Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Staten yder tilskud til kommuner til udgifter til undervisning i dansk som andetsprog, som tilbydes voksne i medfør af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.

    Stk. 2. Tilskuddet efter stk. 1 udgør 30 kr. pr. undervisningstime, der tilbydes kursister, som er bosiddende i kommunen, jf. dog stk. 3. Der ydes dog ikke tilskud for kursister, som er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark eller for forsikrede ledige, som deltager i tilbud efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik.

    Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter aftale med undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om en kommunes samlede maksimale tilskud efter stk. 2.

§ 2. Tilskuddet afregnes forskudsvist sammen med tilskud efter integrationsloven.

§ 3. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler for udbetaling og opgørelse af tilskud efter denne lov, anvisning af tilskud efter denne lov, regnskabsaflæggelse og revision.

§ 4. Det i § 1, stk. 2, nævnte tilskudsbeløb reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

§ 5. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for tilskud til undervisning, der tilbydes fra og med den 1. juli 2000.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 7. I § 20, stk. 1, i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 11. februar 2000, som ændret ved § 20 i lov nr. 263 af 12. april 2000, indsættes efter »§ 27, stk. 3«: », og lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne«.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen

Redaktionel note
  • Lov nr. 423 af 31. maj 2000 ophæves d. 1. januar 2004.