Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven med flere love

(Krav om egen bolig ved familiesammenføring, tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring og indsats mod ægteskaber, der ikke beror på parternes egen fri vilje)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 26. juni 1999, som ændret ved § 16 i lov nr. 353 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 2, ændres to steder »18 år« til: »25 år«.

2. I § 9, stk. 2, indsættes som nr. 7:

»7) Hvis en udlænding over 18 år uden for de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 18 år, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, litra a-d, og ægteskabet eller samlivsforholdet utvivlsomt må anses for indgået efter den herboendes eget ønske, eller særlige personlige forhold i øvrigt taler herfor.«

3. I § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres »Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, litra d, til en samlever« til: »Opholdstilladelse til en samlever efter stk. 1, nr. 2, litra d, og efter stk. 2, nr. 7, når den herboende person ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8,«.

4. I § 9, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»Har den herboende person ikke dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8, skal opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 7, medmindre særlige grunde taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil.«

5. I § 9, stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1, 3 og 4« til: »stk. 2, nr. 1, 3, 4 og 7«.

6. I § 9, stk. 7, 3. pkt., indsættes efter »stk. 1, nr. 2 eller 3,«: »eller stk. 2, nr. 7,«.

7. I § 9, stk. 8, indsættes to steder efter »stk. 1, nr. 2,«: »eller stk. 2, nr. 7,«.

8. I § 9, stk. 9, indsættes efter »stk. 1, nr. 2,«: »eller stk. 2, nr. 7,«.

9. § 9, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, litra b-d, og efter stk. 2, nr. 7, når den herboende person ikke har dansk indfødsret, kan kun gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til Danmark mindst svarer til ægtefællernes eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land, eller såfremt særlige personlige forhold i øvrigt taler herfor.«

10. I § 9 indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:

»Stk. 11. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2 og 4, og stk. 2, nr. 1 og 7, skal, medmindre særlige grunde taler derimod, betinges af, at den person, der bor i Danmark, godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, kan, såfremt væsentlige hensyn taler herfor, betinges af, at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse.«

Stk. 11 bliver herefter stk. 12.

11. I § 9 indsættes efter stk. 11, der bliver stk. 12, som stk. 13:

»Stk. 13. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om den herboendes boligforhold, herunder antallet af beboelsesrum og beboere i boligen. Kommunalbestyrelsen kan til brug for sin udtalelse efter 1. pkt. samkøre Det Fælleskommunale Persondatasystem med Bygnings- og Boligregistret (BBR) med det formål at tilvejebringe oplysning om antallet af beboelsesrum i boligen og antallet af beboere, der er tilmeldt den pågældende adresse. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår det kan anses for godtgjort, at den person, der bor i Danmark, råder over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 11, samt om kommunalbestyrelsens udtalelse efter 1. pkt.«

12. I § 14, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 2, nr. 1, 2, 5 eller 6« til: »stk. 2, nr. 1, 2 eller 5-7«.

13. I § 17 a, stk. 1, nr. 7, og stk. 4, nr. 2, ændres »§ 9, stk. 2, nr. 1 eller 4« til: »§ 9, stk. 2, nr. 1, 4 eller 7«.

14. I § 19, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 11« til: »§ 9, stk. 12«.

15. I § 19, stk. 1, indsættes som nr. 5 og 6:

»5) Når opholdstilladelsen er betinget af, at en herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. § 9, stk. 11, og den herboende person ikke længere kan godtgøre dette. Bestemmelserne i § 9, stk. 13, finder tilsvarende anvendelse.

6) Når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at en herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, fordi særlige grunde taler derimod, jf. § 9, stk. 11, og disse særlige grunde ikke længere foreligger, og den herboende person ikke kan godtgøre at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse. Bestemmelserne i § 9, stk. 13, finder tilsvarende anvendelse.«

16. I § 19, stk. 3, ændres »stk. 1, nr. 2 og 3« til: »stk. 1, nr. 2-6«.

17. I § 19, stk. 5, indsættes to steder efter »§ 9, stk. 1, nr. 2,«: »eller stk. 2, nr. 7,«.

§ 2

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 31 marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I §§ 55 og 56 ændres »samt § 9, stk. 2, nr. 1 og 4« til: »eller § 9, stk. 2, nr. 1, 4 eller 7«.

§ 3

I repatrieringsloven, lov nr. 353 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 3 og 4, ændres »§ 9, stk. 2, nr. 1 eller 4« til: »§ 9, stk. 2, nr. 1, 4 eller 7«.

§ 4

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 17. januar 2000, som ændret ved § 3 i lov nr. 207 af 27. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 133, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »§ 9, stk. 1, nr. 2-4,«: »eller § 9, stk. 2, nr. 7,«.

§ 5

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 25. november 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 65, nr. 4, indsættes efter »§ 9, stk. 1, nr. 2-4,«: »eller § 9, stk. 2, nr. 7,«.

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, stk. 2, nr. 7, stk. 4, 1. og 4. pkt., stk. 7, 1. og 3. pkt., og stk. 8-11, og § 19, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., og nr. 6, 1. pkt., som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-10 og 15, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen