Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven, lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. og straffeloven

(Skærpelse af strafniveauet for ulovlig beskæftigelse af udlændinge, Danmarks indtræden i det praktiske Schengensamarbejde, præcisering af Udlændingestyrelsens og politiets underholdsforpligtelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 26. juni 1999, som ændret ved § 16 i lov nr. 353 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Indenrigsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om opholdstilladelser efter § 6. Indenrigsministeren kan herved fravige bestemmelserne i kapitlerne 3-5, i det omfang det følger af EF-reglerne.«

2. I § 3 indsættes som 4. pkt.:

»Det tidsrum, hvori en udlænding efter 1.-3. pkt. er fritaget for visum, kan i særlige tilfælde forlænges med indtil 3 måneder.«

3. I § 4, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Et visum kan i særlige tilfælde forlænges med indtil 3 måneder ud over det i 1.-3. pkt. angivne tidsrum.«

4. I § 11, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »opholdstilladelse«: »efter §§ 7-9«.

5. § 11, stk. 9, ophæves.

6. I § 22, nr. 5, ændres »§ 59, stk. 3« til: »§ 59, stk. 5«.

7. § 27, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Beregningen af de i stk. 1 nævnte tidsrum afbrydes, når en meddelt opholdstilladelse udløber, bortfalder eller inddrages af Udlændingestyrelsen. Forlænges opholdstilladelsen, anses opholdstilladelsen ikke for bortfaldet, eller omgøres afgørelsen om inddragelse, regnes de i stk. 1 nævnte tidsrum fra de tidspunkter, der er angivet i stk. 1-3, i forhold til den tidligere meddelte opholdstilladelse.«

8. I § 28, stk. 2, 3. pkt., ændres »overtagelse af udlændingen efter EF-asylkonventionen, jf. § 29 a« til: »overtagelse, tilbagetagelse eller modtagelse af udlændingen efter reglerne i kapitel 5 a«.

9. § 29 a, stk. 1, affattes således:

»En udlænding kan afvises, overføres eller tilbageføres til et andet EF-land efter reglerne i EF-asylkonventionen eller efter en overenskomst eller et hertil svarende arrangement, som Danmark har indgået med et eller flere lande i tilslutning til EF-asylkonventionen.«

10. I § 32, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Indrejseforbudet har gyldighed fra tidspunktet for udrejsen eller udsendelsen.«

11. I § 32, stk. 2, nr. 1, ændres »frihedsstraf« til: »betinget frihedsstraf eller idømmes en ubetinget frihedsstraf«, og »varighed« ændres til: »karakter eller varighed«.

12. I § 32, stk. 2, nr. 2, ændres »frihedsstraf« til: »ubetinget frihedsstraf«.

13. I § 32, stk. 2, nr. 3 og 4, ændres »fængsel« til: »en ubetinget fængselsstraf«.

14. I § 34, stk. 1, ændres »eller afvises, eller overføres eller tilbageføres efter EF-asylkonventionen« til: », afvises, overføres eller tilbageføres«.

15. I § 34, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 42 a, stk. 4, 1. pkt.« til: »§ 42 a, stk. 7, 1. pkt.«

16. I § 35 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Retsplejelovens bestemmelser om varetægtsfængsling og foranstaltninger, der træder i stedet herfor, finder i øvrigt anvendelse. Der fastsættes dog altid en frist for varetægtsfængslingens eller foranstaltningens længde ved varetægtsfængsling eller foranstaltning, der træder i stedet herfor, alene med henblik på fuldbyrdelse af bestemmelse ved endelig dom om udvisning. Fristen efter 2. pkt. fastsættes af retten på det sted, hvor udlændingen er tilbageholdt.«

17. I § 36, stk. 1, 1. pkt., udgår »efter EF-asylkonventionen«.

18. I § 36, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 42 a, stk. 4, 1. pkt.« til: »§ 42 a, stk. 7, 1. pkt.«

19. I § 36, stk. 2, 2. pkt., ændres »hvis ansøgning om opholdstilladelse i henhold til § 7 er taget under behandling« til: »som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7«.

20. I § 36, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 42 a, stk. 4, 2. pkt.« til: »§ 42 a, stk. 7, 2. pkt.«

21. I § 37, stk. 5, ændres »eller udvisning, om overførsel eller tilbageførsel efter EF-asylkonventionen eller om« til: », udvisning, overførsel eller tilbageførsel eller«.

22. I § 37 c, stk. 4, 4. pkt., ændres »8 uger« til: »4 uger«.

23. I § 37 d, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, og § 37 e, stk. 1, 3. pkt., stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 1. pkt., indsættes alle steder efter »indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig her i landet,«: »eller som er nødvendige for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens udrejse,«.

24. I § 40, stk. 2, ændres »§ 42 a, stk. 1« til: »§ 42 a, stk. 4«.

25. I § 40, stk. 7, ændres »Retsplejelovens kapitler 72, 73 og 75 b« til: »Retsplejelovens kapitel 72 og 73 og reglerne om beslaglæggelse i retsplejelovens kapitel 74«.

26. § 42 a, stk. 1, affattes således:

»En udlænding, der opholder sig her i landet og indgiver ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, får udgifterne til underhold dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. En udlænding som nævnt i 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 7, stk. 1 eller 2, § 9, stk. 2, nr. 2, eller § 9, stk. 2, nr. 4-6, får udgifterne til underhold dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til udlændingen, jf. dog stk. 3 og 4.«

27. I § 42 a indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Har en udlænding, der ikke er omfattet af stk. 1 eller § 43, stk. 1, efter reglerne i kapitel 1 og 3-5 ikke ret til at opholde sig her i landet, får udlændingen udgifterne til underhold dækket af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen, jf. dog stk. 3 og 4.

    Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke:

1) Hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af § 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 6 eller 9.

2) Hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger.

3) Hvis udlændingens opholdssted ikke kendes.

4) Hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. Stk. 1 gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

    Stk. 4. Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin husstands udgifter til underhold. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens underhold, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil. Udlændingestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for beregningen af udgifterne til underhold, herunder fastsætte gennemsnitstakster for en given ydelse over en given periode. Udlændingestyrelsens pålæg til en udlænding om at betale udgifterne til underhold tillægges udpantningsret.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 5-7.

28. I § 42 a, stk. 2, 1. pkt., som bliver § 42 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 eller 2, jf. stk. 3«.

29. I § 42 a, stk. 2, 3. pkt., som bliver § 42 a, stk. 5, 3. pkt., ændres »Statslige styrelser« til: »Beredskabsstyrelsen eller andre statslige styrelser«.

30. I § 42 a, stk. 3, som bliver § 42 a, stk. 6, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 eller 2, jf. stk. 3«.

31. I § 42 a, stk. 4, 1. pkt., som bliver § 42 a, stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1 eller 2, jf. stk. 3,«.

32. § 42 a, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 8 og 9.

33. I § 42 a, stk. 6, som bliver § 42 a, stk. 8, ændres »stk. 1 eller 5« til: »stk. 1 eller 2, jf. stk. 3«.

34. I § 42 a, stk. 6, nr. 3, som bliver § 42 a, stk. 8, nr. 3, ændres »§ 42 a, stk. 4, 1. pkt.« til: »stk. 7, 1. pkt.«

35. I § 42 b, 1. pkt., ændres », og hvis ansøgning om opholdstilladelse i henhold til § 7 er taget under behandling« til: »og er omfattet af § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3«.

36. § 42 c, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Børn i den undervisningspligtige alder, der opholder sig her i landet og er omfattet af § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, skal deltage i særskilt tilrettelagt undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves efter den særskilt tilrettelagte undervisning.«

37. I § 42 c, stk. 2, 1. pkt., ændres », og hvis ansøgning om opholdstilladelse i henhold til § 7 er taget under behandling« til: »og er omfattet af § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3«.

38. I § 42 d, stk. 1 og 3, ændres »§ 42 a, stk. 2« til: »§ 42 a, stk. 5«.

39. I § 42 d, stk. 4 og 7, ændres », og hvis ansøgning om opholdstilladelse i henhold til § 7 er taget under behandling« til: »og er omfattet af § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3«.

40. I § 43 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Politiet kan, såfremt der er et umiddelbart behov herfor, drage omsorg for indkvartering og underhold af udlændinge, der opholder sig her i landet og indgiver ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, og som ikke er registrerede som asylansøgere efter § 48 e, stk. 1. Politiet afholder udgifterne hertil.«

Stk. 1-4 bliver herefter stk. 2-5.

41. I § 43, stk. 1, 1. pkt., der bliver § 43, stk. 2, 1. pkt., udgår »ophold og«.

42. I § 43, stk. 2, 1. pkt., der bliver § 43, stk. 3, 1. pkt., ændres »afvist efter reglerne i kapitel 5 eller overført eller tilbageført efter reglerne i kapitel 5 a« til: »afvist, overført eller tilbageført efter reglerne i kapitel 5 eller 5 a«.

43. I § 43, stk. 4, der bliver § 43, stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 2-4«.

44. I § 46, stk. 1, indsættes efter »der fremgår af«: »§ 9, stk. 5,«.

45. I § 46, stk. 2, ændres »§ 42 a, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5« til: »§ 42 a, stk. 7, 1. pkt.,«.

46. I § 47 a udgår »i helt særlige tilfælde«.

47. I § 48, 2. pkt., ændres »§ 43, stk. 1 og 2« til: »§ 43, stk. 2 og 3«.

48. I § 48 a, stk. 1, ændres »overførsel eller tilbageførsel« til: »afvisning, overførsel eller tilbageførsel«.

49. I § 48 a, stk. 4, ændres »eller udvisning eller overførsel eller tilbageførsel efter EF-asylkonventionen« til: », udvisning, overførsel eller tilbageførsel«.

50. I § 48 b ændres »overtage eller tilbagetage en udlænding efter reglerne i EF-asylkonventionen« til: »overtage, tilbagetage eller modtage en udlænding efter reglerne i kapitel 5 a«.

51. I § 48 e, stk. 1, ændres »politiet« til: »Udlændingestyrelsen«.

52. I § 48 e indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Til brug for Udlændingestyrelsens afgørelse efter § 48 a, stk. 1, foretager politiet en undersøgelse med henblik på at fastlægge udlændingens identitet, nationalitet og rejserute og indhente andre nødvendige oplysninger.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

53. I § 50 a, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller forvaring«.

54. § 53 a, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Udsendelse efter § 49 a.«

55. I § 53 a, stk. 5, ændres »eller omfattet af § 42 a, stk. 5« til: »eller er omfattet af § 42 a, stk. 2, jf. stk. 3«.

56. I § 58 indsættes efter »§ 37 c, stk. 3, 2. pkt.,«: »§ 40, stk. 3, 3. pkt.,«, og efter »§ 50, stk. 2, 3. pkt.,« indsættes: »§ 50 a, stk. 2, 3. pkt.,«.

57. § 59, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år straffes den, som beskæftiger en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser.«

58. I § 59 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Ved straffens udmåling efter stk. 2 skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

    Stk. 4. Er der ved en overtrædelse af stk. 2 opnået en økonomisk fordel, kan denne konfiskeres efter reglerne i straffelovens 9. kapitel. Kan der ikke ske konfiskation, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

59. I § 60, stk. 1, ændres »§ 42 a, stk. 4, 1. pkt.« til: »§ 42 a, stk. 7, 1. pkt.«, og »§ 42 a, stk. 4, 2. pkt.« ændres til: »§ 42 a, stk. 7, 2. pkt.«

§ 2

I lov nr. 410 af 10. juni 1997 om ændring af udlændingeloven. (Schengenkonventionen m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 473 af 1. juli 1998 og § 3 i lov nr. 140 af 17. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2, affattes § 2 b, stk. 1 og 2, således:

»Udlændinge, der har opholdstilladelse i et andet Schengenland, har ret til at indrejse og opholde sig her i landet i indtil 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen. I de nævnte 3 måneders ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for halvåret har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen. Har udlændingen opholdstilladelse i et andet nordisk land, fradrages dog ikke den tid, hvori udlændingen har haft ophold i de andre nordiske lande.

    Stk. 2. Udlændinge, der har visum gyldigt for alle Schengenlande, har ret til at indrejse og opholde sig her i landet inden for visummets gyldighedsperiode. Varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold her i landet må dog ikke overstige 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene. I de nævnte 3 måneders ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for halvåret har opholdt sig i et andet Schengenland.«

2. § 1, nr. 3, affattes således:

»3. § 3 ophæves, og i stedet indsættes som §§ 3 og 3 a:

»§ 3. Udlændinge, der efter regler fastsat i medfør af § 39, stk. 2, er fritaget for visum, har ret til at indrejse og opholde sig her i landet i indtil 3 måneder i løbet af en 6-måneders-periode regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene. I de nævnte 3 måneders ophold fradrages den tid, hvori udlændingen inden for 6-måneders-perioden har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland.

§ 3 a. Uanset bestemmelserne i §§ 1-3 skal udlændinge med indrejseforbud, jf. § 32, have et visum udstedt efter § 4 eller § 4 a for at indrejse og opholde sig i Danmark. Tilsvarende gælder for udlændinge, der ikke er omfattet af §§ 1-3. De i 1. og 2. pkt. nævnte udlændinge må ikke opholde sig her i landet ud over det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum.««

3. § 1, nr. 4, affattes således:

»4. § 4 affattes således:

»§ 4. Visum udstedes i medfør af Schengenkonventionens artikel 12, jf. artikel 15, til at gælde indrejse og ophold i alle Schengenlande. Visum kan gives til en eller flere indrejser inden for et nærmere fastsat tidsrum. Varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold i Danmark og de andre Schengenlande må dog ikke overstige 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene.««

4. I § 1, nr. 5, ændres i § 4 b »§§ 2-4 a« til: »§§ 2-3 a«.

5. I § 1, nr. 6, ændres i § 5, stk. 1, »§§ 1-4 b« til: »§§ 1-3 a og 4 b«.

6. I § 1 indsættes i stedet for de ophævede nr. 7 og 8 som nye numre:

»7. I § 9, stk. 7, 3. pkt., ændres »§§ 1-4 eller § 5, stk. 2« til: »§§ 1-3 a, 4 b eller 5, stk. 2«.

8. I § 9, stk. 8, ændres »§§ 1-4« til: »§§ 1-3 a eller 4 b«.«

7. I § 1, nr. 13, ændres i § 28, stk. 1, nr. 1, », jf. § 4, stk. 1, 2. pkt.« til: »udstedt efter §§ 4 eller 4 a, jf. § 3 a, 1. pkt.«

8. I § 1, nr. 13, affattes § 28, stk. 4, således:

»Stk. 4. En udlænding, der ikke er nordisk statsborger og ikke er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan afvises ved indrejsen i Danmark, hvis den pågældende kan afvises efter de regler, der gælder i det andet nordiske land, hvortil den pågældende må antages at ville rejse.«

9. I § 1, nr. 13, ændres i § 28, stk. 5, 3. pkt., »eller tilbagetagelse af udlændingen efter EF-asylkonventionen, jf. § 29 a« til: », tilbagetagelse eller modtagelse af udlændingen efter reglerne i kapitel 5 a«.

10. I § 1, nr. 13, ændres i § 28, stk. 6, 3. pkt., »stk. 1, nr. 1 eller 2« til: »stk. 1, nr. 1«.

11. § 1, nr. 22, affattes således:

»22. § 38 affattes således:

»§ 38. Ved grænsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal ind- og udrejsekontrol finde sted i medfør af Schengenkonventionens artikel 6.

    Stk. 2. Ind- og udrejsekontrol må ikke finde sted ved grænsen til et Schengenland. Dog kan der undtagelsesvis ske kontrol ved en sådan grænse i medfør af Schengenkonventionens artikel 2, stk. 2.

    Stk. 3. Ind- og udrejse over grænsen til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, må, medmindre andet er fastsat i medfør af Schengenkonventionens artikel 3, stk. 1, 2. pkt., alene finde sted ved de grænseovergangssteder (havne og lufthavne), der er godkendt af indenrigsministeren, og alene inden for disses åbningstid. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for godkendelsen af en havn eller lufthavn som grænseovergangssted.

    Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om ind- og udrejsekontrol, herunder om udenlandske besætningsmedlemmers ophold her i landet, om på- og afmønstring her i landet af udenlandske besætningsmedlemmer og om de pligter, der påhviler skibsførere og luftfartøjschefer.

    Stk. 5. I forbindelse med ind- og udrejsekontrol efter stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., har politiet ret til at undersøge bagagerum og andre lukkede rum i køretøjer, skibe og luftfartøjer for at sikre, at ulovlig ind- og udrejse ikke finder sted.

    Stk. 6. Politiet kan standse et køretøj inde i landet med henblik på at kontrollere, om køretøjet transporterer en eller flere udlændinge, der er indrejst ulovligt i landet.

    Stk. 7. Politiet kan foretage stempling af en udlændings pas eller anden rejselegitimation ved ind- eller udrejse eller ved afvisning eller udvisning. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om politiets stempling af pas og anden rejselegitimation.««

12. I § 1 indsættes i stedet for det ophævede nr. 23 som nyt nummer:

»23. I § 39, stk. 3, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Ved indrejse fra eller udrejse til et Schengenland skal passet eller rejselegitimationen ikke forevises for paskontrollen, medmindre der undtagelsesvis sker kontrol ved en sådan grænse i medfør af Schengenkonventionens artikel 2, stk. 2, jf. § 38, stk. 2.««

13. I § 1, nr. 24, ændres »§ 43, stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 43, stk. 3, 1. pkt.«

14. I § 1, nr. 25, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«, og »Stk. 5« ændres til: »Stk. 6«.

15. I § 1, nr. 32, ændres i § 58 g, 1. pkt., »§§ 22 eller 23« til: »§§ 22, 23, 24, nr. 1, eller 25«, og i § 58 g, 2. pkt., ændres »§ 24« til: »§ 24, nr. 2«.

16. I § 1 ophæves nr. 33, og i stedet indsættes som nr. 33-35:

»33. § 59, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Indrejser eller udrejser uden om paskontrollen her i landet eller i et andet nordisk land eller uden for grænseovergangsstedets åbningstid. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke ved indrejse fra eller udrejse til et Schengenland, medmindre der undtagelsesvis sker kontrol ved en sådan grænse i medfør af Schengenkonventionens artikel 2, stk. 2, jf. § 38, stk. 2.«

34. I § 59 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse ved indrejse fra et Schengenland.«

35. I § 60, stk. 2, 2. pkt., ændres »38, stk. 2« til: »38, stk. 4«.«

§ 3

I lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1995, som ændret ved § 2 i lov nr. 290 af 24. april 1996, lov nr. 327 af 30. april 1996 og § 5 i lov nr. 140 af 17. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 6, 3. pkt., og § 7, stk. 2, 3. pkt., ændres »Statslige styrelser« til: »Beredskabsstyrelsen eller andre statslige styrelser«.

2. § 9 affattes således:

»§ 9. En opholdstilladelse efter denne lov kan inddrages, hvis det grundlag, som er angivet i ansøgningen eller tilladelsen, var urigtigt eller ikke længere er til stede. Opholdstilladelsen kan endvidere inddrages, såfremt udlændingen har opnået opholdstilladelsen ved svig, eller såfremt der foreligger omstændigheder som nævnt i udlændingelovens § 10. Udlændingelovens § 19, stk. 5, og § 26, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilladelse efter denne lov.«

3. I § 9, 3. pkt., ændres »Udlændingelovens § 19, stk. 5« til: »Udlændingelovens § 19, stk. 6«.

4. § 10 affattes således:

»§ 10. En udlænding med opholdstilladelse efter denne lov kan udvises, hvis den pågældende idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ellers ville have medført en straf af denne karakter. Udlændingen kan endvidere udvises efter udlændingelovens §§ 25 og 51. Udlændingelovens §§ 26, 32, 49, 50 og 50 a finder tilsvarende anvendelse.«

5. I § 11, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »end 1 måned«: », jf. dog stk. 3«.

6. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Er udvisning sket ved dom, fastsætter politiet udrejsefristen til straks. Udrejsefristen regnes fra tidspunktet for løsladelse eller udskrivning fra hospital eller forvaring. Er dommen betinget, eller er udvisning sket ved dom til ambulant behandling med mulighed for frihedsberøvelse, regnes fristen fra tidspunktet for endelig dom i sagen eller, hvis udlændingen ikke har været til stede ved domsafsigelsen, fra tidspunktet for dommens forkyndelse.«

7. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 34 og 36« til: »§ 34, stk. 1, og § 36, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2«.

8. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 37 samt §§ 37 a-37 f« til: »§§ 37-37 f og § 58«.

9. I § 13, stk. 3, 2. pkt., ændres »Udlændingelovens § 48, stk. 1, 5.-7. pkt.« til: »Udlændingelovens § 48, 5.-7. pkt.«

§ 4

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 12. august 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 403 af 26. juni 1998, § 3 i lov nr. 473 af 1. juli 1998, lov nr. 141 af 17. marts 1999 og lov nr. 230 af 4. april 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 125 a ændres »§ 59, stk. 3« til: »§ 59, stk. 5«.

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Tidspunktet for ikrafttræden af § 3, nr. 3, fastsættes dog af indenrigsministeren.

    Stk. 2. § 9 i lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. som affattet ved denne lovs § 3, nr. 2, finder ikke anvendelse på udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.

§ 6

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland.

    Stk. 2. §§ 1-3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Karen Jespersen