophold her i landet, kan fra det tidspunkt, hvor den pågældende fylder 18 år, indtil det tidspunkt, hvor den pågældende fylder 65 år, pålægges at gøre tjeneste i redningsberedskabet (beredskabspligt), hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet. «

§ 2

I lov om orlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 5. januar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 3, indsættes efter »i forsvaret « : »eller i det statslige redningsberedskab «.

§ 3

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 25. juni 1999, som ændret ved lov nr. 1076 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »i forsvaret « : »eller i det statslige redningsberedskab «.

2. I § 9, stk. 5, indsættes efter »i forsvaret « : »eller i det statslige redningsberedskab «.

3. I § 20 indsættes efter »i forsvaret « : »eller i det statslige redningsberedskab «.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen