Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (18. december 2003)

 

 

Miljøministeren (Hans Christian Schmidt):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg. (Markedsføringsforbud for kosmetiske midler der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.)

(Lovforslag nr. L 120).

Lovforslaget sigter først og fremmest mod, at Danmark kan implementere dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EØF af 27. februar 2003 (herefter: 7. ændring) om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler. Forslaget omfatter kun de bestemmelser i 7. ændring, der ikke kan gennemføres på grundlag af den gældende lovgivning på området.

Der indføres med 7. ændring både et testforbud mod dyreforsøg på kosmetiske produkter og deres ingredienser og et markedsføringsforbud mod kosmetiske produkter, hvor produktet eller ingredienser heri er testet mod dyr. Testforbuddet for kosmetiske produkter skal senest være indført   fra 10. september 2004, mens de øvrige forbud indføres gradvis frem til 2009 i takt med at der udvikles og godkendes egnede alternative metoder, dog således at forbuddene mod 3 specifikke typer af dyreforsøg først indføres i 2013. I forbindelse med forbuddene mod dyreforsøg indføres der samtidig regler for, hvornår et kosmetisk produkt må mærkes med, at det ikke er blevet testet på dyr.

Ligeledes bestemmes det i 7. ændring, at myndighederne skal sikre, at offentligheden har nem adgang vil visse oplysninger om kosmetiske produkters sammensætning samt om uønskede virkninger ved brugen af kosmetiske produkter.

Det foreslås derfor at ændre lov om dyreforsøg således, at der indføres forbud mod udførelse af dyreforsøg for kosmetiske produkter ved lovens ikrafttrædelse samtidig med at justitsministeren bemyndiges til at fastsætte de nødvendige bestemmelser om forbuddet mod udførelse af dyreforsøg for ingredienser. De øvrige bestemmelser i 7. ændring foreslås gennemført ved en ændring af lov om kemiske stoffer og produkter med henblik på, at Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte de nødvendige bestemmelser i denne forbindelse.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med bemærkninger, anbefales forslaget til Folketingets velvillige behandling.