Den fulde tekst

Fremsat den 8. oktober 2003 af miljøministeren (Hans Christian Schmidt)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

(Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne)

 

§ 1

I lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres ”Boligministeren” til: ”Miljøministeren” og ”boligministeren” til: ”miljøministeren”.

2. § 2, stk. 1, affattes således:

”Kort- og Matrikelstyrelsen skal

1)   varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring,

2)   forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom, og

3)   udføre udviklingsarbejder inden for de nævnte fagområder, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed.”

3. Efter § 2 indsættes:

”§ 2 a. Kort- og Matrikelstyrelsen skal udføre sektorforskning inden for geodæsi.”

§ 2

Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Miljøministeren bemyndiges til at ophæve § 2 a.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Den seismiske tjeneste samt den geodætiske og seismologiske forskning har henhørt under Kort- og Matrikelstyrelsen, siden styrelsen blev oprettet i 1989. Efter gennemførelsen af lov om sektorforskningsinstitutioner i 1995 blev styrelsen omfattet af loven, jf. den seneste bekendtgørelse herom nr. 952 af 9. december 1997. Regeringen har besluttet at reducere antallet af sektorforskningsinstitutioner fra 25 til 17. Beslutningen indebærer, at Kort- og Matrikelstyrelsens sektorforskningsaktiviteter og den seismiske tjeneste skal skilles ud fra styrelsen.

Geodæsi er videnskaben om jordens størrelse, form og tyngdefelt samt om bestemmelse af præcise positioner på jordens overflade og deres tidslige variation. Seismologi er videnskaben om bestemmelse og måling af jordskælv, fordeling af jordskælv i tid og rum, forståelse af årsager til og risiko for jordskælv samt bestemmelse af jordens indre opbygning og struktur ved seismiske bølger. Den seismiske tjeneste indsamler og arkiverer oplysninger om jordskælv, der er mærket i Danmark, Grønland og Færøerne, og yder bistand til offentlige myndigheder m.fl. om forhold, der vedrører jordskælv. Formålet med, at sektorforskningen på disse områder udskilles fra Kort- og Matrikelstyrelsen, er at adskille de administrative funktioner i Kort- og Matrikelstyrelsen fra sektorforskningen. Dette lovforslag skal således ses i sammenhæng med det forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner, som ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har fremsat.

Den seismiske tjeneste og den seismologiske sektorforskning overføres til GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse). Der er endnu ikke taget endelig stilling til, om den geodætiske sektorforskning skal overføres til GEUS eller til et Dansk Rumcenter. En endelig stillingtagen afventer den videre planlægning af et Dansk Rumcenter. Når beslutningsgrundlaget er konkret afklaret, træffes beslutning om den geodætiske sektorforsknings fremtidige placering.

2. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for amtskommuner og kommuner.

Forslaget er udgiftsneutralt for staten. Det indebærer alene, at Kort- og Matrikelstyrelsens direkte udgifter til sektorforskningen, som hidtil har udgjort ca. 8 mio. kr. pr. år (2002 pris- og lønniveau), reduceres, når aktiviteterne overføres til en anden forskningsinstitution. Det endelige beløb vil blive opgjort i forbindelse med udskillelsen.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet eller borgerne.

Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet eller borgerne.

4. Miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

5. Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

 

Positive

konsekvenser/

mindre udgifter

Negative

konsekvenser/

merudgifter

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Ingen

Ingen

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for erhvervslivet

Ingen

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Ingen

Administrative konsekvenser for borgerne

Ingen

Ingen

Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1.

Forslaget er af redaktionel karakter.

Til nr. 2.

Som nævnt i forslagets almindelige bemærkninger indebærer forslaget, at den seismiske tjeneste samt den geodætiske og seismologiske sektorforskning udskilles fra Kort- og Matrikelstyrelsen og overføres til en anden forskningsinstitution.

Kort- og Matrikelstyrelsen skal fortsat varetage de øvrige opgaver, som styrelsen hidtil har varetaget, heriblandt ansvaret for referencenettene og den geodætiske opmåling, som er grundlaget for opmåling og kortlægning i Danmark. Referencenettene og den geodætiske opmåling består af etablering, vedligeholdelse og dataregistrering vedrørende de geodætiske præcisionssystemer samt af landssystemerne for plan- og højdefikspunkter. Landssystemerne for plan- og højdefikspunkter udgør en fortætning af de geodætiske præcisionssystemer og danner grundlag for kortlægning og for etablering af de opmålingssystemer, der anvendes til topografiske, matrikulære og tekniske opmålinger.

Kort- og Matrikelstyrelsen har hidtil udover geodætiske og seismologiske sektorforskningsopgaver kunnet udføre forsknings- og udviklingsarbejder vedrørende styrelsens øvrige fagområder, hvis det var hensigtsmæssigt for styrelsens virksomhed. Efter forslaget vil det fortsat være muligt for styrelsen at udføre udviklingsarbejder vedrørende de fagområder, som bevares under styrelsen. Det vil som hidtil være en forudsætning herfor, at det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed.

Til nr. 3.

Lovforslaget giver mulighed for, at den seismiske tjeneste og den seismologiske sektorforskning overføres fra Kort- og Matrikelstyrelsen til GEUS, inden afgørelsen om placeringen af den geodætiske sektorforskning er truffet, og at Kort- og Matrikelstyrelsen i den mellemliggende periode fortsat kan udføre sektorforskning inden for geodæsi. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 2.

Til § 2

Det foreslås, at miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det er hensigten, at loven træder i kraft den 1. januar 2004 eller snarest herefter, når grundlaget for at overføre den seismiske tjeneste og den seismologiske sektorforskning fra Kort- og Matrikelstyrelsen til GEUS er tilvejebragt.

Om stk. 2 bemærkes, at § 2 a vil blive ophævet ved miljøministerens bestemmelse herom, når beslutningsgrundlaget for udskillelse af den geodætiske sektorforskning fra Kort- og Matrikelstyrelsen er konkret afklaret.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

 

 

§ 1

I lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen foretages følgende ændringer:

 

 

 

 

 

1. Overalt i loven ændres ”Boligministeren” til: ”Miljøministeren” og ”boligministeren” til: ”miljøministeren”.

 

 

 

§ 2. Kort- og Matrikelstyrelsen skal

 

2. § 2, stk. 1, affattes således

 

1)   varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring,

2)   forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom,

3)   varetage den seismiske tjeneste i Danmark, herunder Færøerne og Grønland,

4)   udføre forsknings- og udviklingsarbejder inden for geodæsi og seismologi og, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed, inden for øvrige fagområder.

Stk. 2. ---

 

”Kort- og Matrikelstyrelsen skal

1)   varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring,

2)   forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom, og

3)   udføre udviklingsarbejder inden for de nævnte fagområder, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed.”

 

 

 

 

 

3. Efter § 2 indsættes:

 

 

”§ 2 a. Kort- og Matrikelstyrelsen skal udføre sektorforskning inden for geodæsi.”

 

 

§ 2

 

 

Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

 

 

Stk. 2. Miljøministeren bemyndiges til at ophæve § 2 a.