Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven) og lov om ændring af udlændingeloven

(Ophævelse af Kosovonødloven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 251 af 28. april 1999 om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven) ophæves.

§ 2

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 26. juni 1999, som ændret ved § 16 i lov nr. 353 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) Hvis en udlænding med opholdstilladelse i medfør af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. uden for de i § 7, stk. 1 og 2 nævnte tilfælde eller en udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien, der har eller har haft opholdstilladelse i medfør af lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven), eller som på grundlag af en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 indgivet inden den 30. april 1999 er eller har været registreret som asylansøger efter reglerne i § 48 e, stk. 1, må antages at have behov for midlertidig beskyttelse her i landet.«

2. I § 9, stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 2,« til: »stk. 2, nr. 2 eller 5,«.

3. I § 33 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Påklages en afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 5, til en udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien eller en beslutning om inddragelse af en sådan opholdstilladelse inden 7 dage efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt udlændingen, har den pågældende ret til at blive her i landet, indtil klagen er afgjort.«

4. I § 46, stk. 2, udgår »§ 9, stk. 2, nr. 5,«.

5. I § 46, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Udlændingestyrelsens afgørelse om opholdstilladelse efter § 9, stk. 2, nr. 5, til en udlænding med opholdstilladelse i medfør af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. kan dog ikke påklages til indenrigsministeren.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

    Stk. 1. Kosovonødloven og de i medfør af denne udstedte forskrifter finder fortsat anvendelse for personer, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse efter Kosovonødloven.

    Stk. 2. Udløber en opholdstilladelse efter Kosovonødloven efter lovens ikrafttræden, kan en ny opholdstilladelse efter Kosovonødloven ikke meddeles uanset Kosovonødlovens § 5.

    Stk. 3. Ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 fra en udlænding med opholdstilladelse efter Kosovonødloven kan dog uanset Kosovonødlovens § 26 behandles, mens udlændingen opholder sig her i landet.

    Stk. 4. Kosovonødlovens kapitel 2 finder anvendelse over for en udlænding med opholdstilladelse efter Kosovonødloven, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse efter udlændingeloven eller udlændingen udrejser eller udsendes. Kosovonødlovens kapitel 2 finder endvidere anvendelse over for en udlænding som nævnt i 1. pkt., der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, § 9, stk. 2, nr. 2, eller § 9, stk. 2, nr. 4-6, til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til udlændingen.

    Stk. 5. Til en udlænding fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 inden Kosovonødlovens ikrafttræden, som er eller har været registreret som asylansøger efter reglerne i udlændingelovens § 48 e, stk. 1, og som ikke længere har ret til at opholde sig her i landet, ydes efter ansøgning hjælp til repatriering efter Kosovonødlovens § 15.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen