Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2003)

 

 

Miljøministeren (Hans Christian Schmidt):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven).

(Lovforslag nr. L 15).

Forslag til lov om Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening og lov om planlægning. (Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder).

(Lovforslag nr. L 16).

Formålet med forslag til lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) er at implementere dele af vandrammedirektivet, habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet i dansk lovgivning.

Formålet med forslag til lov om Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening og lov om planlægning er at tilpasse og konsekvensrette sektorlovgivningen så der kan ske et samspil mellem miljømålsloven og de berørte sektorlove, der sikrer   sammenhæng i planlægningen.

Lovforslagene er første fase af implementeringen af vandrammedirektivet og supplerende implementering af habitatdirektivet. Der foreslås en fælles gennemførelse af vand- og naturplanlægningen efter de nævnte direktiver for at fremme sammenhængen i arbejdet med vand- og naturkvaliteten, og fordi der er væsentlige sammenfald både mellem de direktivmæssige forpligtelser og de arealer, hvorpå der ifølge direktiverne forventes at skulle gennemføres en indsats. Det er således hensigten, at der i videst muligt omfang sker en koordineret indsats.

Vandrammedirektivet blev vedtaget oktober 2000 og skal være implementeret inden den 22. december 2003. Vandrammedirektivets formål er at beskytte vandløb, søer, overflade- og grundvand i EU. Danmark er via vandrammedirektivet forpligtet til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger for opnåelse af de miljømål som følger af vandrammedirektivet. Miljømålene skal være nået ved udgangen af 2015 med mulighed for fristforlængelse til 2027. Direktivet stiller krav om, at Danmark inddeles i vanddistrikter og opretter vanddistriktsmyndigheder. Disse myndigheder skal gennem basisanalyser, overvågning, indsatsprogrammer og vandplaner nå de fastsatte miljømål.

Habitatdirektivet blev vedtaget maj 1992, og har til formål at sikre, at der udpeges internationale naturbeskyttelsesområder, og at de arter og naturtyper, områderne er udpeget for, opnår en gunstig bevaringsstatus. Dette forudsætter, at der iværksættes nødvendige bevaringsforanstaltninger for at sikre, at den gunstige bevaringstilstand, der kræves i medfør af habitatdirektivet, opnås.

Med lovforslaget om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) inddeles Danmark i 12 vanddistrikter og 1 internationalt vanddistrikt. Det internationale vanddistrikt skal sikre et samarbejde mellem Danmark og Tyskland om Kruså og Vidå. Hvert distrikt får en koordinerende myndighed, vanddistriktsmyndigheden. Vanddistriktsmyndigheden skal sikre koordineringen af planlægningen i vanddistriktet, men får ingen selvstændig kompetence. Amterne indenfor vanddistriktet er ansvarlige for at udføre planlægningen og indsatserne.

Lovforslaget fastlægger således en ny myndighedsstruktur, mens der ikke er introduceret nye virkemidler. Det er amterne, der er ansvarlige for planlægningen og gennemførelsen af indsatsen. I første omgang skal amterne i 2004 gennemføre en basisanalyse og derefter en overvågning af vand- og naturområderne. Behovet for nye virkemidler vil skulle vurderes blandt andet i lyset af resultatet af basisanalysen og overvågningen. Dette hører således til i anden fase af vandrammedirektivets implementering.  

Vandrammedirektivet indeholder en lang række tekniske og specifikke regler om indholdet af de forskellige planer og fastsættelsen af miljømålene. Disse udmøntes med hjemmel i det fremsatte lovforslag. Lovforslaget danner i sig selv rammerne for det administrative arbejde og udpegningen af vanddistrikter og vanddistriktsmyndigheder.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med bemærkninger, anbefaler jeg det til Folketingets velvillige behandling.